26. 4. 2024
Objava sklica 49. skupščine delničarjev

Uprava družbe sklicuje 49. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, ki bo 4. 6. 2024 ob 10.00 uri v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, Ljubljana.

Več informacij v sklicu.


29. 3. 2024
Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav

Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta letošnji skupščini delničarjev predlagala izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 39,8 milijona evrov. Predlagana dividenda trenutno predstavlja 5-odstotni dividendni donos delnice Triglava, kar je skladno s pričakovanji investitorjev glede delnice Triglava in na ravni pričakovanega povprečnega dividendnega donosa delnic evropskih zavarovalnic v letošnjem letu.
Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Pri predlogu dividende sta Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice kot vedno sledila začrtani dividendni politiki. To pomeni, da je dividenda atraktivna za delničarje, hkrati pa je izpolnjen pogoj vzdržnosti, tj. da je zagotovljena finančna stabilnost ter nadaljnja rast in razvoj Skupine Triglav. Predlagano izplačilo dividend močno presega lani ustvarjen poslovni izid Skupine, ki pa je bil nižji zaradi enkratnih negativnih dogodkov. V letošnjem letu pričakujemo normalizacijo našega poslovanja skladno s strategijo. Dividendno politiko želimo izvajati konsistentno in pri tem izpolnjevati pričakovanja naših delničarjev, da smo zanje na dolgi rok stabilna, varna in donosna naložba
Zavarovalnica bo predvidoma 26. 4. 2024 objavila sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 4. 6. 2024.

Več informacij v sporočilu.

29. 3. 2024
Letno poročilo 2023

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2023.
Skupina je v 2023 povečala celotni obseg poslovanja za 12 odstotkov na 1.780,2 milijona evrov, ohranila finančno stabilnost in visoko kapitalsko ustreznost ter vodilni tržni položaj v Adria regiji. Pod vplivom negativnih enkratnih dogodkov je poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine znašal 21,1 milijona evrov, čisti poslovni izid pa 16,3 milijona evrov. V letu 2024 Skupina načrtuje normalizacijo poslovanja skladno s strategijo.

Več informacij v sporočilu, sporočilu o SFCR, letnem poročilu in prezentaciji za investitorje.


6. 3. 2024
Leto 2023: Rezultati pod vplivom enkratnih dogodkov, v letu 2024 pričakovana normalizacija poslovanja

Po nerevidiranih podatkih je Skupina Triglav v 2023 povečala celotni obseg poslovanja za 12 odstotkov na 1.780,2 milijona evrov in ustvarila 21,1 milijona evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo. Njegova višina je skladna z oceno, ki jo je Skupina medletno objavila zaradi enkratnih dogodkov, zlasti regulirane cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in zgodovinsko visokih množičnih škod, katerih učinek na poslovanje Skupine je bil omejen z ustrezno pozavarovalno zaščito. Pod vplivom teh razmer in inflacijskih pritiskov na škode in stroške je kombinirani količnik Premoženje in Zdravje narastel na 101,6 odstotka. Skupina Triglav je ohranila svojo finančno čvrstost in stabilnost, kar tudi potrjuje ponovno prejeta visoka bonitetna ocena »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Dosledno je izvajala strateške razvojne aktivnosti in uresničevala zastavljene trajnostne ambicije. V letu 2024 Skupina pričakuje normalizacijo pogojev poslovanja in načrtuje celotni obseg poslovanja (že z upoštevanjem učinka opustitve izvajanja dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj) okoli 1,6 milijarde evrov, poslovni izid pred obdavčitvijo med 100 in 120 milijoni evrov ter kombinirani količnik Premoženje in Zdravje okoli 95 odstotkov.

Več informacij v obvestilu.


30. 11. 2023
Poslovanje Skupine Triglav v prvih devetih mesecih 2023 in o načrtih za 2024

Skupina Triglav je v prvih devetih mesecev 2023 za 12 odstotkov okrepila obseg poslovanja na 1.390,1 milijona evrov, ohranila svojo finančno moč ter vodilni tržni položaj v Sloveniji in regiji Adria. Na rezultate so vplivali letošnji enkratni negativni dogodki, predvsem ekstremne množične škode in izguba zaradi regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, dodatno pa še inflacijski pritiski na škode in stroške. Devetmesečni izid poslovanja pred obdavčitvijo Skupine je bil negativen in je znašal -11,8 milijona evrov. Skupina potrjuje že ob polletju objavljeno oceno, da bo celoletni poslovni izid pred obdavčitvijo za okoli 80 odstotkov nižji od prvotno načrtovanega, če bo škodno dogajanje do konca leta v okviru pričakovanj. V letu 2024 pričakuje normalizacijo poslovanja skladno s strateškimi usmeritvami in načrtuje poslovni izid pred obdavčitvijo med 100 in 120 milijoni evrov. Celotni obseg poslovanja je načrtovan v višini okoli 1,6 milijarde evrov ter kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj okoli 95 odstotkov. Skupina dosledno izvaja strategijo v smeri rasti, razvoja in svojih trajnostnih ambicij.

Več v obvestilu.


6. 6. 2023
48. skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav

Na 48. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav dne 6. 6. 2023 so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se za izplačilo dividende nameni 56,8 milijona EUR oziroma 2,50 EUR bruto na delnico. To predstavlja nekaj več kot 50 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2022 in 7-odstotni dividendni donos. Dividenda se bo izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo zavarovalnice v torek, 20. 6. 2023 (prvi trgovalni dan brez upravičenosti do dividende je ponedeljek, 19. 6. 2023). Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Pri izplačilu dividend nas veseli, da lahko po letih, zaznamovanih z vplivi pandemije, spet izvajamo dividendno politiko na način, kot jo imamo začrtano. To pomeni, da je njeno izvajanje vzdržno za rast, razvoj in finančno stabilnost Skupine Triglav ter atraktivno za naše delničarje.«

Več informacij v sprejetih sklepih skupščine.


Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več

Koledar predstavitev in dogodkov