Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Ob polletju povečan obseg poslovanja, visoka izguba pri zdravstvenih zavarovanjih

Način sprememb v slovenskem zdravstvu in zgodovinske ujme oceno realizacije načrtovanega letnega rezultata znižujejo za okoli 80 odstotkov

Skupina Triglav je v polletju okrepila celotni obseg poslovanja na 955,4 milijona evrov in dosegla 10,5 milijona evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo. Letošnja nepričakovana omejitev cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji je na segmentu zdravstvenih zavarovanj povzročila visoko izgubo, ki je ob polletju znašala 30,9 milijona evrov, kar se pomembno odraža na polletnem rezultatu Skupine Triglav. Naravne ujme v Sloveniji in regiji, predvsem viharji, neurja s točo in poplave iz julija in avgusta, so povzročile zgodovinsko visoke škode Skupine Triglav. Njihova trenutna ocena dosega med 150 in 200 milijoni evrov. Ob upoštevanju pozavarovalne zaščite je ocena, da bo njihov negativen učinek na poslovni izid Skupine v razponu med 40 in 50 milijoni evrov. Skupina ocenjuje, da bo zaradi izgub v segmentu zdravstvenih zavarovanj in škod naravnih ujm njen celoletni poslovni izid pred obdavčitvijo za okoli 80 odstotkov nižji od načrtovanega. Ocena je oblikovana ob predpostavki normalnega škodnega dogajanja do konca leta. Kljub zahtevnim razmeram Skupina ohranja kapitaliziranost na primernem nivoju in je ustrezno likvidna. Tudi v zahtevnih razmerah dosledno izvaja strategijo v smeri rasti, razvoja in trajnostnih ambicij.

Poslovni izid Skupine Triglav. Skupina je v prvem polletju 2023 ustvarila 10,5 milijona evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo, ki v enakih delih izvira iz zavarovalne in nezavarovalne dejavnosti. V zavarovalni dejavnosti je znašal 5,1 milijona evrov in je rezultat dobrega izida iz finančnih naložb (10,2 milijona evrov) in negativnega izida v zavarovalno-tehničnem delu poslovanja (-5,1 milijona evrov). Slednjega je povzročila 30,9 milijona evrov visoka izguba v segmentu zdravstvenih zavarovanj. Ta izguba je izničila dober polletni rezultat vseh ostalih zavarovalnih segmentov skupaj. Skladno z računovodskimi standardi je v ustrezni višini pripoznana že v polletnih izkazih Skupine. Izid iz nezavarovalne dejavnosti znaša 5,4 milijona evrov in izhaja predvsem iz upravljanja premoženja strank v vzajemnih skladih in individualnega upravljanja. Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »V zahtevnih razmerah smo medletno povečali celotni obseg poslovanja in poslovali dobro v obeh dejavnostih, a letošnja nenadna sprememba slovenskega zdravstvenega sistema z regulacijo cene dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj je povzročila izgubo v segmentu zdravstvenih zavarovanj. Ta je s svojo višino bistveno vplivala na polletni poslovni izid Skupine.«

Glede poslovanja Skupine Triglav do konca leta je predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar povedal: »V trenutnih razmerah je naša skrb prednostno namenjena strankam, ki so utrpele škodo v naravnih ujmah. Pri tem se zahvaljujem celotni ekipi sodelavk in sodelavcev, ki je osredotočena na čim hitrejšo obravnavo zahtevkov strank in posledično pomoč ljudem pri odpravi posledic te naravne katastrofe. V Triglavu jemljemo škodno dogajanje za redni del našega poslovanja. Vzpostavljeno imamo primerno pozavarovalno zaščito ter robusten poslovni model z učinkovitim sistemom upravljanja tveganj. Menimo , da bo letošnja višina naravnih množičnih škod dosegla vrednost med 150 in 200 milijoni evrov, kar je zgodovinski nivo. Njihov vpliv na poslovni rezultat Skupine bo bistveno presegel dolgoletno povprečje in bo po trenutnih ocenah znašal med 40 in 50 milijoni evrov. Ocenjujemo, da bo zaradi teh dveh dejavnikov iz okolja, torej sprememb na področju zdravstvenega sistema v Sloveniji in naravnih množičnih škod, ter ob predpostavki normalnega škodnega dogajanja do konca leta, naš letošnji poslovni izid za okoli 80 odstotkov nižji od prvotno načrtovanega.« Skupina Triglav ostaja finančno stabilna, ustrezno likvidna in kapitalizirana na primernem nivoju.

Poudarki poslovanja Skupine v prvem polletju 2023. Skupina je z aktivnim izvajanjem strateških usmeritev ustvarila 955,4 milijona evrov celotnega obsega poslovanja (indeks 111). Odhodki od zavarovalnih storitev so se povečali na 632,9 milijona evrov (indeks 115), med njimi so največjo, 31-odstotno rast dosegli v segmentu zdravstvenih zavarovanj. Obratovalni stroški Skupine so znašali 214,4 milijona evrov (indeks 114), pri čemer so se skladno z rastjo obsega poslovanja najbolj povečali stroški pridobivanja zavarovanj. Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je povedal: »Lanskoletne prilagoditve zavarovalnih premij inflaciji se sicer že odražajo na prihodkih letošnjega poslovanja, vendar še vedno nismo uspeli v celoti nadomestiti povišanih odhodkov poslovanja zaradi inflacijskih pritiskov, ki so prisotni že od začetka leta 2022.«

Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj Skupine je znašal 102,2 odstotka. Pogodbena storitvena marža, ki zajema nerealiziran, a pričakovan dobiček iz naslova zavarovalnih pogodb, je dosegla 208,7 milijona evrov (indeks 112), v njej pa novoustvarjen del marže predstavlja 9,5-odstotni delež. Pod vplivom ugodnih razmer na finančnih trgih je drugi vseobsegajoči donos znašal 8,7 milijona evrov. Čista anualizirana dobičkonosnost kapitala Skupine je bila 2,3-odstotna.

Glede učinka mednarodnega računovodskega standarda MSRP 17 na primerjalne podatke za prvo polletje lani je član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc dodatno pojasnil: »Po mednarodnih računovodskih standardih MSRP 17 in MSRP 9 so lanski rezultati bistveno nižji kot po predhodno veljavnih standardih MSRP 4 in MRS 39, pri tem pa gre predvsem za razlike pri vrednotenju zavarovalno-tehničnih rezervacij in pripoznavanju učinkov prevrednotenja finančnih naložb. Na lanski rezultat obdobja po MSRP 17 je tako negativno vplivalo dodatno oblikovanje rezervacij zaradi izrazite rasti inflacije, medtem ko za razliko od MSRP 4 na rezultat niso pozitivno vplivali učinki odprave rezervacij iz preteklih obdobij, ki smo jih oblikovali še posebej previdno.«

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na seji dne 30. 8. 2023 med drugim podal pozitivno oceno Alešu Košičku in Janji Strmljan Čevnja v okviru naknadne ocene usposobljenosti in primernosti članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, ki so bili imenovani s strani Sveta delavcev zavarovalnice.


 
Complementary Content
${loading}