Domov » Medijsko središče » Objave » 29.03.2019 - Dobro poslovanje v 2018, predlog dividende 2,50 evra

Dobro poslovanje v 2018, predlog dividende 2,50 evra

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na seji 28. 3. 2019 potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2018.

Poslovanje Skupine Triglav je bilo skladno s strateškimi usmeritvami, dosegla je 97,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 115) in povečala donosnost kapitala na 10,8 odstotka (v letu 2017 9,3 odstotka). Uprava in nadzorni svet bosta predlagala skupščini delničarjev izplačilo dividend v višini 2,50 EUR bruto na delnico, kar predstavlja 70,3 odstotkov konsolidiranega čistega dobička za leto 2018.

Rast premije skupine na vseh trgih in zavarovalnih segmentih. Rezultati Skupine Triglav za leto 2018 so dobri in presegajo načrtovane, kar je predvsem posledica visoke rasti zavarovalne premije, ugodnega škodnega rezultata in nekaterih enkratnih dogodkov predvsem iz zadnjega četrtletja 2018. Obračunana kosmata zavarovalna premija v znesku 1.068 milijonov evrov je za 7 odstotkov večja kot leta 2017, skupina pa je dosegla njeno rast v vseh segmentih zavarovanj in na vseh trgih. Kombinirani količnik Skupine je znašal 91,8 odstotka. Naložbeni donosi – brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje – so bili za 29 odstotkov nižji kot v letu 2017, kar je posledica nadaljevanja razmer nizkih obrestnih mer na finančnih trgih.

 

Finančna stabilnost in predlog dividende. Skupina razpolaga z visoko bonitetno oceno »A«. Ta potrjuje njeno dobičkonosno poslovanje, vodilni regijski tržni položaj ter sistematično izvajanje številnih strateških aktivnosti v smeri razvoja in rasti Skupine Triglav. Skupina je finančno stabilna, kar ji zagotavlja tudi njena zelo konservativna in stabilna pozavarovalna zaščita ter preudarno upravljanje rezervacij. Skladno z ocenami se je kapitalska ustreznost ob koncu leta 2018 gibala v ciljnem razponu, določenem s politiko upravljanja kapitala Skupine po metodologiji Solventnosti II. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: »Predlagana dividenda je v skladu z našo dividendno politiko, ki je vzdržna in hkrati atraktivna. Z njo na uravnotežen način zagotavljamo dolgoročno finančno stabilnost skupine, omogočamo njeno rast in razvoj ter hkrati izplačujemo privlačne dividende našim delničarjem.« Skladno s finančnim koledarjem je predviden datum zasedanja redne skupščine Zavarovalnice Triglav, ki bo odločala o delitvi bilančnega dobička, 28. 5. 2019.

 

Spremembe v upravi zavarovalnice. Nadzorni svet je soglašal s predlogom predsednika Uprave in imenoval Davida Benedeka za člana Uprave Zavarovalnice Triglav za mandatno obdobje petih let. Za opravljanje funkcije člana Uprave Zavarovalnice Triglav je potrebno pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. David Benedek je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (1997) in na Indiana University, Kelly School of Business v ZDA zaključil magistrski študij (2000). Ima bogate mednarodne izkušnje iz zavarovalnega in bančnega sektorja, kjer od leta 2001 opravlja delo na vodilnih delovnih mestih. Trenutno opravlja funkcijo pooblaščenca Uprave Zavarovalnice Triglav, v Upravi pa bo pristojen za upravljanje in razvoj odvisnih družb skladno s strateškimi cilji skupine. »Smo vodilna regijska zavarovalno finančna skupina, ki združuje 40 družb v šestih državah naše regije. Njihovo učinkovito upravljanje, razvoj in rast so ključnega pomena za doseganje naših strateških ciljev. Verjamem, da bo nov član Uprave s svojim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami k temu učinkovito pripomogel,« je povedal Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav.

 

Aktivnosti rasti in razvoja Skupine Triglav. Skladno s strateškimi cilji je Skupina v letu 2018 poleg organske rasti obsega poslovanja nadaljevala z aktivnostmi širitve tako v zavarovalni dejavnosti kot upravljanju premoženja. V letu 2018 je podpisala pogodbi o nakupu hrvaške družbe za pokojninska zavarovanja Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuče društvo in slovenske družbe za upravljanje ALTA Skladi ter dokupila delež do 100-odstotnega lastništva slovenske družbe Skupna pokojninska družba. Z aktivnostmi svoje rasti nadaljuje tudi letos. Zavarovalnica Triglav je ustanovila družbo za upravljanje z obveznimi in prostovoljnimi pokojninskimi skladi Triglav penzisko društvo AD Skopje, s katero vstopa na makedonski trg pokojninskih zavarovanj in tako postaja ena od treh družb na njem.

 

Skupina Triglav že deluje na makedonskem trgu tako premoženjskih kot življenjskih zavarovanj ter na skupnem makedonskem zavarovalnem trgu zaseda vodilni položaj s 14,5-odstotnim tržnim deležem. Skladno s svojo strategijo širi poslovanje na segment dodatnih pokojninskih zavarovanj, ki ga glede na demografska gibanja ocenjuje kot perspektiven. Makedonski pokojninski sistem tvorijo trije stebri: prvi zajema obvezno pokojninsko varčevanje, ki ga upravlja državni sklad, ostala dva pa vključujeta dodatno obvezno in dodatno prostovoljno pokojninsko varčevanje. Skupina Triglav vstopa na slednja in s tem še bolj približuje ponudbo prvovrstnih storitev potrebam strank na makedonskem trgu.

 

Digitalno letno poročilo. »Daleč gremo, da smo vam blizu« je krovno sporočilo letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2018 ter povzema poudarke v uspešnem poslovanju in uresničevanju strategije. V ospredju sta osredotočenost na stranko ter dinamično razvijanje novih načinov poslovanja ob dobičkonosnem in varnem poslovanju. Interaktivno in integrirano letno poročilo ponovno prinaša celovit pregled finančnih in nefinančnih kazalnikov poslovanja. Slednji so predstavljeni v odnosu do globalnih ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov ter sledijo mednarodnemu standardu GRI GS, ki ga je Skupina Triglav prevzela med prvimi v Sloveniji ter vanj že uvedla zadnje novosti na področju poročanja o družbenih vplivih. Poročilo je izšlo v slovenskem in angleškem jeziku, uporabnikom pa omogoča tudi interaktiven prikaz finančnih kazalnikov.

Deli na:
Share on Google+