Domov » Odnosi z vlagatelji » Za delničarje » Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Kaj zame pomeni ukinitev registrskih računov pri KDD, kaj moram narediti?

Sprememba Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B)v letu 2019 določa, da morajo delničarji prenesti svoje vrednostne papirje iz registrskih računov pri KDD na trgovalne račune pri bankah oziroma borznoposredniških družbah, ki so člani borze oziroma KDD. Rok za prenos se izteče 31. avgusta 2019.

 

Če delničarji v navedenem roku ne bodo izvedli prenosa vrednostnih papirjev na račun pri izbranem članu KDD ali jih opustili, bo KDD delnice položila na “skupni namenski račun za prenos na KAD”. V primeru, da jih delničarji ne bodo prevzeli do 31. 12. 2021, bodo ti pripadli KAD.

 

Informacijo, ali imate delnice ZVTG na registrskem ali trgovalnem računu, lahko preverite pri pri KDD

Kako kupiti in prodati delnice?

Delnice Zavarovalnice Triglav (oznaka: ZVTG) kupite ali prodate tako, da pri banki oziroma borzno posredniški družbi, ki je član Ljubljanske borze (seznam borznih članov) odprete trgovalni račun in oddate trgovalno naročilo.

Koliko delnic ZT imam v lasti?

Podatke o stanju delnic na vašem računu vodi Klirinško-depotna družba (KDD) v Ljubljani. Pri njih lahko naročite letni izpis ali izpis na določen dan, več informacij dobite na njihovi spletni strani.

Ali sem upravičen do dividende?

O dividendah odloča vsako leto skupščina delničarjev zavarovalnice, ki tudi določi presečni dan upravičenosti delničarjev do dividende.

Kdaj in kako je izvršeno izplačilo dividend?

O roku izplačila dividend odloča Skupščina. Dividende vam izplača vaša banka oziroma borznoposredniška družba, pri kateri imate odprt trgovalni račun.

Ali so dividende obdavčene?

Dividende so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Plačilo davka opravi izplačevalec dividende. Domače fizične osebe prejmejo neto dividendo v višini 75 odstotkov določene (bruto) dividende. Dividende se ne upoštevajo pri odmeri dohodnine.

Kako se lahko udeležim skupščine?

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki delnic Zavarovalnice Triglav. O datumu, kraju, dnevnem redu in drugih pomembnih podatkih za udeležbo na skupščini zavarovalnica obvesti javnost v obvestilu o sklicu Skupščine prek sistema SEOnet vsaj trideset dni pred zasedanjem. Skupščine se lahko udeležite neposredno ali posredno prek zastopnika, ki ga morate vnaprej pooblastiti za zastopanje na skupščini.

Kdaj je bila delnica ZVTG uvrščena v trgovanje na Ljubljanski borzi?

Delnica ZVTG je bila uvrščena v kotacijo na Ljubljanski borzi dne 9. 9. 2008 (objava o uvrstitvi delnic na borzni trg).

Kaj moram storiti, če podedujem delnice ali če so se mi spremenili osebni podatki (prebivališče, ime, bančni račun)?

Podatke o delničarjih vodi Klirinško depotna družba (KDD), zato jim je potrebno javljati vse spremembe podatkov. Če pa ste spremenili bančni račun, prosimo sporočite nove podatke banki oziroma borzno posredniški družbi, kjer imate  odprt trgovalni račun

 

Deli na:
Share on Google+