V devetih mesecih povečan obseg poslovanja, dobiček pričakovano nižji

Skupina je v devetmesečju obračunala 6 odstotkov več konsolidirane kosmate zavarovalne premije (960,9 milijona evrov) kot lani v enakem obdobju in premijsko rast je dosegla na večini trgov. Njen dobiček pred obdavčitvijo v višini 62,4 milijona evrov je 13 odstotkov nižji glede na lansko enako obdobje, kar je predvsem posledica stanja na globalnih finančnih trgih, delno pa so vplivali tudi množični škodni dogodki in povečanje rezervacij zaradi aktualnih poslovnih razmer. Del dobička pred obdavčitvijo Skupine Triglav, ki izvira iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja, se je glede na lani povečal za 10 odstotkov in je znašal 60,4 milijona evrov (lani 54,7 milijona evrov), del dobička, ki izvira iz finančnih naložb, pa je bil predvsem zaradi oblikovanja dodatnih rezervacij v segmentu življenjskih in pokojninskih zavarovanj negativen in je znašal -0,2 milijona evrov (lani 14,9 milijona evrov). Kombinirani količnik je znašal ugodnih 91,4 odstotka. V aktualnih razmerah negotovosti Skupina ostaja pri že objavljenih ocenah letnega dobička, ob tem pa ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, kar potrjujejo tudi letos prejete visoke bonitetne ocene.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »V letošnjih razmerah pandemije covid-19 še toliko bolj izrazito udejanjamo naše poslanstvo, da USTVARJAMO VARNEJŠO PRIHODNOST. Delovanje na posameznih trgih dinamično prilagajamo ukrepom za varovanje zdravja zaposlenih, strank in drugih deležnikov, pri tem neprekinjeno izvajamo storitve ter ostajamo trajnostno naravnani in tesno povezani z okoljem, v katerem delujemo. Pri letošnjem poslovanju nadaljujemo s pristopom discipliniranega prevzemanja zavarovalnih tveganj, skrbimo za stroškovno učinkovitost in izvajamo intenzivne prodajne aktivnosti, na podlagi česar smo v prvih devetih mesecih okrepili obseg našega poslovanja. Z doseženim dobičkom smo zadovoljni.«

Več v sporočilu, devetmesečnem poročilu in predstavitvi za vlagatelje.

Načrt Skupine Triglav za 2021

Skupina Triglav na podlagi izbranega verjetnega scenarija razmer poslovanja načrtuje v letu 2021 povečan obseg konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije med 1,2 in 1,3 milijarde evrov in dobiček pred obdavčitvijo med 85 in 95 milijoni evrov. Kombinirani količnik skupine je načrtovan pod 95 odstotki, kar je v spodnjem (ugodnem) delu območja njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki je okrog 95 odstotkov.

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »Delujemo v težkih časih, zahtevnih ne le za nas, ampak za vse naše deležnike. Razsežnosti epidemioloških razmer na globalni ravni so tudi z makroekonomskega vidika še vedno negotove, finančni trgi volatilni in v okolju nizkih/negativnih obrestnih mer, na trgih pa vladajo ostre konkurenčne razmere. V tem okolju ostajamo osredotočeni na usmeritve naše strategije, ki jo dosledno izvajamo. Ocenjujemo, da je Skupina finančno čvrsta, zanesljivo upravlja tveganja, posluje dobičkonosno ter se postopno in uspešno digitalno transformira.«

Več v sporočilu in Načrtu 2021.

S&P ponovno podelila oceno »A« s stabilno napovedjo 

Bonitetna agencija S&P Global Ratings je po rednem letnem pregledu dne 11. 9. 2020 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Visoka ocena je odraz stabilnega in dobičkonosnega poslovanja Skupine Triglav, njene trdne kapitaliziranosti, preudarne pozavarovalne zaščite in vodilnega tržnega položaja v Sloveniji in regiji. Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine.
Več v sporočilu in S&P poročilu.

O 45. skupščini delničarjev

Na 45. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., dne  2. 6. 2020, so delničarji sprejeli predlagani sklep Uprave in Nadzornega sveta, da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen. Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička za 2019 so upoštevali oba poziva regulatorja in vidik ohranjanja finančne stabilnosti Skupine Triglav v trenutnih negotovih razmerah. Bilančni dobiček za 2019 ostaja s tem nerazporejen in namenjen za bodoče dividende delničarjev ali za druge namene skladno s sklepom skupščine.«

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora zavarovalnice ter Upravi in Nadzornemu svetu podelili razrešnici za poslovno leto 2019. Skupščina delničarjev je za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, ponovno imenovala Igorja Stebernaka ter se seznanila z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev.

Poziv Agencije za zavarovalni nadzor glede dividend

Več v sporočilu z dne 31. 3. 2020 in 20. 8. 2020.


Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več
Načrt in strategija
Letni načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2020
Več

Koledar predstavitev za investitorje