Domov » Družbena odgovornost » Partnerstva » Varstvo narave

Vsaka dežela in trg sta kot dom, ki ga poznamo in v njem skupaj živimo

Zavedamo se, da je narava neprecenljiva dobrina, za varovanje katere moramo prispevati vsi. V Skupini Triglav poleg ukrepov, ki jih sprejemamo za zmanjševanje vplivov svojega delovanja na okolje.

V Zavarovalnici Triglav smo pripravili načrt za ozaveščanje zaposlenih o racionalni rabi virov in ravnanju z odpadki. Izvajali ga bomo redno, skozi vse leto, ob podpori internih medijev.

 

Uvedli smo elektronsko obveščanje zaposlenih o plačah, s čimer bomo letno prihranili približno 300 kg pisarniškega papirja. Za zmanjšanje odpadne plastične embalaže, ki nastaja pri uporabi napitkov iz avtomatov, imajo vsi zaposleni v Zavarovalnici Triglav svojo skodelico in steklenico za vodo. V večini območnih enot in centrali so jim za krajše službene poti na voljo službena kolesa.

 

Skladno z nabavno politiko imajo vsa (30) novo nabavljena službena vozila nižji izpust CO2 v ozračje, s čimer uresničujemo smernice Evropske komisije, ki predvidevajo maksimalen izpust CO2 v ozračje 95 g/km do leta 2020. Okoljska merila so tudi sicer del postopka za izbor dobaviteljev.

 

Izračun ogljičnega odtisa

Sistematično merjenje ogljičnega odtisa v Zavarovalnici Triglav širimo na druge družbe v Skupini Triglav. Tako smo že drugič izvedli meritve ogljičnega odtisa tudi za sedeže štirih odvisnih družb.

 

Električna energija in ogrevanje predstavljata največji vir izpustov toplogrednih plinov, sledijo pa jima službeni prevozi.

 

Meritve ogljičnega odtisa za vse lokacije Zavarovalnice Triglav smo opravili tretjič, pri čemer smo v izračun porabe električne energije in energije za ogrevanje ter hlajenje vključili sedeže območnih enot in Centralo v Ljubljani.

 

Izračun temelji na metodologiji, skladni s Protokolom za toplogredne pline (Greenhouse Gas Protokol). Izpusti toplogrednih plinov tako zajemajo neposredne izpuste zaradi ogrevanja na zemeljski plin in kurilno olje na sedežih območnih enot in Centrali ter izpuste lastnega voznega parka za izključno službene poti. Posredni izpusti upoštevajo porabo električne energije za hlajenje, razsvetljavo, delovanje električne in elektronske opreme ter ogrevanje in izpuste zaradi daljinskega ogrevanja. Zajeti so še izpusti zaradi porabe pisarniškega papirja in službenih poti zaposlenih z lastnimi vozili in javnim prevozom (vlak, avtobus, letalo). V izračunu ni upoštevan prevoz zaposlenih na delo. Vpeljani informacijski sistem je izboljšal kakovost in učinkovitost zbiranja podatkov o porabi energije, izpustih in odpadkih.

 

Največji vir izpustov toplogrednih plinov sta tudi v Zavarovalnici Triglav električna energija in ogrevanje, sledijo jima službeni prevozi. Porabo električne energije smo zmanjšali za 4,7 odstotka, ogljični odtis zaradi ogrevanja pa se je povišal za 16 odstotkov.

 

Skupni izpusti zaradi službenih poti (narejenih z voznim parkom družbe za izključno službene namene, javnim prevozom in vozili zaposlenih) dosegajo 483 ton ekvivalenta CO2 ali 14,5 odstotka manj kot leto poprej.

 

S porabo papirja spremljamo okoljsko ozaveščenost in ravnanje zaposlenih v pisarni. Izpusti CO2 zaradi porabe pisarniškega papirja so sicer, primerjalno z drugimi viri, zelo majhne.

 

Z različnimi organizacijskimi in investicijskimi ukrepi želimo za okrog 10 odstotkov zmanjšati porabo energentov v obdobju od leta 2015 do leta 2018. Naša zaveza je prostovoljna in povezana s prizadevanji za učinkovito porabo vseh virov, saj zavarovalniška dejavnost ni zavezana k spoštovanju zakonodaje na področju upravljanja z energijo.

 

V letu 2015 smo izdelali energetske izkaznice in izvedli energetski pregled nekaterih najpomembnejših objektov, preostali bodo pregledani v letu 2016, ko znatno večja sredstva namenjamo tudi obsežnejšim energetskim prenovam. Od leta 2013 sicer izvajamo manjše investicije za izboljševanje energetske učinkovitosti najbolj kritičnih objektov.

 

Z novim informacijskim sistemom bomo v letu 2016 vpeljali tudi avtomatsko vodenje energetskega in okoljskega knjigovodstva. Pridobljeni podatki bodo (skupaj z ugotovitvami ključnih energetskih pregledov) pomembna osnova za ukrepe.

 

Politika odlaganja odpadkov

Na vseh območnih enotah in v večini predstavništev oziroma pisarn ločeno zbiramo papir, embalažo in mešane komunalne odpadke. Na Centrali, kjer že več let spremljamo rezultate ločevanja, ugotavljamo stalno upadanje deleža mešanih odpadkov. V letu 2015 smo začeli podatke popolneje zajemati tudi na preostalih območnih enotah Zavarovalnice Triglav. Njihovi rezultati ločevanja so zaenkrat občutno slabši kot podatki za Centralo.

 

V letu 2015 smo odložili 7.643 kg odslužene IT-opreme, vključno z odsluženimi mobilnimi telefoni. Predali smo jo pooblaščenim službam za ravnanje z odpadki. 105 kg za nas ne več uporabne IT-opreme pa smo podarili. Tonerje in kartuše odlagamo ločeno. 1.350,3 kg odsluženih kartuš smo predali v dobrodelne namene.

 

Skrb za širše naravno okolje

V šesti sezoni vseslovenske akcije »Očistimo naše gore« smo več kot 70 planinskih koč v Julijskih Alpah, Kamniško-Savinjskih Alpah, Karavankah in predalpskem hribovju opremili z biorazgradljivimi vrečkami za smeti. Planinci so v šestih letih akcije v doline odnesli več kot 27 ton odpadkov.

 

Deli na:
Share on Google+