Domov » Odnosi z vlagatelji » Za delničarje » Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Kaj zame pomeni ukinitev registrskih računov pri KDD, kaj moram narediti?

Sprememba Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) določa, da morajo delničarji prenesti svoje vrednostne papirje iz registrskih računov pri KDD na trgovalne račune pri bankah oziroma borznoposredniških družbah, ki so člani borze oziroma KDD. Rok za prenos se za delničarje fizične osebe izteče 1. januarja 2017, za delničarje pravne osebe pa 30. septembra 2016. Po tem roku bo KDD registrske račune ukinila.

 

Če delničarji v navedenih rokih ne bodo izvedli prenosa vrednostnih papirjev na račun pri izbranem članu KDD ali jih opustili, bo KDD vrednostne papirje položila pri pristojnem sodišču. V primeru, da delničarji sodno položenih vrednostnih papirjev ne bodo prevzeli v roku petih (5) let, bodo ti pripadli Republiki Sloveniji.

 

Informacijo, ali imate delnice ZVTG na registrskem ali trgovalnem računu, lahko preverite na letnem izpisu stanja, ki ga brezplačno pridobite pri KDD. Več informacij o podrobnostih in dejanjih, ki jih morate oziroma lahko izvedete do ukinitve registrskih računov, najdete v naslednjem dokumentu.

Kako kupiti in prodati delnice?

Delnice Zavarovalnice Triglav (oznaka: ZVTG) kupite ali prodate tako, da pri banki oziroma borzno posredniški družbi, ki je član Ljubljanske borze (seznam borznih članov) odprete trgovalni račun in oddate trgovalno naročilo.

Koliko delnic ZT imam v lasti?

Podatke o stanju delnic na vašem računu vodi Klirinško-depotna družba (KDD) v Ljubljani. Pri njih lahko naročite letni izpis ali izpis na določen dan, več informacij dobite na njihovi spletni strani.

Ali sem upravičen do dividende?

O dividendah odloča vsako leto skupščina delničarjev zavarovalnice, ki tudi določi presečni dan upravičenosti delničarjev do dividende.

Kdaj je izvršeno izplačilo dividend?

O roku izplačila dividend odloča Skupščina. Navadno se izplačilo izvrši v 30 dneh od sprejetja sklepa Skupščine.

Ali so dividende obdavčene?

Dividende so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Plačilo davka opravi izplačevalec dividende. Domače fizične osebe prejmejo neto dividendo v višini 75 odstotkov določene (bruto) dividende. Dividende se ne upoštevajo pri odmeri dohodnine.

Kako se lahko udeležim skupščine?

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki delnic Zavarovalnice Triglav. O datumu, kraju, dnevnem redu in drugih pomembnih podatkih za udeležbo na skupščini zavarovalnica obvesti javnost v obvestilu o sklicu Skupščine prek sistema SEOnet vsaj trideset dni pred zasedanjem. Skupščine se lahko udeležite neposredno ali posredno prek zastopnika, ki ga morate vnaprej pooblastiti za zastopanje na skupščini.

Kdaj je bila delnica ZVTG uvrščena v trgovanje na Ljubljanski borzi?

Delnica ZVTG je bila uvrščena v kotacijo na Ljubljanski borzi dne 9. 9. 2008 (objava o uvrstitvi delnic na borzni trg).

Kaj moram storiti, če podedujem delnice?

Preknjižbo delnic opravi KDD ob predložitvi izpolnjene Zahteve za prenos vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja, izvoda sodnega sklepa o dedovanju, ki je opremljen s potrdilom o pravnomočnosti, fotokopije veljavnega osebnega dokumenta dediča in morebitnih drugih dokumentov, ki so pravni temelj prenosa vrednostnih papirjev.

Spremenili so se mi osebni podatki (prebivališče, ime, bančni račun). Komu moram to sporočiti?

Podatke o delničarjih vodi Klirinško depotna družba (KDD), zato jim je potrebno javljati vse spremembe podatkov. Če pa ste spremenili bančni račun, prosimo sporočite nove podatke zavarovalnici. Navodila dobite v sporočilu o izplačilu dividende, ki jih zavarovalnica pošlje vsem delničarjem po pošti.

Deli na:
Share on Google+