47. skupščina delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav

Na 47. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav dne 24. 5. 2022 so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se za izplačilo dividende nameni 84,1 milijona EUR oziroma 3,70 EUR bruto na delnico, kar predstavlja 74-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za leto 2021 in 9-odstotni dividendni donos. Dividenda se bo izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo zavarovalnice v torek, 7. 6. 2022 (prvi trgovalni dan brez upravičenosti do dividende je ponedeljek, 6. 6. 2022). Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Skupina Triglav je finančno stabilna in dosega začrtane rezultate, veseli nas, da lahko na teh podlagah delničarjem izplačamo atraktivno dividendo. Ta je izjemoma višja, saj poleg dividendne politike upošteva tudi vidike in okoliščine zadnjih dveh let.«

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2021 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnici za leto 2021. Skupščina je potrdila poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav za leto 2021, medtem ko posvetovalni sklep o njeni politiki prejemkov ni bil sprejet. Politika prejemkov, ki v Zavarovalnici Triglav velja in je skladna z zakonodajo, ni popolnoma skladna z zadnjimi priporočili delničarja SDH, ki so bila objavljena 16. 3. 2022. Priporočila delničarja SDH glede Politike prejemkov bodo preučena do naslednje redne skupščine Zavarovalnice Triglav.

Skupščina delničarjev je za revizorja Zavarovalnice Triglav za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

Več informacij v sprejetih sklepih skupščine.

Prvo trimesečje 2022: V zahtevnih razmerah rast prihodkov in dobička

Skupina Triglav je v zahtevnih razmerah prvega trimesečja 2022 za 12 odstotkov povečala celotne prihodke (442,9 milijona evrov) in za 10 odstotkov okrepila obseg obračunane kosmate zavarovalne premije (407,1 milijona evrov) glede na enako obdobje lani. Premijsko rast je dosegla v vseh zavarovalnih segmentih in na vseh trgih regije, kjer posluje. Ustvarjen trimesečni konsolidirani dobiček pred obdavčitvijo v višini 38,1 milijona evrov je 20 odstotkov večji kot lani v enakem obdobju, njegova rast pa izvira iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja in upravljanja lastnega premoženja. Skupina je ohranila finančno moč s kapitalsko ustreznostjo v ciljnem razponu. Skladno z osveženo strategijo do 2025 je izvajala razvojne aktivnosti v smeri poglobljene osredotočenosti na stranke, digitalne transformacije in svojih drugih strateških ambicij.

Več informacij v obvestilu, poročilu in predstavitvi za investitorje.


Objava sklica 47. skupščine delničarjev

Uprava družbe sklicuje 47. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, ki bo 24. 5. 2022 ob 10.00 uri v Beli dvorani Grand hotela Union, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana.

Več informacij v gradivu s predlogi sklepov skupščine in njihovo obrazložitvijo.

Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav

Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta predlagala letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 3,70 evra bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 84,1 milijona evrov. Po predlogu bo za dividende namenjenih 74 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2021, kar predstavlja 9-odstotni dividendni donos. Predlagana višina presega 50 odstotkov konsolidiranega čistega dobička preteklega leta (56,8 milijona evrov), ki je kot izhodišče navedeno v dividendni politiki zavarovalnice. Del predlagane dividende tako predstavlja dodaten znesek, ki ga omogoča višina razpoložljivega kapitala Skupine in izhaja iz enkratnosti oziroma izrednosti določenih delov poslovanja Skupine v preteklih dveh letih.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnil: »Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice sta pri letošnjem predlogu dividende izhajala iz dividendne politike, ob tem pa sta upoštevala več vidikov in okoliščin zadnjih let. Skupina Triglav je v zadnjih dveh letih poslovala v izjemno zahtevnem in negotovem poslovnem okolju ter pri tem upoštevala dodatno previdnost predvsem v zavarovalno-tehničnem delu poslovanja. V lanskem letu je uspela doseči zelo dobre rezultate, ki so bili celo nad pričakovanimi. Ob tem je ohranila svojo finančno čvrstost, saj se njena kapitalska ustreznost giblje v ciljnem razponu, kar pomeni, da Skupina tudi razpolaga z ustrezno višino razpoložljivega kapitala. Njena ciljna kapitalska ustreznost bo ohranjena tudi ob izplačilu predlagane višine dividende. Nenazadnje, upoštevali smo tudi ocene trenutnih in pričakovanih prihodnjih pogojev poslovanja Skupine Triglav in njene zmožnosti, da tudi v prihodnje dosega začrtane strateške cilje.«

Dividendna politika Zavarovalnice Triglav je začrtana kot atraktivna za delničarje ter hkrati vzdržna za razvoj in rast Skupine Triglav. Skladno s tem ohranjamo tudi v 2023 izhodišče za predlog dividende 50 odstotkov konsolidiranega čistega dobička preteklega leta.

Zavarovalnica bo predvidoma 21. 4. 2022 objavila sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 24. 5. 2022.

Leto 2021: Rekordni rezultati, krepitev poslovanja in močna rast dobička

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na seji 30. 3. 2022 potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2021.

Skupina je v letu 2021 glede na leto prej dosegla 10-odstotno rast celotnih prihodkov (1,46 milijarde evrov) ter 46-odstotno rast dobička pred obdavčitvijo (132,6 milijona evrov). Ohranila je finančno čvrstost, kar potrjuje kapitalska ustreznost, ki se je konec leta 2021 z vrednostjo 219 odstotkov nahajala v ciljnem razponu. Tudi v letu 2021 je ponovno prejela visoki bonitetni oceni »A« priznanih bonitetnih agencij. Sestava profila tveganj skupine se ni pomembno spremenila, njena kapitalska ustreznost pa se je ob koncu leta 2021 z vrednostjo 219 odstotkov nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja kapitala skupine.

Več informacij v sporočilu, letnem poročilu in predstavitvi za investitorje.

Trajnostna usmerjenost (ESG)

Skupina Triglav je opredelila svoje strateške trajnostne ambicije do leta 2025, več v zavihku Trajnostni razvoj.
V začetku letošnjega leta je Zavarovalnica Triglav postala podpisnica načel Združenih narodov za trajnostno zavarovalništvo (UN PSI) in s tem pristopila k Finančni pobudi Združenih narodov za okolje (UNEP FI). Postala je tudi podpisnica iniciative PCAF (»Partnership for Carbon Accounting Financials«), katere namen je skrbeti za usklajenost usmeritev finančne industrije s cilji pariškega sporazuma. Skupina izboljšuje javna razkritja o ESG in je dolgoletni uporabi meril in standarda globalne pobude za poročanje (GRI) dodala tudi razkritja po trajnostnih računovodskih standardih (SASB).

Srečanje Triglava z institucionalnimi investitorji in analitiki 2022

Dne 25. 1. 2022 je Skupina Triglav gostila virtualno srečanje z institucionalnimi investitorji in analitiki, na katerem je vodstvo zavarovalnice predstavilo osveženo strategijo Skupine Triglav do 2025 s poudarkom na razvojnih aktivnostih in ambicijah. Vsebina je razvidna v prezentaciji.

Strategija do 2025

Skupina Triglav z osveženo strategijo nadaljuje z razvojnimi aktivnostmi v smeri svoje digitalne transformacije ter razvoja storitveno naravnanih poslovnih modelov in ekosistemov. Načrtovano poslovanje Skupine Triglav, vodilne zavarovalno-finančne skupine v regiji Adria, ostaja dobičkonosno in varno. V strateškem obdobju načrtuje 10-odstotno dobičkonosnost kapitala (ROE) in v letu 2025 celotne prihodke, ki bodo presegali 1,6 milijarde evrov. S trajnostno usmerjenostjo delovanja Skupina ostaja razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezana s partnerji ter stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »V poslovno leto 2022 smo vstopili z osveženo strategijo do leta 2025. Z njo postavljamo ambiciozne strateške usmeritve in cilje, ki so razvojno nadgrajeni, ter sledimo našemu poslanstvu ustvarjanja varnejše prihodnosti za vse naše deležnike.« Več informacij v strategiji do 2025.

S&P Global Ratings in AM Best tudi v letu 2021 podelili Skupini Triglav visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Več v S&P poročilu in sporočilu za javnost s strani AM Best.

Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več
Načrt
Povzetek načrta poslovanja Skupine Triglav za 2022
Več

Koledar predstavitev za investitorje