Domov » Medijsko središče » Objave » 22.11.2013 - Skupina Triglav z osveženo strategijo do leta 2017

Skupina Triglav z osveženo strategijo do leta 2017

Ljubljana, 22. november 2013 – Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na današnji seji obravnaval in potrdil strategijo Skupine Triglav za obdobje 2013 – 2017. Navedena strategija pomeni osvežitev strategije za obdobje 2011 – 2015 z ustreznimi prilagoditvami zaradi spremenjenih gospodarskih razmer na trgih, kjer posluje Skupina Triglav, zaostrovanja makroekonomske situacije in spremenjenih navad potrošnikov. Poslanstvo in vizija Skupine Triglav ostajata enaka, usmerjena v dobičkonosno in varno poslovanje, s čimer ustvarjajo varnejšo prihodnost. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je Skupina Triglav zadržala visoko raven finančne stabilnosti in donosnosti ter dosegla 56,6 milijona EUR čistega dobička.

Osredotočenost na stranko, enostavnost in učinkovitost

Strateške usmeritve Skupine Triglav za obdobje do leta 2017 so donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav, osredotočenost na stranko, enostavnost in stroškovna učinkovitost poslovnih procesov ter zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture, doseganje ustrezne rasti in donosnosti na ključnih trgih ter učinkovito upravljanje družb v Skupini Triglav. Do leta 2017 Skupina Triglav načrtuje dobičkonosnost kapitala (ROE) večjo od 10 odstotkov in kombiniran količnik v višini okrog 95 odstotkov. Vir dobičkonosnosti rasti bodo visoko konkurenčne in kakovostne storitve, učinkovito obvladovanje tveganj in finančna stabilnost Skupine, s čimer bo ena vodilnih zavarovalno-finančnih skupin v jugovzhodni Evropi ohranjala visoko bonitetno oceno priznane bonitetne agencije.

Ohraniti vodilni položaj v Sloveniji

Skupina Triglav načrtuje nadaljnjo rast in razvoj Skupine na ciljnih trgih v regiji jugovzhodne Evrope z doseganjem najmanj desetodstotnega tržnega deleža na vseh svojih tujih trgih. Na slovenskem trgu bo osredotočenost na donosnosti in ohranitvi največjega tržnega deleža. Z namenom poglobitve slovenskega trga in nadaljnjega razvoja bo Skupina Triglav posebno skrb namenila področju zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj. »Skupina Triglav je v letošnjem letu zadržala visoko raven finančne stabilnosti in dobičkonosnosti ter ostaja med vodilnimi zavarovalno-finančnimi skupinami v regiji. V prihodnje načrtujemo nadaljnjo rast na tujih trgih in krepitev vodilne vloge na slovenskem trgu. S tem namenom smo osvežili našo strategijo poslovanja do 2017 in jo prilagodili gospodarskim razmeram. Naše poslovanje v obdobju do 2017 bo osredotočeno na našo osnovno zavarovalno dejavnost, s poudarkom na dobičkonosnosti in varnosti poslovanja,« je povedal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar. Predsednik nadzornega sveta družbe Matej Runjak pa je dodal: »Nadzorni svet je potrdil osveženo strategijo zavarovalnice, ki se med drugim osredotoča na stabilizacijo tržnega deleža v Sloveniji ter na krepitev položaja na ciljnih trgih v tujini. Skupina Triglav kot vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi ima znanje in moč, da se tudi v prihodnje razvija kot center zavarovalništva v regiji.«

Nespremenjena dividendna politika

Dividendna politika Zavarovalnice Triglav ostaja nespremenjena – izhaja iz načrtov glede nadaljnje rasti in razvoja Skupine na njenih ciljnih trgih v regiji jugovzhodne Evrope ter ciljne kapitalske ustreznosti. Skladno z njo bo Skupina razpolagala z zadostnim obsegom razpoložljivega kapitala, ki ji bo samostojno omogočal bonitetno oceno A.

V prvih devetih mesecih leta zadržali visoko raven finančne stabilnosti in donosnosti

V prvih devetih mesecih leta 2013 je imela Skupina Triglav čisti dobiček v višini 56,6 milijona evrov, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal 65,4 milijona evrov. Matična družba je v istem obdobju dosegla čisti dobiček v višini 50,5 milijona evrov, poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal 57,9 milijon evrov.

Skupina Triglav je v devetih mesecih leta 2013 obračunala 702,8 milijona evrov komate zavarovalne in sozavarovalne premije, kar je za 4 odstotke manj kot v enakem lanskem obdobju. Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija matične družbe pa je znašala 478,2 milijona evrov. Kombinirana količnika premoženjskih zavarovanj Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav sta bila konec tretjega četrtletja 92,3 odstotka oziroma 87,8 odstotka. »Navkljub zahtevni gospodarski situaciji je Skupina Triglav v prvih devetih mesecih tega leta poslovala uspešno. Nadaljevanje gospodarske krize se še naprej odraža na obsegu zbrane zavarovalne premije. Na zahtevne razmere na trgu in spremenjeno povpraševanje se zavarovalnica odziva z raznovrstnimi prodajnimi ukrepi, z oblikovanjem novih in s prenovo obstoječih produktov,« je povedal predsednik uprave Andrej Slapar.

»Kljub nadaljevanju gospodarske krize v letošnjem letu je Skupina Triglav v prvih devetih mesecih 2013 uspešno zadržala visoko raven finančne stabilnosti in dobičkonosnosti. Z osveženo in razvojno usmerjeno strategijo poslovanja do leta 2017 Skupina Triglav zagotavlja utrjevanje in krepitev svojega položaja ene od vodilnih zavarovalno-finančnih skupin v regiji,« je poslovanje komentiral predsednik nadzornega sveta Matej Runjak.

Skupina Triglav je ob koncu tretjega četrtletja 2013 izkazovala bilančno vsoto sredstev v višini 3.107,9 milijona evrov, kar v primerjavi s koncem lanskega leta predstavlja znižanje za en odstotek. Obseg zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki so konec septembra 2013 znašale 2.308,4 milijona evrov, ostaja na približno enaki ravni kot ob koncu leta 2012. Za en odstotek se je znižal kapital Skupine Triglav in je konec septembra 2013 znašal 569,6 milijona evrov.

Rast delnice ZVTG za 10 %

Za delnico Zavarovalnice Triglav (ZVTG), ki kotira v najvišji Prvi kotaciji trga Ljubljanske borze, sta bili v devetih mesecih značilni rast tečaja in povprečnega prometa. Zaključni tečaj delnice se je od konca leta 2012 do konca septembra 2013 povečal za 10 odstotkov in je na dan 30. 9. 2013 znašal 18,20 evra.

Tema tudi Croatia osiguranje

Nadzorni svet se je na današnji seji med drugim podrobneje seznanil tudi s poslovanjem sedmih odvisnih zavarovalnic v Skupini Triglav in nekaterih ostalih hčerinskih družbah v prvih devetih mesecih leta 2013 ter s postopkom obravnave nezavezujoče ponudbe Zavarovalnice Triglav za nakup Croatia osiguranje s strani prodajalca.


Matej Runjak,

predsednik nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav


Deli na:
Share on Google+