46. skupščina delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav

Na današnji 46. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se del bilančnega dobička v višini 38.649.751,60 EUR uporabi za izplačilo dividend, kar predstavlja 53-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za leto 2020 in 5-odstotni dividendni donos. Dividenda znaša 1,70 EUR bruto na delnico in se bo izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021.

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Zavedamo se pomena izplačila dividend za naše delničarje in želimo izvajati vzdržno in atraktivno dividendno politiko, kot je začrtana. Pri letošnjem odločanju o uporabi bilančnega dobička je skupščina upoštevala predlog uprave in nadzornega sveta, ki je skladen z dividendno politiko in ki smo ga regulatorju tudi utemeljili na podlagi izvedenih testov stresnih scenarijev. Ti kažejo, da bo Skupina Triglav kljub izplačilu dividende v tej višini ohranila finančno stabilnost v še vedno prisotnih razmerah velike negotovosti.«

Delničarji so se tudi seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2020, podali razrešnico upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice ter potrdili predlagane spremembe statuta zavarovalnice, ki so posledica spremenjene zakonodaje in določenih vsebinskih dopolnitev. Za člane nadzornega sveta so imenovali obstoječega člana Andreja Andoljška ter nove člane Tomaža Benčino, Branka Bračka, Jureta Valjavca in Petra Kavčiča.

Dobri trimesečni rezultati, poslovanje pod vplivom zahtevnih razmer

Dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav ob trimesečju znaša 31,8 milijona evrov in je 21 odstotkov višji kot v lanskem primerljivem obdobju ter 6 odstotkov višji kot v letu pred pandemijo covid-19 (trimesečje leta 2019). Na dosežen rezultat sta ugodno vplivala povečan obseg zbrane premije in manj izrazito škodno dogajanje, hkrati pa so vplivale tudi še vedno neugodne razmere obrestnih mer, ki znižujejo obrestne prihodke, ter oblikovanje dodatnih zavarovalno-tehničnih rezervacij zaradi obstoječih in pričakovanih poslovnih razmer. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Leto 2021 smo začeli dobro. Ocenjujemo, da bomo ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta dosegli letni dobiček v načrtovanem razponu. Pri našem delovanju primerno upoštevamo še vedno visoko stopnjo negotovosti v poslovnem okolju, nejasne posledice pandemije covid-19 na gospodarstvo in neugodne razmere nizkih obrestnih mer.«

Več v sporočilu, trimesečnem poročilu in predstavitvi za vlagatelje.

Objavljeno revidirano Letno poročilo 2020

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na seji 30. 3. 2021 potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2020. Objavljeno je v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1 ter PDF različici, ki je oblikovana skladno z Uredbo MAR in je neuradna.

Skupina Triglav je v 2020 dosegla 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 90 glede na 2019, enako v nadaljevanju) in 73,7 milijona evrov čistega dobička (indeks 88) ter povečala obseg poslovanja (4-odstotna rast premije na 1.234 milijonov evrov in 5-odstotno povečanje obsega premoženja strank v vzajemnih skladih in v individualnem upravljanju na 1.156 milijonov evrov). Skupina je ostala ustrezno kapitalizirana in likvidna, kar potrjujeta tudi ponovno prejeti visoki bonitetni oceni »A« s strani bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Profil tveganj skupine se ni pomembno spremenil, kapitalska ustreznost pa se je z vrednostjo 240 odstotkov ob koncu leta 2020 nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja kapitala skupine. Poročili, kjer so podrobneje navedene informacije o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in matične družbe, sta na voljo na tej povezavi.

Več informacij o poslovanju v 2020 v predstavitvi za vlagatelje.

Zavezanost k trajnosti (ESG)

Z uresničevanjem svojega poslanstva, da ustvarjamo varnejšo prihodnost, Skupina Triglav udejanja svojo trajnostno usmerjenost. Ob koncu leta 2020 je svoja trajnostna prizadevanja nadgradila s sprejemom formalnega akta Zaveza trajnosti Skupine Triglav, ki celovito opredeljuje smeri njenega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (ESG).

Načrt Skupine Triglav za 2021

Skupina Triglav na podlagi izbranega verjetnega scenarija razmer poslovanja načrtuje v letu 2021 povečan obseg konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije med 1,2 in 1,3 milijarde evrov in dobiček pred obdavčitvijo med 85 in 95 milijoni evrov. Kombinirani količnik skupine je načrtovan pod 95 odstotki, kar je v spodnjem (ugodnem) delu območja njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki je okrog 95 odstotkov.

Več v sporočilu in Načrtu 2021.

S&P ponovno podelila oceno »A« s stabilno napovedjo 

Bonitetna agencija S&P Global Ratings je po rednem letnem pregledu dne 11. 9. 2020 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Visoka ocena je odraz stabilnega in dobičkonosnega poslovanja Skupine Triglav, njene trdne kapitaliziranosti, preudarne pozavarovalne zaščite in vodilnega tržnega položaja v Sloveniji in regiji. Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine.
Več v sporočilu in S&P poročilu.

Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več
Načrt in strategija
Letni načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2021
Več

Koledar predstavitev za investitorje