Domov » Medijsko središče » Objave » 04.03.2019 - Skupina Triglav v letu 2018 : Dobiček in zavarovalna premija višja kot leto prej

Skupina Triglav v letu 2018 : Dobiček in zavarovalna premija višja kot leto prej

Visoke bonitetne ocene »A« in krepitev vodilnega položaja v regiji Adria

Skupina Triglav je v letu 2018 po nerevidiranih podatkih zbrala 1.068 milijonov evrov zavarovalne premije, kar je 7 odstotkov več kot leto prej, dobiček pred obdavčitvijo pa je znašal 97,5 milijona evrov (indeks 115). Rast premije je dosegla na vseh zavarovalnih trgih in v vseh zavarovalnih segmentih (premoženjska, življenjska s pokojninskimi in zdravstvena zavarovanja). Skupina, ki je ocenjena z visoko bonitetno oceno »A«, je okrepila svoj vodilni položaj v regiji. Osvežena strategija do leta 2022, ki jo je Triglav predstavil ob koncu lanskega leta, v ospredje postavlja osredotočenost na stranko.

DOBIČKONOSNO POSLOVANJE. Skupina Triglav je po nerevidiranih podatkih dosegla 97,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 115) in 80,8 milijona evrov čistega dobička (indeks 116). Matična družba je leto 2018 zaključila z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 78,5 milijona evrov (indeks 106) in s čistim dobičkom v višini 65,5 milijona evrov (indeks 105). Donosnost kapitala Skupine se je povečala na 10,8 odstotka (v letu 2017 9,3 odstotka), matične družbe pa na 11,6 odstotka (v letu 2017 11,0 odstotkov).

 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: »Za nami je uspešno leto. Po nerevidiranih podatkih smo ustvarili 97,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Načrtovali smo ga med 80 in 90 milijoni evrov in ta razpon smo presegli. Navedeno gre pripisati predvsem visoki rasti zavarovalne premije, ugodnemu škodnemu rezultatu in nekaterim enkratnim dogodkom predvsem iz zadnjega četrtletja 2018.«

 

PREMIJSKA RAST. Obračunana konsolidirana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija je v letu 2018 znašala 1.068 milijonov evrov, kar je 7 odstotkov več kot leto prej. Skupina je tako že četrto leto zapored dosegla premijsko rast. Obseg premije se je povečal v vseh treh premijskih segmentih (premoženjska zavarovanja, življenjska zavarovanja skupaj s pokojninskimi in zdravstvena zavarovanja). Obseg premije premoženjskih zavarovanj se je v letu 2018 povečal za 8 odstotkov, pri čemer je premijska rast dosežena pri večini zavarovalnih vrst premoženjskih zavarovanj. Premija zdravstvenih zavarovanj je večja za 11 odstotkov, kar gre pripisati sklenitvi novih pogodb, delno pa tudi dvigu premije prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Premija življenjskih zavarovanj se je glede na leto 2017 tudi povečala, in sicer za 2 odstotka. Pri medletni primerjavi je potrebno upoštevati, da so na njen obseg v letu 2017 vplivali tudi višji enkratni prenosi sredstev prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj iz drugih zavarovalnic.

 

POSLOVANJE PO ZAVAROVALNIH TRGIH. Izboljšane makroekonomske razmere v regiji so pozitivno vplivale na zavarovalne trge regije in s tem tudi na poslovanje Triglava. V zaostrenih konkurenčnih razmerah so zavarovalnice Skupine krepile prodajne aktivnosti in izboljševale storitve v skladu s potrebami strank. Vse aktivnosti so bile skrbno prilagojene stopnji razvoja in posebnostim posameznih trgov Skupine.

 

Skupina je tudi v letu 2018 povečala delež zavarovalne premije na trgih zunaj Slovenije, in sicer za 0,2 odstotne točke na 17,9 odstotka. Na slovenskem zavarovalnem trgu je Skupina zbrala 76,7 odstotka konsolidirane kosmate zavarovalne premije, delež premije mednarodnega pozavarovanja pa predstavlja 5,4 odstotka. Vseh 12 zavarovalnic Skupine je doseglo premijsko rast. Ta je na slovenskem trgu v povprečju znašala 7 odstotkov, pri čemer je matična družba obračunala za 6 odstotkov več premije kot leto prej, ostali dve zavarovalnici na tem trgu – Triglav, Zdravstvena zavarovalnica in Skupna pokojninska družba – pa sta dosegli 11- oziroma 9-odstotno premijsko rast. Povprečna premijska rast na trgih zunaj Slovenije je bila 8-odstotna. Najvišja, 12-odstotna, je bila dosežena v Srbiji, na Hrvaškem je bila 8-odstotna, v Črni gori 5-odstotna, v Bosni in Hercegovini 3-odstotna in na makedonskem trgu 10-odstotna.

 

ŠKODNO DOGAJANJE. Obračunani kosmati zneski škod Skupine so znašali 679,6 milijona evrov (indeks 106). Največji, 58-odstotni delež škod predstavljajo škode premoženjskih zavarovanj, na njihov obseg je vplival predvsem povečan obseg poslovanja v zadnjih nekaj letih. Delni vpliv so imele tudi množične škode iz leta 2017, ki so bile ob nastanku ustrezno rezervirane in pozavarovane, izplačevale pa so se v letu 2018. Škodno dogajanje z vidika množičnih škodnih dogodkov je bilo lani manj izrazito kot leto prej, tako po obsegu kot intenzivnosti. Skupna vrednost množičnih škod je dosegla 18,3 milijona evrov, leta 2017 je njihova vrednost znašala 33,5 milijona evrov.

 

DOBER NADZOR NAD STROŠKI. Kosmati obratovalni stroški Skupine so znašali 288,8 milijona evrov (indeks 105). Zaradi intenzivnih prodajno-trženjskih in strateških razvojnih aktivnosti so se povečali obratovalni stroški v zavarovalnem delu, pri čemer pa je njihova rast zaostala za rastjo premije. Delež stroškov v obračunani premiji se je zato v letu 2018 znižal za 0,4 odstotne točke na 24,5 odstotka.

 

IZBOLJŠAN KOMBINIRANI KOLIČNIK. Načrtovana vrednost kombiniranega količnika je bila okoli 95 odstotkov, kar je hkrati tudi njegova povprečna ciljna strateška vrednost. V letu 2018 je njegova vrednost znašala 91,8 odstotka (leta 2017 93,1 odstotka) in se tako nahajala v spodnjem delu območja njegove pričakovane vrednosti. Njegovo izboljšanje glede na leto prej je predvsem posledica izboljšanja škodnega količnika oziroma višje rasti čistih prihodkov od zavarovalnih premij od rasti čistih odhodkov za škode.

 

NALOŽBENI DONOSI PRIČAKOVANO NIŽJI. Po nerevidiranih podatkih so bili lani donosi od finančnih naložb Skupine (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) za 29 odstotkov nižji kot v letu 2017. Njihovo znižanje je predvsem posledica nadaljevanja razmer nizkih obrestnih mer na finančnih trgih. Skupina pri upravljanju naložb skrbno spremlja razmere na kapitalskih trgih in z dejavnim prilagajanjem deležev posameznih naložbenih razredov v svojih portfeljih ustrezno uravnava tržna tveganja ter tveganja, ki izvirajo iz odnosa med sredstvi in obveznostmi Skupine. Sestava naložbenega portfelja se v letu 2018 ni bistveno spremenila in ostaja skladna z naložbeno politiko Skupine, katere poudarek je zagotavljanje varnosti in likvidnosti, ob ustrezni donosnosti.

 

FINANČNA STABILNOST. Skupina Triglav razpolaga z visokimi bonitetnimi ocenami »A« s strani bonitetnih agencij S&P Global Ratings in A.M. Best. Ocene imajo stabilno srednjeročno napoved. Visoko raven finančne stabilnosti Skupine izraža tudi višina celotnega kapitala (746,9 milijona evrov) in kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij (2.713,1 milijona evrov). Ti dve kategoriji zagotavljata uravnoteženo poslovanje in dolgoročno varnost zavarovancev Skupine. Vrednost celotnega kapitala je bila ob koncu leta 2018 za en odstotek nižja kot leto prej, predvsem zaradi znižanja presežka iz prevrednotenja, ki izvira iz zmanjšanja vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije so se tudi za odstotek znižale, in sicer predvsem zaradi nižjih matematičnih rezervacij (na račun znižanja zavarovalno-tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) in nižjih škodnih rezervacij (med drugim na račun ugodnega razvoja škodnih rezervacij iz preteklih let in izplačila množičnih škod, ki so nastale ob koncu leta 2017, iz škodnih rezerv).

 

TRŽNI VODJA V SLOVENIJI IN REGIJI ADRIA. Skupina Triglav zaseda vodilno mesto v regiji Adria in na svojem največjem, slovenskem zavarovalnem trgu. Po podatkih za leto 2017 je svoj vodilni tržni položaj v regiji okrepila za 0,2 odstotne točke na 20,2 odstotka, na slovenskem zavarovalnem trgu pa je v letu 2018 s 35,4-odstotnim deležem zasedala vodilno mesto (v letu 2017 35,2-odstotni delež).

 

Na trgih, kjer ima Skupina visok tržni delež in vodilni položaj (slovenski, črnogorski in makedonski trg), uresničuje strategijo utrjevanja, na preostalih trgih (hrvaški in srbski trg ter trg Bosne in Hercegovine), pa svoj položaj krepi. Tudi v prihodnje bo delovala na obstoječih trgih, hkrati pa razvija nove poslovne modele in načine poslovanja ter vzpostavlja ustrezna partnerstva za vstop na trge zunaj regije.

 

Skupina izvaja svojo strategijo razvoja in rasti v obeh strateških dejavnostih, zavarovalništvu in upravljanju premoženja. Njena rast je organska, v primeru ustreznih priložnosti pa ne izključuje morebitnih prevzemov. V letu 2018 je podpisala pogodbi o nakupu hrvaške družbe za pokojninska zavarovanja Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuče društvo in slovenske družbe za upravljanje ALTA Skladi ter dokupila delež do 100-odstotnega lastništva slovenske družbe Skupna pokojninska družba.

 

RAZVOJNI STRATEŠKI POUDARKI. Decembra 2018 osvežena strategija Skupine Triglav ohranja njene dosedanje bistvene elemente, še bolj pa v ospredje postavlja osredotočenost na stranko, prenovljene vrednote Skupine (odzivnost, enostavnost, zanesljivost) ter nadaljnji razvoj organizacije in kulture Skupine v še bolj sodelovalno in agilno. Zagotavljanje dolgoročne stabilne donosnosti poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav ostajata prednostne usmeritve. Konkretni cilji za strateško obdobje do leta 2022 pa so: bonitetne ocene v območju »A«, povprečni ciljni kombinirani količnik v vrednosti okoli 95 odstotkov, donosnost kapitala Skupine v celotnem strateškem obdobju do leta 2022 nad 10 odstotkov, povečevanje obsega poslovanja ter deleža premije na trgih zunaj Slovenije, ohranitev tržnega vodstva, stroškovno učinkovito poslovanje in celovito obvladovanje tveganj.

 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »Zavedamo se izzivov našega poslovnega okolja in se jim sistematično prilagajamo, kar odraža tudi naša osvežena strategija. Da bomo pri tem uspešni, vzpostavljamo stimulativno delovno okolje za naše sodelavce, skrbimo za njihov razvoj in gradimo bolj agilno organizacijo ter v sodelovanje usmerjeno organizacijsko kulturo. Predvsem nam je pomembno, da smo pri našem delovanju uspešni skupaj, kot ekipa. Tudi dosežene rezultate smo uresničili s skupnim delom vseh sodelavcev v Skupini Triglav in za vloženi trud se jim v imenu vodstva Skupine zahvaljujem.«

 

Deli na:
Share on Google+