si en
si en
Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Visoka odpornost v zahtevnih razmerah

Revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za 2020

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na seji 30. 3. 2021 potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2020. Skupina je v razmerah pandemije covid-19 in okolja nizkih obrestnih mer dosegla dobre rezultate. Izkazala je svojo odpornost in finančno stabilnost, kar potrjujejo tudi prejete visoke bonitetne ocene »A« priznanih bonitetnih agencij. Uprava in Nadzorni svet bosta predlagala letošnji skupščini delničarjev, da se del bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividend, v kolikor Agencija za zavarovalni nadzor do sklica skupščine ne bo nasprotovala temu predlogu. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice ocenjujeta, da so podlage za izplačilo dividende ustrezne in skladno z dividendno politiko zavarovalnice predlagata dividendo v višini 1,70 evrov bruto na delnico. Skupni znesek za dividende v višini 38.649.751,60 evrov bo predstavljal 53-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za 2020 in 5-odstotni dividendni donos.

Uspešno poslovanje v 2020. Skupina Triglav je v 2020 dosegla 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 90 glede na 2019, enako v nadaljevanju) in 73,7 milijona evrov čistega dobička (indeks 88) ter povečala obseg poslovanja (4-odstotna rast premije na 1.234 milijonov evrov in 5-odstotno povečanje obsega premoženja strank v vzajemnih skladih in v individualnem upravljanju na 1.156 milijonov evrov). Njeno poslovanje je potekalo osredotočeno na stranke in skladno s strateškimi usmeritvami. Nove razmere so prinesle dodaten zagon celoviti digitalni preobrazbi poslovanja Skupine, saj je okrepila digitalne prodajno-storitvene, komunikacijske in distribucijske kanale in orodja ter povečala digitalno prisotnost. Zadovoljstvo zaposlenih in strank, ki ju družba kontinuirano spremlja, sta v letu 2020 dosegli doslej najvišjo izmerjeno raven. Triglav s svojimi enajstimi zavarovalnicami zaseda vodilno mesto v regiji Adria in je eden vodilnih slovenskih upravljalcev premoženja na trgu vzajemnih skladov.

Finančna stabilnost. Skupina je ostala ustrezno kapitalizirana in likvidna, kar potrjujeta tudi ponovno prejeti visoki bonitetni oceni »A« s strani bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Profil tveganj skupine se ni pomembno spremenil, kapitalska ustreznost pa se je z vrednostjo 240 odstotkov ob koncu leta 2020 nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja kapitala skupine. Poročili, kjer so podrobneje navedene informacije o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in matične družbe, sta na voljo na tej povezavi.

Izvajanje dividendne politike. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice predlagata letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 1,70 evrov bruto na delnico (skupna vrednost 38.649.751,60 evrov) oziroma 53 % odstotkov konsolidiranega čistega dobička za leto 2020, kar je skladno z dividendno politiko. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Veseli nas, da lahko našim delničarjem ponovno predlagamo izplačilo dividend. Našo dividendno politiko smo začrtali kot atraktivno za delničarje ter vzdržno za razvoj in rast Skupine Triglav. Na tak način jo želimo izvajati in pri tem ravnati skladno s stališči Agencije za zavarovalni nadzor. Na teh podlagah je oblikovan predlog Uprave in Nadzornega sveta.«

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za 2020. Letno poročilo je posvečeno izjemni zavzetosti in solidarnosti zaposlenih v Skupini Triglav ter ob doseženih rezultatih predstavlja tudi njihove vtise in pričevanja. Naslov »Skupaj smo. V vsakem trenutku.« povzema notranjo povezanost Skupine, vpetost v skupnost in grajenje dolgoročnih odnosov z deležniki. Ti so osnova za uresničevanje trajnostnih načel poslovanja, ki se jim je družba ob izteku leta s sprejetjem Zaveze trajnosti tudi formalno zavezala. Skupina že vrsto let sledi načelom integriranega poročanja. Kazalnike trajnostnega razvoja opredeljuje po mednarodnem standardu GRI GS in jih povezuje s Cilji trajnostnega razvoja (SDG) Združenih narodov.

Letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2020 je v PDF različici oblikovano skladno z Uredbo MAR in je neuradno. Skupaj z uradno različico, ki je narejena v formatu ESEF, je v slovenskem in angleškem mestu dostopno na spletnih mestih www.triglav.eu ter https://letnoporocilo.triglav.eu/2020 in https://annualreport.triglav.eu/2020.


 
Complementary Content
${loading}