Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 14.11.2018 - Devetmesečni rezultati Skupine Triglav in ponovno imenovanje članov Uprave zavarovalnice
14.11.2018

Devetmesečni rezultati Skupine Triglav in ponovno imenovanje članov Uprave zavarovalnice

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Devetmesečni rezultati Skupine Triglav in ponovno imenovanje članov Uprave zavarovalnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

DOBIČKONOSNO POSLOVANJE. Devetmesečni dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav znaša 69,9 milijonov evrov, kar je 8 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Nanj je predvsem vplivalo dobro poslovanje v zavarovalni dejavnosti, medtem ko so bili donosi od naložb skladno s pričakovanji nižji kot v primerljivem obdobju lani.

PREMIJSKA RAST NA VSEH TRGIH IN SEGMENTIH. Skupina je obračunala 820,2 milijonov evrov konsolidirane kosmate premije, kar je 6 odstotkov več kot v lanskem primerljivem obdobju. Njeno rast je dosegla na vseh trgih Skupine. V Sloveniji je v povprečju znašala 5 odstotkov, izven Slovenije pa 8 odstotkov. Delež premije, obračunane na trgih izven Slovenije, se je nadalje okrepil za 0,5 odstotne točke na 18,3 odstotka. Gledano z vidika posameznih segmentov zavarovanj, so se premije premoženjskih zavarovanj povečale za 6 odstotkov, premije življenjskih zavarovanj za 1 odstotek, pri zdravstvenih zavarovanjih pa je bila premijska rast 10-odstotna.

UGODEN KOMBINIRANI KOLIČNIK.  Glede na enako obdobje lani so se čisti odhodki za škode letos povečali (indeks 101), vendar je njihova rast vidno zaostala za rastjo čistih prihodkov od premij (indeks 106). To se je izrazilo v izboljšanem kombiniranem količniku Skupine, ki je ob devetmesečju znašal ugodnih 92,4 odstotkov (lani 94,5 odstotkov).

NIŽJI DONOSI OD FINANČNIH NALOŽB. Konec septembra 2018 je Skupina razpolagala s 3,1 milijarde evrov finančnih naložb, ki so skladno z naložbeno politiko dobro razpršene in večinoma usmerjene v območja evra. Donosi od njih (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so se v primerjavi z enakim obdobjem lani znižali za 19 odstotkov, kar je zaradi lanskoletnih enkratnih dogodkov in nadaljevanja razmer nizkih obrestnih mer pričakovano.

PREVZEMNE AKTIVNOSTI V OKVIRU STRATEGIJE RASTI IN RAZVOJA. Skupina Triglav se razvija in raste organsko, v primeru ustreznih priložnosti pa ne izključuje prevzemnih aktivnosti. Letos je podpisala pogodbe o nakupu družbe Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuče društvo na hrvaškem trgu pokojninskih zavarovanj, nakupu slovenske družbe za upravljanje ALTA Skladi ter nakupu preostalega, 28,1-odstotnega lastniškega deleža družbe Skupna pokojninska družba, ki deluje na slovenskem trgu prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »S poslovanjem v devetih mesecih leta smo zadovoljni in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta potrjujemo našo napoved načrtovanega letnega rezultata.  Skupina Triglav je finančno trdna, posluje dobičkonosno in varno, z ekipo preko 5.100 sodelavk in sodelavcev pa dosledno izvajamo razvojne aktivnosti, ki smo si jih začrtali. Potrditev navedenega je tudi letos prejeta visoka bonitetna ocena »A« bonitetne agencije S&P Global Ratings, ki ima stabilno srednjeročno napoved.«

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na svoji seji dne 14. 11. 2018 imenoval Andreja Slaparja za predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., za nov petletni mandat. Andrej Slapar opravlja funkcijo predsednika Uprave zavarovalnice od maja 2013.  Nov petletni mandat mu začne teči 12. 11. 2019. Nadalje je Nadzorni svet soglašal s predlogom predsednika Uprave in ponovno imenoval Uroša Ivanca in Tadeja Čorolija za člana Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. Funkcijo člana Uprave sta nastopila julija 2014, ponovni petletni mandat Uroša Ivanca bo začel teči z dnem 15. 7. 2019, mandat Tadeja Čorolija pa z dnem 30. 7. 2019. Igor Stebernak, predsednik Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Nadzorni svet pozitivno ocenjuje delo Uprave zavarovalnice. Sodelovanje in medsebojno zaupanje med Nadzornim svetom in Upravo je dobro, v imenu Nadzornega sveta želim Upravi zavarovalnice veliko uspeha pri nadaljnjem uresničevanju strateških ciljev Skupine Triglav.«

V priponki sta objavljena devetmesečno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 14. 11. 2018  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.