Domov » Odnosi z vlagatelji » Poslovanje » Izkaz finančnega položaja

Izkaz finančnega položaja

  v EUR
Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
SREDSTVA 3.645.277.487 3.674.676.193 2.730.187.525 2.786.489.540
Neopredmetena sredstva 84.060.048 78.840.612 62.162.502 59.786.283
Opredmetena osnovna sredstva  113.296.053 111.210.437 67.986.100 67.526.775
Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 2.067.399 2.278.440 0 0
Odložene terjatve za davek 12.893.732 13.769.115 0 0
Naložbene nepremičnine 89.840.456 94.007.483 45.270.540 48.214.401
Finančne naložbe v odvisnih družbah  0 0 131.938.667 118.167.937
Finančne naložbe v pridruženih družbah 14.125.973 6.449.324 16.959.355 10.002.047
 Finančne naložbe 2.588.904.297 2.587.850.704 1.840.036.950 1.860.998.156
– v posojila in depozite 138.857.972 125.251.487 92.670.309 91.428.595
– v posesti do zapadlosti 196.773.185 221.390.576 159.463.950 166.993.807
– razpoložljive za prodajo 1.802.568.767 1.815.323.900 1.383.855.505 1.400.652.988
– vrednotene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 450.704.373 425.884.741 204.047.186 201.922.766
Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 402.515.770 450.236.044 366.664.078 417.607.959
Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 85.920.499 83.815.576 87.893.306 85.327.645
Terjatve 178.654.878 163.878.354 89.980.951 81.350.417
– terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 96.601.328 85.722.492 62.635.337 54.731.853
– terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 51.299.903 44.939.702 18.157.611 13.889.792
– terjatve za odmerjeni davek 579.645 32.211 0 0
– druge terjatve 30.174.002 33.183.949 9.188.003 12.728.772
Druga sredstva 5.396.722 3.922.257 3.296.589 1.993.174
Denar in denarni ustrezniki 67.601.660 78.417.847 17.998.487 35.514.746
Zunajbilančne postavke 251.429.127 240.363.102 178.359.227 174.448.801
         
KAPITAL IN OBVEZNOSTI 3.645.277.487 3.674.676.193 2.730.187.525 2.786.489.540
Kapital 746.862.805 756.645.683 560.120.736 571.412.305
Kapital lastnikov obvladujoče družbe 744.566.806 749.838.244 560.120.736 571.412.305
– osnovni kapital 73.701.392 73.701.392 73.701.392 73.701.392
– kapitalske rezerve 50.206.540 50.403.656 53.412.884 53.412.884
– rezerve iz dobička  334.121.464 333.407.073 318.962.643 318.962.643
– rezerve za lastne delnice 364.680 364.680 0 0
– lastne delnice -364.680 -364.680 0 0
– presežek iz prevrednotenja 66.237.889 95.398.236 47.260.189 67.250.264
– zadržani čisti poslovni izid 142.483.579 160.647.992 1.239.764 25.563.172
– čisti poslovni izid poslovnega leta 80.533.643 39.133.955 65.543.864 32.521.950
– prevedbeni popravek kapitala -2.717.701 -2.854.060 0 0
Neobvladujoči deleži kapitala 2.295.999 6.807.439 0 0
Podrejene obveznosti 15.462.711 15.459.132 20.612.951 20.608.180
Zavarovalno-tehnične rezervacije 2.310.503.061 2.282.701.026 1.696.143.475 1.687.109.267
– prenosne premije 300.166.946 278.112.719 213.919.937 196.528.185
– matematične rezervacije 1.357.233.017 1.333.055.389 1.009.712.605 994.737.498
– škodne rezervacije 614.943.915 638.473.713 442.560.188 469.230.900
– druge zavarovalno-tehnične rezervacije 38.159.183 33.059.205 29.950.745 26.612.684
Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 402.598.039 449.544.565 365.238.075 416.250.767
Rezervacije za zaposlence 14.804.574 13.979.843 11.167.156 10.700.463
Druge rezervacije 1.919.555 3.794.647 758.435 724.961
Odložene obveznosti za davek 17.203.576 26.396.579 2.813.736 9.301.053
Druge finančne obveznosti 5.620.904 5.589.381 1.587.443 1.845.184
Obveznosti iz poslovanja 54.792.055 49.381.602 28.523.572 27.740.050
– obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 19.717.929 18.875.323 11.306.835 11.354.265
– obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 30.465.655 28.758.158 13.819.946 15.249.797
– obveznosti za odmerjeni davek 4.608.471 1.748.121 3.396.791 1.135.988
Ostale obveznosti 75.510.207 71.183.735 43.221.946 40.797.310
Zunajbilančne postavke 251.429.127 240.363.102 178.359.227 174.448.801

 

Deli na:
Share on Google+