Prva informacija o 45. skupščini delničarjev

Na današnji 45. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., so delničarji sprejeli predlagani sklep Uprave in Nadzornega sveta, da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen. Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička za 2019 so upoštevali oba poziva regulatorja in vidik ohranjanja finančne stabilnosti Skupine Triglav v trenutnih negotovih razmerah. Bilančni dobiček za 2019 ostaja s tem nerazporejen in namenjen za bodoče dividende delničarjev ali za druge namene skladno s sklepom skupščine.«

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora zavarovalnice ter Upravi in Nadzornemu svetu podelili razrešnici za poslovno leto 2019. Skupščina delničarjev je za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, ponovno imenovala Igorja Stebernaka ter se seznanila z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev.

Ob četrtletju 2020 rast premije in nižji dobiček

Skupina Triglav je ob prilagojenem poslovanju zaradi razmer pandemije dosegla premijsko rast na večini svojih trgov in v vseh treh segmentih zavarovanj ter obračunala 10 odstotkov več konsolidirane kosmate zavarovalne premije (348,9 milijona EUR) kot lani v istem obdobju. Trimesečni dobiček pred obdavčitvijo v višini 26,4 milijona EUR je bil 12 odstotkov nižji kot lani, kar je predvsem posledica množičnih škodnih dogodkov v prvem trimesečju (potres v Zagrebu in neurja s točo v Sloveniji). Kombinirani količnik je znašal ugodnih 93,9 odstotka. Razmere v poslovnem okolju zaradi pandemije so povzročile padec vrednosti finančnih naložb, niso pa pomembneje vplivale na poslovni izid Skupine v prvem trimesečju leta. Skupina na podlagi analize scenarijev ocenjuje, da lahko v nadaljevanju leta pride do znižanj načrtovanih letnih kategorij poslovanja ter predvideva, da bo lahko bolj zanesljivo oceno o tem podala ob polletju. Trenutno ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, ki izhajajo iz aktualnih razmer. Zavezana ostaja svoji viziji, da z osredotočenostjo na stranko dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja Skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.

Več v sporočilu, poročilu in predstavitvi za investitorje.

Ocena vpliva pandemije na poslovanje v 2020

Zaradi vpliva pandemije na gospodarsko aktivnost in finančne trge so se v prvem trimesečju letošnjega leta spremenile nekatere podlage, ki jih je Skupina uporabila pri pripravi načrta poslovanja za leto 2020. Zaradi velike negotovosti glede prihodnjega razvoja pandemije Skupina obvešča o oceni verjetnih učinkov pandemije na temeljne kategorije načrta glede na analizo najverjetnejših scenarijev. Skupina ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, ki izhajajo iz razmer pandemije. Podrobneje v sporočilu.

Poziv Agencije za zavarovalni nadzor

Agencija za zavarovalni nadzor je dne 31. 3. 2020 pozvala zavarovalnice, da naj do dne 1. 10. 2020 ne izplačujejo dividende iz bilančnega dobička, kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. Glede na ta poziv bosta Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., predlagala redni letni Skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., da bilančni dobiček, ki je po stanju na dan 31. 12. 2019 znašal 60.543.475 EUR, ostane nerazporejen.

Zavarovalnica Triglav, d.d., ne spreminja dividendne politike, ki uravnoteženo zasleduje zagotavljanje finančne stabilnosti Skupine Triglav, izvajanje njene strategije rasti in razvoja ter izplačevanje privlačne dividende svojim delničarjem. Razumemo pa poziv regulatorja, ki skrbi za finančno stabilnost slovenskega zavarovalnega sektorja, še posebej v okoliščinah velike negotovosti zaradi širjenja pandemije. Skladen je s priporočili in ukrepi evropskih regulatorjev oziroma organov (EIOPA in IAIS) za zagotovitev solventnosti in kapitalske ustreznosti zavarovalnic na območju Evropske Unije.

Triglav z dobrimi rezultati v 2019

Več v letnem poročilu za 2019 in predstavitvi za investitorje.

Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Prva informacija o poslovanju v letu 2019
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več
Načrt in strategija
Letni načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2020
Več

Koledar predstavitev za investitorje

 
8. 12. 2020
Dan investitorjev LJSE in ZSE
Ljubljana, Slovenija
1.-4. 12. 2020
WOOD's Winter Wonderland: Emerging Europe Conf.
Praga, Češka
November 2020
Upgrade in Belgrade konferenca BSE
Beograd, Srbija
Oktober 2020
Dan investitorjev LJSE in ZSE
New York, ZDA
3. 9. 2020
WOOD: Frontier Investor Day with FT
Online
31. 8. 2020
Webcast LJSE
Online
1. 6. 2020
Webcast LJSE
Online
28. 5. 2020
WOOD's Virtual Conference
Online
28. 5. -29. 5. 2020
CEE Investment Opportunities Slovenia & Croatia Investor Day - DOGODEK ODPOVEDAN
Zagreb, Hrvaška
20. 4. 2020
Intercapital & LSE CEE Capital Markets Conference - DOGODEK ODPOVEDAN
London, Velika Britanija
16. 4. 2020
Slovenian day in Stockholm (RCB & LJSE) - DOGODEK ODPOVEDAN
Stockholm, Švedska
23. 3. 2020
Webcast LJSE
Online