Objava sklica 46. skupščine

Uprava družbe sklicuje 46. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, ki bo 25. 5. 2021 ob 9.00 uri v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.

Več informacij v gradivu s predlogi sklepov skupščine in njihovo obrazložitvijo.

Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav

Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta predlagala letošnji skupščini delničarjev, da se del bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividend, v kolikor Agencija za zavarovalni nadzor do sklica skupščine ne bo nasprotovala temu predlogu. Agencija zaradi negotovih posledic pandemije na gospodarstvo pričakuje od zavarovalnic, da zadržijo izplačila dividend do konca letošnjega septembra, razen če ob spoštovanju načela previdnosti izkažejo zagotovljeno solventnost, zadostno likvidnost in dobičkonosnost poslovanja. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice ocenjujeta, da so podlage za izplačilo dividende ustrezne in skladno z dividendno politiko zavarovalnice predlagata dividendo v višini 1,70 evrov bruto na delnico. Skupni znesek za dividende v višini 38.649.751,60 evrov bo predstavljal 53-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za 2020 in 5-odstotni dividendni donos.

Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice predlagata letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 1,70 evrov bruto na delnico (skupna vrednost 38.649.751,60 evrov) oziroma 53 odstotkov konsolidiranega čistega dobička za leto 2020, kar je skladno z dividendno politiko.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »Veseli nas, da lahko našim delničarjem ponovno predlagamo izplačilo dividend. Našo dividendno politiko smo začrtali kot atraktivno za delničarje ter vzdržno za razvoj in rast Skupine Triglav. Na tak način jo želimo izvajati in pri tem ravnati skladno s stališči Agencije za zavarovalni nadzor. Na teh podlagah je oblikovan predlog Uprave in Nadzornega sveta.

Delničarji bodo skladno z zakonodajo odločali o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice po stanju na dan 31. 12. 2020, ki med drugim vsebuje tudi prenesen čisti dobiček preteklega leta. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice sta oblikovala predlog izplačila dividende skladno z dividendno politiko. Menita, da ta tudi v bodoče omogoča finančno stabilnost Skupine Triglav ter njeno ciljno rast in razvoj, hkrati pa delničarjem prinaša 5-odstotni dividendni donos, kar je tretjino več od povprečja evropskega zavarovalnega sektorja. Pri predlogu sta upoštevala prejeta pričakovanja Agencije za zavarovalni nadzor, da se izplačilo dividend zadrži do konca letošnjega septembra, vendar so dopustne izjeme, če zavarovalnica dokaže spoštovanje načela previdnosti z vidika solventnosti, likvidnosti in dobičkonosnosti.

Zavarovalnica bo predvidoma 22. 4. 2021 objavila sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 25. 5. 2021. Pri tem bo zavarovalnica upoštevala razmere in sprejete usmeritve ter ukrepe pristojnih inštitucij.

Objavljeno revidirano Letno poročilo 2020

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na seji 30. 3. 2021 potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2020. Objavljeno je v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1 ter PDF različici, ki je oblikovana skladno z Uredbo MAR in je neuradna.

Skupina Triglav je v 2020 dosegla 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 90 glede na 2019, enako v nadaljevanju) in 73,7 milijona evrov čistega dobička (indeks 88) ter povečala obseg poslovanja (4-odstotna rast premije na 1.234 milijonov evrov in 5-odstotno povečanje obsega premoženja strank v vzajemnih skladih in v individualnem upravljanju na 1.156 milijonov evrov). Skupina je ostala ustrezno kapitalizirana in likvidna, kar potrjujeta tudi ponovno prejeti visoki bonitetni oceni »A« s strani bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Profil tveganj skupine se ni pomembno spremenil, kapitalska ustreznost pa se je z vrednostjo 240 odstotkov ob koncu leta 2020 nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja kapitala skupine. Poročili, kjer so podrobneje navedene informacije o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in matične družbe, sta na voljo na tej povezavi.

Več informacij o poslovanju v 2020 v predstavitvi za vlagatelje.

Zavezanost k trajnosti (ESG)

Z uresničevanjem svojega poslanstva, da ustvarjamo varnejšo prihodnost, Skupina Triglav udejanja svojo trajnostno usmerjenost. Ob koncu leta 2020 je svoja trajnostna prizadevanja nadgradila s sprejemom formalnega akta Zaveza trajnosti Skupine Triglav, ki celovito opredeljuje smeri njenega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (ESG).

Načrt Skupine Triglav za 2021

Skupina Triglav na podlagi izbranega verjetnega scenarija razmer poslovanja načrtuje v letu 2021 povečan obseg konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije med 1,2 in 1,3 milijarde evrov in dobiček pred obdavčitvijo med 85 in 95 milijoni evrov. Kombinirani količnik skupine je načrtovan pod 95 odstotki, kar je v spodnjem (ugodnem) delu območja njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki je okrog 95 odstotkov.

Več v sporočilu in Načrtu 2021.

S&P ponovno podelila oceno »A« s stabilno napovedjo 

Bonitetna agencija S&P Global Ratings je po rednem letnem pregledu dne 11. 9. 2020 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Visoka ocena je odraz stabilnega in dobičkonosnega poslovanja Skupine Triglav, njene trdne kapitaliziranosti, preudarne pozavarovalne zaščite in vodilnega tržnega položaja v Sloveniji in regiji. Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine.
Več v sporočilu in S&P poročilu.

 

Aktualno

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini
7. 5. 2021
Preberi več

Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več
Načrt in strategija
Letni načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2020
Več

Koledar predstavitev za investitorje