Domov » Odnosi z vlagatelji » Poslovanje » Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida

v EUR
  Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav
2018 2017* 2018 2017*
 
Čisti prihodki od zavarovalnih premij 951.762.862 891.197.369 551.940.868 522.057.353
– obračunane kosmate zavarovalne premije 1.068.394.407 999.916.626 660.210.432 621.971.336
– obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje -106.624.908 -97.550.733 -101.297.110 -93.522.581
– sprememba prenosnih premij -10.006.637 -11.168.524 -6.972.454 -6.391.402
Prihodki od naložb v povezanih družbah 1.021.159 224.605 5.305.545 7.106.829
– dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb 1.021.159 224.605 0 0
  obračunan z uporabo kapitalske metode
– drugi prihodki od naložb v povezane družbe 0 0 5.305.545 7.106.829
Prihodki od naložb 88.889.077 132.944.438 61.755.135 99.243.902
– prihodki od obresti, izračunani z uporabo metode efektivnih obrestnih mer 55.573.242 58.196.582 36.890.019 38.861.704
– dobički pri odtujitvah naložb 23.777.837 29.790.480 18.521.649 25.370.295
– drugi prihodki od naložb 9.537.998 44.957.376 6.343.467 35.011.903
Drugi zavarovalni prihodki 29.837.981 29.237.231 27.448.384 27.732.584
– prihodki od provizij 15.806.181 16.487.470 17.004.132 18.011.729
– drugi prihodki od zavarovalnih poslov 14.031.800 12.749.762 10.444.252 9.720.855
Drugi prihodki 36.149.533 34.033.116 12.491.979 10.951.423
         
Čisti odhodki za škode 626.560.398 619.958.781 359.941.674 376.292.830
– obračunani kosmati zneski škod 679.600.218 642.162.569 421.002.582 411.305.524
– obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev -39.988.966 -24.573.610 -37.767.613 -24.624.035
– sprememba škodnih rezervacij -19.248.552 -3.915.964 -23.293.295 -10.388.659
– odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj 6.197.698 6.285.786 0 0
Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT) 39.860.373 60.281.190 29.499.390 35.366.975
Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje -46.889.547 -8.250.712 -50.884.979 -14.678.837
Odhodki za bonuse in popuste 11.417.685 9.342.891 10.571.287 8.073.088
Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb 0 0 0 0
Obratovalni stroški 233.637.425 220.762.633 153.008.918 145.922.909
– stroški pridobivanja zavarovanj 159.245.093 147.942.412 110.230.112 105.301.136
– drugi obratovalni stroški 74.392.332 72.820.221 42.778.806 40.621.773
Odhodki od naložb v povezane družbe    137.092 3.126.853 4.759 4.435
– izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode 137.092 1.981.853 0 0
– drugi finančni odhodki 0 1.145.000 4.759 4.435
Odhodki naložb 67.118.486 27.651.058 50.929.727 20.438.978
– oslabitve naložb 1.497.483 335.255 1.248.877 200.000
– izgube pri odtujitvah naložb 13.128.928 11.083.596 12.566.364 10.588.356
– drugi odhodki naložb 52.492.075 16.232.207 37.114.486 9.650.622
Drugi zavarovalni odhodki 33.744.135 28.058.062 11.819.639 6.980.751
Drugi odhodki 44.618.763 42.260.921 15.594.244 14.868.646
– odhodki iz financiranja 1.384.361 1.631.023 1.507.022 1.549.066
– drugi odhodki 43.234.402 40.629.898 14.087.222 13.319.580
         
Poslovni izid pred obdavčitvijo 97.455.802 84.445.082 78.457.252 73.822.316
Odhodek za davek 16.629.557 14.737.130 12.913.388 11.300.366
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 80.826.245 69.707.952 65.543.864 62.521.950
Dobiček na delnico (čisti in popravljeni) 3,56 3,07 - -
Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe 80.662.754 69.256.560 - -
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev 163.491 451.391 - -

 

*Podatki za primerljivo leto so prerazvrščeni zaradi spremenjene sheme izkaza poslovnega izida.

Deli na:
Share on Google+