Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 28.3.2019 - Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav
28.03.2019

Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav  je na seji 28. 3. 2019 potrdil revidirano letno poročilo za Skupino Triglav in matično družbo za leto 2018. Objava letnega poročila bo skladno s finančnim koledarjem izvedena 29. 3. 2019.

Skladno s sprejeto dividendno politiko zavarovalnice bosta Nadzorni svet in Uprava predlagala Skupščini delničarjev zavarovalnice izplačilo dividende za leto 2018 v višini 2,50 EUR bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 56.837.870,00 evrov. Predlagana višina dividende predstavlja 70,3 odstotka konsolidiranega čistega dobička Skupine Triglav za leto 2018.

Predlog Nadzornega sveta in Uprave sledi sprejeti dividendni politiki zavarovalnice, katere izvajanje je podrejeno srednjeročno vzdržnemu doseganju ciljne kapitalske ustreznosti Skupine Triglav. Ocenjujemo, da se kapitalska ustreznost Skupine Triglav konec leta 2018 giblje v njenem ciljnem razponu, ki je določen med 200 in 250 odstotki. Predlog delitve bilančnega dobička in višine dividende nadalje upošteva uravnoteženost treh ciljev, in sicer tako preudarno upravljanje s kapitalom Skupine Triglav in zagotavljanje njene finančne stabilnosti, kot reinvestiranje čistih dobičkov v izvajanje strategije rasti in razvoja Skupine ter izplačevanje privlačne dividende delničarjem. Skupina Triglav, ki razpolaga z visoko bonitetno oceno A, je v letu 2018 dosledno izvajala razvojne aktivnosti skladno s svojimi strateškimi usmeritvami ter poslovala uspešno. Predlog dividende v višini 2,50 evrov bruto na delnico sledi določilu dividendne politike zavarovalnice, da se za izplačilo dividend nameni najmanj 50 odstotkov konsolidiranega čistega dobička, zavarovalnica pa si prizadeva, da višina dividende ni nižja od leta pred tem.  

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 28. 3. 2019  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Več v SEONET objavi.