Domov » O nas » Skupina Triglav » Družbe Skupine Triglav » Zavarovalnica Triglav, d.d.
Vizitka družbe  
Sedež Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
Davčna številka  80040306 
Matična številka  5063345 
LEI koda  549300KGI78MKHO38N42
Osnovni kapital  73.701.391,79 EUR 
Število delnic  22.735.148 
Predsednik Uprave  Andrej Slapar
Predsednik Nadzornega sveta  Igor Stebernak, imenovan za člana 2. 6. 2016
Člani Nadzornega sveta 

Nataša Damjanovič, predstavnica delničarjev, imenovana 13. 6. 2017

Žiga Škerjanec, predstavnik delničarjev, imenovan 13. 6. 2017

dr. Mario Gobbo, predstavnik delničarjev, imenovan 13. 6. 201
Andrej Andoljšek, predstavnik delničarjev, imenovan 13. 6. 2017
Milan Tomaževič, predstavnik delničarjev, imenovan 13. 6. 2017
Ivan Sotošek, predstavnik delavcev, imenovan 8. 4. 2015
Boštjan Molan, predstavnik delavcev, imenovan 8. 4. 2015
Peter Celar, predstavnik delavcev, imenovan 8. 4. 2015

Telefon  01 47 47 200
Faks  01 43 26 302
Spletni naslov  http://www.triglav.si ,http://www.triglav.eu
Naslov e-pošte  info@triglav.si 
Številka vpisa v sodni register  Okrožno sodišče v Ljubljani, Reg. vl. 1/10687/00 
Dejavnosti Zavarovalnice Triglav, d.d., v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti

Dejavnost življenjskega zavarovanja
Dejavnost pokojninskih skladov
Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
Vrednostenje tveganja in škode
Dejavnost zavarovalniških agentov
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo 

in pokojninske sklade

Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

 Dejavnosti Skupine Triglav

Zavarovanje in pozavarovanje
Upravljanje investicijskih skladov in

finančnega premoženja
Bančništvo.