Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 18.8.17 - Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., v prvem polletju 2017
18.08.2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., v prvem polletju 2017

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., v prvem polletju 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dobičkonosnost in finančna trdnost. Skupina Triglav je polletje 2017 zaključila z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 42,4 milijona evrov (lani 43,2 milijona evrov) in čistim dobičkom v višini 36,1 milijona evrov (lani 34,2 milijona evrov). Skupina je dobro kapitalizirana, kar izkazuje količnik kapitalske ustreznosti, ki je konec 2016 znašal 246 odstotkov.

Premijska rast na vseh trgih in na vseh treh segmentih zavarovanj. Konsolidirana obračunana kosmata zavarovalna premija Skupine je znašala 547,8 milijonov evrov, kar je 41,2 milijonov evrov oziroma 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V največjem segmentu, premoženjskih zavarovanjih, se je premija povečala za 8 odstotkov, v segmentu življenjskih zavarovanj za 6 odstotkov in v segmentu zdravstvenih zavarovanj za 14 odstotkov. Poslovanje Skupine je bilo uspešno na vseh trgih Skupine. Na slovenskem trgu je dosežena povprečna premijska rast 7 odstotkov in na trgih izven Slovenije 12 odstotkov. Največja, 33-odstotna premijska rast je dosežena na srbskem trgu. Slovenski trg je največji trg Skupine, skladno s strateško usmeritvijo pa Skupina postopno krepi delež zavarovalne premije na trgih izven Slovenije. Ob polletju 2017 je znašal 17,6 odstotka, kar glede na lani predstavlja porast za 0,6 odstotne točke.

Škodno dogajanje, ugoden kombinirani količnik. Kosmati zneski škod Skupine Triglav so znašali 314,2 milijonov evrov (4 odstotna rast glede na lansko prvo polovico leta), kar je predvsem posledica povečanja zavarovalnega portfelja ter povečane škodne pogostnosti. Prav tako so na letošnje poslovanje imeli določen vpliv tudi množični škodni dogodki, njihova skupna vrednost v prvem polletju 2017 je znašala 13,1 milijona evrov. Kljub povečanju škodnega količnika je dosežen kombinirani količnik Skupine v višini 95,5 odstotkov ugoden in na ravni njegove povprečne ciljne vrednosti strateškega obdobja.

Donosi finančnih naložb. Skupina je v zahtevnih razmerah na kapitalskih trgih upravljala s finančnimi naložbami v vrednosti 3.062,5 milijona evrov skladno s svojo relativno konzervativno naložbeno politiko. Doseženi donosi od finančnih naložb so bili za 13 odstotkov višji kot lani, kar je posledica tudi nekaterih enkratnih dogodkov v lanskem in letošnjem letu.

Zavarovalnica Triglav, borzna družba. V prvi polovici leta je bila delnica Zavarovalnice Triglav (ZVTG)  druga najlikvidnejša na Ljubljanski borzi, rast njenega tečaja je znašala 8 odstotkov.  Zavarovalnica je ob polletju imela preko 14.600 delničarjev. V zadnjih letih je opazna postopna krepitev deleža mednarodnih delničarjev, ki danes prihajajo kar iz 37 držav. Ob vstopu zavarovalnice na borzo (v 2008) so bili imetniki 4 odstotkov vseh delnic ZVTG, v sredini 2017 pa je njihov delež znašal že 18 odstotkov.

Kot posledica gospodarskega okrevanja držav se stanje zavarovalnih trgov regije postopno izboljšuje, a poslovanje Skupine Triglav še vedno poteka v zahtevnih razmerah in ob močni cenovni konkurenci med zavarovalnicami. Skupina je s strategijo do leta 2020 določila usmeritve svojega delovanja, ena glavnih, ki se že izvaja, je transformacija poslovanja s poudarkom na celovitem upravljanju odnosov s strankami. Skupina nadaljuje z dinamičnim prilagajanjem svojih aktivnosti in ponudbe potrebam in posebnostim posameznih trgov. Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »S poslovanjem Skupine Triglav v prvem polletju smo zadovoljni. Upoštevaje predvidene razmere do konca leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine dosežen v načrtovanem razponu. V leto 2017 smo vstopili z jasno začrtano strategijo. Naša vizija je, da dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati poslujemo dobičkonosno in varno. Polovica leta je za nami in bila je v znamenju številnih aktivnosti, določenih v naši strategiji. Z delom nadaljujemo in prepričan sem, da sta energija in predanost ekipe Skupine, ki šteje več kot 5.000 članov, čvrsto jamstvo, da v interesu naših številnih delničarjev, sodelavcev in drugih deležnikov dosežemo načrtovano.»

V priponki sta objavljena polletno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav ter predstavitev poslovanja Skupine za vlagatelje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 18. 8. 2017  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.