AM Best ponovno potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Bonitetna agencija AM Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a«. Agencija je vse posamezne elemente skupne bonitetne ocene ocenila enako visoko kot leto prej in jih tudi vsebinsko podobno utemeljila. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved, ki je odraz pričakovanj agencije, da Triglav srednjeročno dosega dobre poslovne rezultate in ohranja zelo trden finančni položaj ter vodilno tržno vlogo v Sloveniji in širši regiji.

Več v našem sporočilu in sporočilu za javnost s strani AM Best.

S&P ponovno podelila visoko bonitetno oceno "A" s stabilno srednjeročno napovedjo

Bonitetna agencija S&P Global Ratings je po rednem letnem pregledu dne 13. 9. 2021 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. S&P v svojem poročilu ohranja oceno, da je profil poslovnih tveganj Skupine Triglav trden in profil finančnih tveganj zelo trden.

Visoka ocena je odraz zelo trdne kapitaliziranosti Skupine Triglav in njenega stabilnega, dobičkonosnega poslovanja, pri katerem disciplinirano prevzema zavarovalna tveganja, uporablja preudarno pozavarovalno zaščito ter koristi ekonomijo obsega ter druge prednosti vodilnega tržnega položaja v regiji in Sloveniji. Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine.

Več v sporočilu in S&P poročilu.

Dobri polletni rezultati Skupine Triglav, potrjen načrtovani letni dobiček

DOBIČKONOSNO POSLOVANJE. Skupina Triglav je v polletju ustvarila 56,2 milijona evrov konsolidiranega dobička pred obdavčitvijo, kar je 39 odstotkov več kot v lanskem polletju in 35 odstotkov več kot v predlanskem (primerjalno polletje pred pandemijo covid-19). Dobiček premoženjskih zavarovanj se je povečal za 23 odstotkov na 42,6 milijona evrov, dobiček življenjskih in pokojninskih zavarovanj je znašal 5,0 milijona evrov in dobiček zdravstvenih zavarovanj 5,2 milijona evrov. Dobiček poslovanja nezavarovalnih družb skupine je dosegel 3,5 milijona evrov. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »V Skupini Triglav smo osredotočeni na zastavljene strateške usmeritve in kot ekipa preko 5.300 sodelavcev čvrsto zavezani naši trajnostni usmerjenosti. Zadovoljni smo z doseženim v prvem polletju. Zavarovalno-tehnični rezultati so zelo dobri in poslovanje na področju upravljanja premoženja strank uspešno, medtem ko je rezultat iz donosa finančnih naložb pričakovano znižan zaradi stanja obrestnih mer. Na podlagi dosedanjega poslovanja in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta ocenjujemo, da bomo dosegli letni dobiček v načrtovanem razponu med 85 in 95 milijoni evrov.«

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI DEL POSLOVANJA. Ob discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj je Skupina Triglav obračunala kar 9 odstotkov več konsolidirane kosmate premije kot v lanskem polletju (731,1 milijonov evrov). Premijsko rast je dosegla na vseh trgih in v vseh treh zavarovalnih segmentih. V Sloveniji je rast znašala 7 odstotkov, kar je 4 odstotne točke nad trgom, in na trgih izven Slovenije 16 odstotkov. Premija premoženjskih zavarovanj se je letos glede na lansko polletje povečala za 10 odstotkov, premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 9 odstotkov in premija zdravstvenih zavarovanj za odstotek.

Kosmati zneski škod so znašali 347,6 milijona evrov, kar je 5 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 4 odstotke več kot predlani. Njihova rast je posledica rasti portfelja na vseh zavarovalnih področjih v zadnjih letih in izplačil škod, za katere pa je Skupina Triglav že imela oblikovane ustrezne rezervacije ob koncu lanskega leta (predvsem potresa na Hrvaškem). Za razliko od prvega četrtletja so bili v drugem četrtletju prisotni tudi množični škodni dogodki, katerih ocenjena vrednost znaša 6 milijonov evrov. Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj Skupine Triglav je znašal ugodnih 89,6 odstotka, kar je posledica izboljšanega škodnega količnika. Skupina je imela ob letošnjem polletju oblikovanih za 6 odstotkov več zavarovalno-tehničnih rezervacij (3.221,3 milijona evrov) kot ob koncu leta 2020. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnil: »Pri oblikovanju zavarovalno-tehničnih rezervacij z ustrezno previdnostjo upoštevamo pričakovane razmere. V letošnjem polletju smo kljub rasti kosmatih zneskov škod še vedno opažali nižjo škodno pogostnost v posameznih zavarovalnih vrstah zaradi občasnih omejitev, povezanih s pandemijo covid-19. Pričakujemo popolno normalizacijo poslovnega okolja, zato smo ponekod, na primer pri zdravstvenih in avtomobilskih zavarovanjih, oblikovali dodatne rezervacije, medtem ko smo jih pri življenjskih zavarovanjih oblikovali manj kot v lanskem polletju.«

NALOŽBEN PORTFELJ IN RAST SREDSTEV STRANK V UPRAVLJANJU. Tudi letos nizke ravni obrestnih mer vplivajo na donose 3.557,6 milijona obsežnega naložbenega portfelja Skupine, saj v njem večinski, 71-odstotni delež predstavljajo obvezniške naložbe. Skupina pri naložbenju in sestavi celotnega portfelja ni izvedla bistvenih sprememb. Letošnje razmere na kapitalskih trgih in neto prilivi so pozitivno vplivali na dejavnost upravljanja sredstev strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja, ki ga Skupina izvaja preko družbe Triglav Skladi. Sredstva so dosegla 1.392 milijona evrov, kar je 20 odstotkov več kot konec leta 2020.

TRAJNOSTNI VIDIK POSLOVANJA. Skupina sledi sprejeti zavezi trajnosti (ESG), ki izraža smer razvoja in vtkanost trajnostnega vidika v njen poslovni model. Spremljanje trajnostnih tveganj in priložnosti vključuje v upravljanje premoženja in v zavarovalno-naložben produktno-storitveni splet ter povečuje delež trajnostnih naložbenih razredov v skladu s ciljem evropskega zelenega dogovora o doseganju ogljične nevtralnosti. V zavarovalni dejavnosti ponuja produkte za aktivno upravljanje tveganji, povezanih s podnebnimi spremembami, gospodarnejšo uporabo energije in njene proizvodnje iz obnovljivih virov ter trajnostne mobilnosti.

Več v sporočilu, polletnem poročilu in predstavitvi za vlagatelje.

46. skupščina delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav

Na današnji 46. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se del bilančnega dobička v višini 38.649.751,60 EUR uporabi za izplačilo dividend, kar predstavlja 53-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za leto 2020 in 5-odstotni dividendni donos. Dividenda znaša 1,70 EUR bruto na delnico in se bo izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021.

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Zavedamo se pomena izplačila dividend za naše delničarje in želimo izvajati vzdržno in atraktivno dividendno politiko, kot je začrtana. Pri letošnjem odločanju o uporabi bilančnega dobička je skupščina upoštevala predlog uprave in nadzornega sveta, ki je skladen z dividendno politiko in ki smo ga regulatorju tudi utemeljili na podlagi izvedenih testov stresnih scenarijev. Ti kažejo, da bo Skupina Triglav kljub izplačilu dividende v tej višini ohranila finančno stabilnost v še vedno prisotnih razmerah velike negotovosti.«

Delničarji so se tudi seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2020, podali razrešnico upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice ter potrdili predlagane spremembe statuta zavarovalnice, ki so posledica spremenjene zakonodaje in določenih vsebinskih dopolnitev. Za člane nadzornega sveta so imenovali obstoječega člana Andreja Andoljška ter nove člane Tomaža Benčino, Branka Bračka, Jureta Valjavca in Petra Kavčiča.

Zavezanost k trajnosti (ESG)

Z uresničevanjem svojega poslanstva, da ustvarjamo varnejšo prihodnost, Skupina Triglav udejanja svojo trajnostno usmerjenost. Ob koncu leta 2020 je svoja trajnostna prizadevanja nadgradila s sprejemom formalnega akta Zaveza trajnosti Skupine Triglav, ki celovito opredeljuje smeri njenega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (ESG).

Načrt Skupine Triglav za 2021

Skupina Triglav na podlagi izbranega verjetnega scenarija razmer poslovanja načrtuje v letu 2021 povečan obseg konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije med 1,2 in 1,3 milijarde evrov in dobiček pred obdavčitvijo med 85 in 95 milijoni evrov. Kombinirani količnik skupine je načrtovan pod 95 odstotki, kar je v spodnjem (ugodnem) delu območja njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki je okrog 95 odstotkov.

Več v sporočilu in Načrtu 2021.


Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več
Načrt in strategija
Letni načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2021
Več

Koledar predstavitev za investitorje