Ob devetmesečju 2021 izboljšana ocena letošnjega dobička

DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO. Konsolidiran dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav v prvih devetih mesecih je dosegel 92,1 milijona evrov, kar je za 48 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček premoženjskih zavarovanj je znašal 66,0 milijona evrov (25-odstotna rast), zdravstvenih zavarovanj 9,6 milijona evrov (25-odstotna rast), življenjskih in pokojninskih zavarovanj pa 10,0 milijona evrov (-0,4 milijona evrov v lanskem primerljivem obdobju). Dobiček nezavarovalnih družb Skupine je dosegel 6,5 milijona evrov (190-odstotna rast). Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Tudi v tretjem četrtletju leta smo poslovali uspešno, za kar gre zahvala celotni ekipi preko 5.200 sodelavk in sodelavcev Skupine Triglav. Zelo dobre rezultate smo dosegli v zavarovalno-tehničnem delu poslovanja in pri upravljanju premoženja strank, medtem ko so na donose zavarovalniškega portfelja pričakovano vplivale razmere še vedno nizkih obrestnih mer. Na podlagi doseženega in ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta pričakujemo, da bo naš letni dobiček pred obdavčitvijo višji od prvotno načrtovane višine med 85 in 95 milijoni evrov. Ocenjujemo, da bo znašal med 115 in 125 milijoni evrov.«

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI DEL POSLOVANJA. Ob discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj in z osredotočenostjo na stranke je Skupina Triglav v prvih devetih mesecih leta dosegla 10-odstotno rast konsolidirane kosmate premije glede na enako lansko obdobje (1.056,2 milijona evrov). Premijo je povečala na vseh trgih in v vseh treh zavarovalnih segmentih. V Sloveniji je rast znašala 8 odstotkov, kar je 4 odstotne točke nad trgom, na trgih zunaj Slovenije pa 16 odstotkov. Premija premoženjskih zavarovanj se je povečala za 12 odstotkov, premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 9 odstotkov in premija zdravstvenih zavarovanj za odstotek. Obseg kosmatih zneskov škod v višini 521,6 milijona evrov ni bistveno odstopal od primerjalnega obdobja preteklih dveh let. Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj je znašal ugodnih 89,3 odstotka, kar je posledica izboljšanega škodnega količnika. Skupina je imela konec septembra oblikovanih za 7 odstotkov več zavarovalno-tehničnih rezervacij (3.235,7 milijona evrov) kot ob koncu leta 2020. Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je pri tem pojasnil: »Na dosežene zavarovalno-tehnične rezultate sta dodatno pozitivno vplivala relativno nižja škodna pogostnost in ugoden razvoj škodnih rezervacij, oblikovanih v preteklih letih. Te smo v lanskem letu zaradi povečane negotovosti zaradi nastopa pandemije oblikovali še posebej previdno.«

NALOŽBENI PORTFELJ IN SREDSTVA STRANK V UPRAVLJANJU. Razmere nizkih obrestnih mer so pričakovano vplivale na donose naložbenega portfelja Skupine Triglav, ki znaša 3.604,2 milijona evrov. Njegova sestava se ni bistveno spreminjala. Razmere na finančnih trgih in neto prilivi so pozitivno vplivali na poslovanje družbe Triglav Skladi in na obseg sredstev strank, ki jih družba upravlja v vzajemnih skladih ter preko individualnega upravljanja. Ta so dosegla 1.400,1 milijona evrov, kar je 21 odstotkov več kot konec leta 2020.

Več v sporočilu, devetmesečnem poročilu in predstavitvi za vlagatelje.

Sprejet načrt poslovanja Skupine Triglav za 2022 in osvežena strategija do 2025

Skupina Triglav v letu 2022 načrtuje povečanje obsega zavarovalne premije na več kot 1,4 milijarde evrov, dobiček pred obdavčitvijo med 120 in 130 milijoni evrov in ugoden kombinirani količnik pod 93 odstotki. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Postavili smo si ambiciozne cilje. Načrtujemo nadaljnjo premijsko rast tako na obstoječih trgih regije kot tudi na tistih trgih Evropske unije, kjer delujemo po načelu prostega pretoka storitev, dobro poslovanje pričakujemo tudi v dejavnosti upravljanja premoženja strank. «Več informacij v povzetku načrta za 2022.

Skupina ne spreminja bistvenih usmeritev obstoječe strategije, temveč jih nadgrajuje v smeri rasti in razvoja ter svoje osredotočenosti na stranke. V strateškem obdobju načrtuje 10-odstotno dobičkonosnost kapitala (ROE) in v letu 2025 celotne prihodke, ki bodo presegali 1,6 milijarde evrov. Več informacij v strategiji do 2025.

46. skupščina delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav

Na današnji 46. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se del bilančnega dobička v višini 38.649.751,60 EUR uporabi za izplačilo dividend, kar predstavlja 53-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za leto 2020 in 5-odstotni dividendni donos. Dividenda znaša 1,70 EUR bruto na delnico in se bo izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021.

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Zavedamo se pomena izplačila dividend za naše delničarje in želimo izvajati vzdržno in atraktivno dividendno politiko, kot je začrtana. Pri letošnjem odločanju o uporabi bilančnega dobička je skupščina upoštevala predlog uprave in nadzornega sveta, ki je skladen z dividendno politiko in ki smo ga regulatorju tudi utemeljili na podlagi izvedenih testov stresnih scenarijev. Ti kažejo, da bo Skupina Triglav kljub izplačilu dividende v tej višini ohranila finančno stabilnost v še vedno prisotnih razmerah velike negotovosti.«

Delničarji so se tudi seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2020, podali razrešnico upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice ter potrdili predlagane spremembe statuta zavarovalnice, ki so posledica spremenjene zakonodaje in določenih vsebinskih dopolnitev. Za člane nadzornega sveta so imenovali obstoječega člana Andreja Andoljška ter nove člane Tomaža Benčino, Branka Bračka, Jureta Valjavca in Petra Kavčiča.

Zavezanost k trajnosti (ESG)

Z uresničevanjem svojega poslanstva, da ustvarjamo varnejšo prihodnost, Skupina Triglav udejanja svojo trajnostno usmerjenost. Ob koncu leta 2020 je svoja trajnostna prizadevanja nadgradila s sprejemom formalnega akta Zaveza trajnosti Skupine Triglav, ki celovito opredeljuje smeri njenega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (ESG). Vidike trajnostnega razvoja sistematično vključuje v poslovanje obeh strateških dejavnosti Skupine (zavarovalništvo in upravljanje premoženja) in v lastno delovanje, ob tem pa izboljšuje javno razkritje o ESG skupine.

S&P Global Ratings in AM Best tudi v letu 2021 podelili Skupini Triglav visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Več v S&P poročilu in sporočilu za javnost s strani AM Best.

Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več
Načrt
Povzetek načrta poslovanja Skupine Triglav za 2022
Več

Koledar predstavitev za investitorje