Aktualno

Ocena vpliva pandemije na poslovanje Skupine Triglav v letu 2020

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Ocena vpliva pandemije na poslovanje Skupine Triglav v letu 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav je lansko leto zaključila finančno stabilna in z dobrimi rezultati. Skladno s svojo dobro prakso transparetnega obveščanja je decembra 2019 objavila načrt poslovanja za 2020, ki je temeljil na tedaj znanih podlagah in predpostavkah. Te so se zaradi razmer pandemije in stanja mednarodnih finančnih trgov spremenile. Ker prihodnji razvoj pandemije in njen vpliv na gospodarstvo ter finančne trge še vedno ostajata negotova, finančni trgi pa visoko volatilni, je učinke na poslovanje Skupine v trenutnih razmerah težko zanesljivo oceniti. Skupina zato podaja oceno vpliva na poslovanje glede na različne scenarije, ki jih v trenutnih razmerah ocenjuje kot najbolj verjetne.

Ocena učinkov temelji na naslednjih izhodiščih:

- Banka Slovenije je marca 2020 objavila analizo vplivov koronavirusa na slovensko gospodarstvo, v kateri ocenjuje, da naj bi v letošnjem letu upad BDP, brez upoštevanja fiskalnih ukrepov države, znašal med 6 in 16 odstotki. Na podlagi že sprejetih in napovedanih fiskalnih ukrepov smo pri oceni predvideli, da bo dejanski letošnji upad BDP v Sloveniji nekoliko nižji od prej navedenega. Scenariji temeljijo na različni oceni predvidenega trajanja zastoja aktivnosti gospodarstva in hitrosti okrevanja po sprostitvi omejitev.  Podobne učinke je mogoče pričakovati tudi v širši regiji, kjer je Skupina Triglav prisotna.

- V scenarijih so bili upoštevani šoki z različno intenzivnostjo na mednarodnih finančnih trgih, in sicer na pribitke za tveganje državnih in podjetniških obveznic, cene delnic in cene nepremičnin. Scenariji predvidevajo višje izhodiščne šoke in nato postopno umirjanje razmer do konca leta 2020.

Kategorija

Razpon vrednosti v scenarijih glede na 31.12.2019

Povprečni kreditni pribitki

(državne obveznice, 10 let)

Izhodiščni šok: od +75 bt do +200 bt

Konec 2020: od +40 bt do +135 bt

Povprečni kreditni pribitki

(podjetniške obveznice, 10 let)

Izhodiščni šok: od +140 bt do +250 bt

Konec 2020: od +70 bt do +170 bt

Delniški tečaji

Od -20% do -35%

Cene nepremičnin

Od 0% do -15%

- Napovedano poslabšane gospodarske razmere ter zastoj aktivnosti v proizvodnem in storitvenem sektorju v Sloveniji in regiji bodo vplivali na zavarovalno-tehnični del poslovanja Skupine. Ocenjujemo, da bo učinek predvsem na obračunano zavarovalno premijo in škodni rezultat premoženjskih zavarovanj. Glede na načrt je v tem segmentu  verjetno znižanje obsega premije avtomobilskih zavarovanj (zavarovanje avtomobilskega kaska in zavarovanje avtomobilske odgovornosti) predvsem zaradi manjše prodaje novih vozil, odjav obstoječih vozil in oženja kritij. V posameznih scenarijih je upoštevana tudi manjša prodaja zaradi ovir pri sklepanju teh zavarovanj. Zaradi manjše gospodarske aktivnosti je verjetno znižanje premije življenjskih zavarovanj ter premije ožjih premoženjskih, kreditnih in zavarovanj splošne odgovornosti ter manjše povpraševanje po turističnih zavarovanjih. Zaradi učinka prenosne premije bo verjetni padec čistih prihodkov od zavarovalne premije nižji od padca obračunane kosmate zavarovalne premije. Hkrati je zaradi zmanjšane gospodarske aktivnosti in omejitev gibanja predvideno znižanje odhodkov za škode nekaterih zavarovalnih vrst. Kot posledico pandemije smo pri življenjskih zavarovanjih upoštevali verjetnost nekoliko povišanih izplačil iz naslova smrti in povečanje predčasnih prekinitev življenjskih zavarovanj.

- Šoki na finančnih trgih, predvsem spremembe kreditnih pribitkov državnih in podjetniških obveznic, vplivajo tako na donos iz naložb kakor tudi na tržno vrednost sredstev in obveznosti Skupine Triglav ter s tem na višino količnika kapitalske ustreznosti. Znižanje tržne vrednosti in s tem višine finančnih sredstev v upravljanju se odraža tudi v nižjih prihodkih od upravljanja sredstev strank.

- V oceni učinkov so upoštevane nižje investicije in nižji stroški poslovanja. Skupina je pri tem pridvidela znižanje tistih stroškov in investicij, ki niso nujno potrebni za uresničevanje strateških projektov in drugih, s strategijo predvidenih razvojnih aktivnosti. V scenarijih so bili predvideni tudi nižji stroški pridobivanja zavarovanj zaradi znižanja obsega zavarovalne premije.

Skupina ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, ki izhajajo iz razmer pandemije COVID-19. Glede na navedena izhodišča ocenjuje, da bi bili učinki na temeljne kategorije načrta poslovanja Skupine Triglav za leto 2020 sledeči:

Temeljne kategorije

Načrt za 2020

Razpon verjetnih učinkov scenarijev oz. načrtovana vrednost

Dobiček pred obdavčitvijo

Med 95 in 105 milijoni evrov

Znižanje med 10 in 25 odstotki

Zavarovalna premija

Okoli 1,2 milijarde evrov

Znižanje med 3 in 5 odstotki

Kombinirani količnik

Pod 95 odstotki

Pod 95 odstotki

Na podlagi navedenih scenarijev ocenjujemo, da bo učinek na kapitalsko ustreznost Skupine ob koncu leta 2020 njeno znižanje med 15 in 30 odstotnih točk. V okviru analize vpliva pandemije na poslovanje Skupine Triglav v letu 2020 smo dodatno preverili tudi učinke izrazito negativnega šoka na finančnih trgih, pri katerem bi bil upad tečajev delnic in nepremičnin ter rast kreditnih pribitkov primerljiv z razmerami v zadnji finančni krizi iz leta 2008, hkrati pa bi se dodatno znižala tudi krivulja netveganih obrestnih mer. V primeru takega scenarija se ocenjuje, da bi se kapitalska ustreznost Skupine še dodatno znižala, še vedno pa bi se najverjetneje ohranila nad 175 odstotki.

V Skupini Triglav ostajamo zavezani naši strategiji, njeno izvajanje pa bomo še naprej prilagajali razmeram v poslovanju. V času pandemije smo prednostno poskrbeli za varovanje zdravja zaposlenih, strank, partnerjev in drugih deležnikov ter vzpostavili neprekinjeno poslovanje na vseh trgih. Pri tem Skupina s pridom uporablja vsekanalni prodajni pristop ter strateške rešitve v smeri poslovanja na daljavo, ki so v trenutnih razmerah dobile dodaten zagon. Aprila letos izvedene meritve kažejo, da so stranke tak način poslovanja dobro sprejele, njihovo zadovoljstvo s storitvami Triglava pa se je glede na lani celo izboljšalo.

Skupina Triglav predvideva, da bo ob polletju lahko z večjo mero zanesljivosti ocenila vplive spremenjenih in zahtevnih okoliščin na letošnje poslovanje ter na teh podlagah revidirala letni načrt poslovanja za 2020. V tem primeru bo revidirani načrt objavila dne 18. 8. 2020 skupaj s rezultati poslovanja v prvem polletju 2020.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 22. 4. 2020  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.