Domov » Medijsko središče » Objave » 05.03.2018 - Dobiček Skupine Triglav nad načrtovanim, na poslovanje vplivale višje škode

Dobiček Skupine Triglav nad načrtovanim, na poslovanje vplivale višje škode*

Leto 2017 v znamenju razvojnih strateških aktivnosti

Poslovanje Skupine Triglav je bilo v preteklem letu dobro in skladno z začrtanimi strateškimi usmeritvami, kaže prva informacija o poslovanju za leto 2017, ki jo je na podlagi nerevidiranih podatkov objavila družba. Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 84,4 milijona evrov in je nad načrtovanim (med 70 in 80 milijoni evrov). Skupina je že tretje leto zapored dosegla premijsko rast, tokrat 7-odstotno, in posledično obračunala milijardo evrov kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije (kar je več od načrtovanih okoli 930 milijonov evrov). Na poslovanje Skupine v 2017 so vplivali izredni vremenski dogodki, ki so povzročili za 33,5 milijona evrov škod, kar je 59 odstotkov nad povprečjem zadnjih petih let. Skupina Triglav je neugodno škodno dogajanje uspešno nadoknadila z visoko premijsko rastjo in dobrim nadzorom nad stroški. Naložbeni donosi so znižani, a manj kot je bilo pričakovano. Kombinirani količnik Skupine je ostal na ugodni ravni 93,9 odstotkov. V letu 2017 sta obe bonitetni agenciji, S&P Global Ratings in A.M. Best, Skupini ponovno podelili visoke bonitetne ocene »A« in stabilno srednjeročno napoved.

Dobiček skupine nad načrtovanim

Skupina Triglav je po nerevidiranih podatkih dosegla 84,4 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, načrtovan je bil med 70 in 80 milijonov evrov. Matična družba je leto 2017 zaključila z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 73,8 milijonov evrov. Donosnost kapitala Skupine je znašala 9,3 odstotka, matične družbe pa 11,0 odstotkov.

 

Vpliv izrednih vremenskih dogodkov

Globalno je leto 2017 rekordno izstopalo glede katastrofalnih škodnih dogodkov. Skupini Triglav so neurja z viharjem in točo, pozeba, orkan Irma, poplave in viharni veter povzročili za 33,5 milijona evrov škod, kar je 59 odstotkov nad povprečjem Skupine zadnjih petih let (22 odstotkov nad desetletnim povprečjem). Obračunani kosmati zneski škod so bili 6 odstotkov višji kot leto prej, kar je vplivalo na poslabšanje škodnega količnika za dve odstotni točki. Skupina je neugoden učinek škodnega dogajanja uspešno nadoknadila z visoko premijsko rastjo in dobrim nadzorom nad stroški, vpliv so imeli tudi naložbeni donosi, ki so upadli manj, kot je bilo pričakovano.

 

Skupna premija dosegla 1 milijardo evrov

Že tretje leto zapored je Skupina Triglav dosegla premijsko rast, ta je bila v letu 2015 in 2016 3- oziroma 2-odstotna, lani pa kar 7-odstotna. Obračunana konsolidirana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija je v letu 2017 po nerevidiranih podatkih dosegla 1 milijardo evrov, načrtovana je bila okoli 930 milijonov evrov. Premijska rast je bila dosežena v vseh treh premijskih skupinah. Pri premoženjskih zavarovanjih, ki predstavljajo največjo premijsko skupino, je bila rast 7-odstotna. Skupina je visoko 13-odstotno rast premije dosegla pri zdravstvenih zavarovanjih, medtem ko se je premija življenjskih zavarovanj, kljub vplivu visokega doživetja zavarovalnih polic, povišala za 3 odstotke.

 

Poslovanje po zavarovalnih trgih

Skupina je v letu 2017 poslovala v bolj ugodnem makroekonomskem okolju tako v Sloveniji kot širše v regiji. Posledično je vidno okrevanje zavarovalnih trgov Skupine Triglav v regiji, vendar razmere na njih ostajajo zahtevne zaradi zaostrene konkurence. Vseh 13 zavarovalnic Skupine je izvajalo dosledne, k strankam usmerjene celovite storitve, zagotavljalo njihov visok standard, razvijalo tako notranje kot zunanje prodajne mreže ter strateško določene razvojne aktivnosti.

 

Skladno s strateško usmeritvijo rasti in razvoja Skupina postopno povečuje delež zavarovalne premije, obračunane na trgih zunaj Slovenije. V letu 2017 se je njen delež povečal za 0,4 odstotne točke na 17,7 odstotkov. Delež skupne premije, zbran na slovenskem zavarovalnem trgu, je znašal 76,8 odstotka, premija globalnega pozavarovanja pa je predstavljala 5,5 odstotka v strukturi celotne premije. Na vseh večjih trgih Skupine je bila dosežena rast premije. Ta je na slovenskem trgu znašala v povprečju 6 odstotkov, kar je enako rasti trga. Premijsko rast so dosegle vse tri slovenske zavarovalnice Skupine. Na trgih zunaj Slovenije je bila povprečna rast premije kar 10-odstotna. Najvišja, 27-odstotna, je bila v Srbiji, na Hrvaškem je bila devetodstotna ter v Bosni in Hercegovini sedemodstotna. V Črni gori je premija ostala približno na ravni leta prej, na makedonskem trgu, ki prispeva dvoodstotni delež v skupni premiji Skupine, pa se je znižala za en odstotek.

 

Naložbeni donosi znižani, a so nad pričakovanimi

Po nerevidiranih podatkih so naložbeni donosi Skupine – brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje – 4 odstotke nižji kot v letu 2016. Zmanjšanje je manjše od pričakovanega, določen vpliv so imeli predvsem nekateri enkratni dogodki, kot so realizirani kapitalski dobički. Naložbena politika Skupine je v letu 2017 ostala nespremenjena. Skupina je dejavno prilagajala deleže posameznih naložbenih razredov, pri čemer samo sestavo naložbenega portfelja ni bistveno spremenila.

 

Dober nadzor nad stroški

Skupni kosmati obratovalni stroški Skupine so znižani za en odstotek glede na leto prej. Zaradi intenzivnih prodajno-trženjskih in strateških razvojnih dejavnosti so se povečali obratovalni stroški v zavarovalnem delu, vendar je njihova rast zaostala za rastjo premije. Delež stroškov v obračunani premiji je zmanjšan za 0,5 odstotne točke na 24,8 odstotka.

 

Ugoden kombinirani količnik

Poslabšanje škodnega količnika je bilo ublaženo z izboljšanim odhodkovnim količnikom, zato je vrednost kombiniranega količnika na ugodni ravni 93,9 odstotka. Njegova načrtovana vrednost je bila okoli 95 odstotkov, kar je tudi njegova dolgoročna povprečna ciljna vrednost.

 

Finančna stabilnost, visoke bonitetne ocene

Čvrst vodilni tržni položaj v Sloveniji in regiji,  dobičkonosno in varno poslovanje ter finančno stabilnost Skupine sta potrdili obe bonitetni agenciji, S&P Global Ratings in A.M. Best. V letu 2017 sta ji ponovno podelili visoke bonitetne ocene »A« in stabilno srednjeročno napoved. Visoko raven finančne stabilnosti Skupine kažeta tudi za dva odstotka višji celotni kapital (756,6 milijonov evrov) in triodstotno povečanje kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij Skupine Triglav (2.732,2 milijonov evrov). Obe kategoriji sta jamstvo in osnova za uravnoteženo poslovanje in zagotavljanje dolgoročne varnosti zavarovancev Skupine.

 

Vodilna v sloveniji in regiji adria

Skupina Triglav ostaja čvrsto na vodilnem mestu v regiji Adria (20-odstotni delež), to pozicijo ohranja tudi na svojem največjem, slovenskem trgu (36-odstotni delež). V letu 2017 je izboljšala svoj položaj na hrvaškem in srbskem trgu, na drugih trgih je povečini ohranila položaj oziroma tržni delež iz leta prej. Skupina ostaja strateško usmerjena v svoje obstoječe trge, ki jih dejavno razvija. Svoj položaj krepi preko organske rasti ter v primeru ustreznih priložnosti ne izključuje morebitnih prevzemov. V letu 2017 je Skupina z ustanovitvijo nove zavarovalnice vstopila na makedonski trg življenjskih zavarovanj ter na trgu Bosne in Hercegovine prva ponudila prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Preko soustanovitve družbe Trigal je vzpostavila regijsko platformo, namenjeno investiranju v alternativne naložbe.

 

Razvojni poudarki v letu 2017 z vidika strategije do 2020

Skupina Triglav je v svoji strategiji 2017 – 2020 začrtala svojo pot v smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji. V prvem strateškem letu je dejavno uresničevala vseh pet usmeritev svoje strategije. Te zajemajo celovite odnose s strankami, digitalizacijo in notranje preoblikovanje poslovanja, učinkovito upravljanje premoženja, razvoj sodobne kulture in zavzetih kadrov ter ohranjanje donosnosti poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav.

 

Stranke so v središču vseh aktivnosti Skupine Triglav. Tudi v letu 2017 so jim zavarovalnice Skupine ponudile nove in izboljšane produkte ter jih dopolnjevale z asistenčnimi storitvami. Na podlagi vsekanalnega prodajnega pristopa so se na vseh trgih primerno krepile alternativne prodajne poti, kot so banke, lizinške hiše in turistične agencije ter spletna in mobilna prodaja. Na področju reševanja škod Skupina razvija nove tehnološke in procesne izboljšave, ki so posledica vse večje digitalizacije in uvajanja mobilnih storitev. Na ravni Skupine so se začele izvajati obsežne aktivnosti za  vzpostavitev naprednega, informatiziranega in inovativnega poslovnega okolja Skupine. Pri razvojnih dejavnostih Skupina sodeluje z zagonskimi podjetji, pospeševalniki in uvaja nove oblike partnerskega sodelovanja.

 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »V letu 2017 smo dosegli dobre rezultate, naš poslovni izid je nad načrtovanim. Visoka premijska rast, dober nadzor nad stroški ter manjše znižanje naložbenih donosov od pričakovanega so pozitivno vplivali na naše poslovanje v sicer škodno zelo intenzivnem letu. Ob tem smo ohranili vodilni tržni položaj v regiji in finančno stabilnost, kar nam potrjujejo tudi prejete visoke bonitetne ocene »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Preteklo leto je bilo prvo leto nove strategije, z njo želimo našo skupino z 118-letno tradicijo uspešno prilagoditi izzivom prihodnosti. Vse razvojne aktivnosti, začrtane v petih smereh strategije, smo začeli intenzivno izvajati. Nekje so rezultati že vidni, pri bolj zahtevnih projektih pa smo postavili dobre temelje za nadaljnje delo. Smo ekipa preko 5 tisoč sodelavk in sodelavcev v šestih državah, povezanih z istimi vrednotami, vizijo, poslanstvom in cilji. S skupnimi močmi si bomo vsi še naprej prizadevali, da jih uspešno dosežemo.«

 

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav

 

Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav

 

Načrtovani podatki o poslovanju Skupine Triglav za leto 2018**

 

* Objava zajema informacije o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v letu 2017 na podlagi nerevidiranih podatkov.

 

** Izjava o omejitvi odgovornosti: Načrtovane vrednosti za leto 2018 temeljijo na obetih, pričakovanjih o dogodkih in okoliščinah ter napovedih, s katerimi je družba razpolagala med pripravo načrta. Dejanski rezultati, poslovanje in dogodki lahko občutno odstopajo od teh,ki so upoštevani v načrtu. Zavarovalnica Triglav bo v letu 2018 pri vsaki objavi medletnih rezultatov Skupine Triglav komentirala načrtovani letni poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Triglav.

 

Deli na:
Share on Google+