Leto 2022: Krepitev obsega poslovanja in dobička

Po nerevidiranih podatkih je Skupina Triglav v 2022 ustvarila 134,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 1 odstotek več kot leto prej. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »Lani smo naredili pomembne razvojne korake in v zahtevnem poslovnem okolju dosegli dobre rezultate, ki potrjujejo robustnost našega poslovnega modela ter prilagodljivost in uspešnost začrtane strategije. Na teh podlagah smo se lahko tudi ustrezno prilagajali razmeram iz okolja, predvsem povečani rasti inflacije in neugodnemu stanju na finančnih trgih.«

Celotni prihodki Skupine Triglav so se povišali za 10 odstotkov na 1.599,3 milijona evrov, od tega je obseg obračunane kosmate zavarovalne premije znašal 1.479,6 milijona evrov (9 odstotkov več kot v 2021). Skupina je dosegla premijsko rast v vseh treh zavarovalnih segmentih in na vseh trgih. Drugi zavarovalni prihodki (59,9 milijona evrov) so se okrepili za 23 odstotkov, drugi prihodki Skupine (59,8 milijona evrov) pa za 12 odstotkov, med njimi so predvsem prihodki od upravljanja premoženja in prodaje naložbenih nepremičnin. Obračunani kosmati zneski škod so se povečali za 13 odstotkov na 832,2 milijona evrov. K njihovemu povečanju so prispevali tudi naravni množični škodni dogodki v ocenjeni višini 32,1 milijona evrov, kar presega petletno povprečje za več kot 20 odstotkov. Kombinirani količnik Skupine Triglav je dosegel ugodno vrednost 88,1 odstotka. Zaradi pritiskov inflacije, povečanega obsega poslovanja ter investiranja v digitalizacijo in druge razvojne aktivnosti so se za 12 odstotkov povečali kosmati obratovalni stroški Skupine Triglav (374,9 milijona evrov). Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je pojasnil: »Povečan obseg poslovanja in delno sproščanje škodnih rezervacij, oblikovanih v preteklih letih, sta uspešno nadomestila višje škode ter stroške poslovanja zaradi večje aktivnosti prebivalstva in gospodarstva, višje inflacije in drugih vplivov iz okolja. Pri oceni škodnih rezervacij smo sledili trendom najboljše ocene, ki jih uvaja računovodski standard MSRP 17 in s tem njeno višino približali ocenjeni vrednosti po MSRP 17.«

Na zadnji dan leta 2022 je bilančna vsota Skupine Triglav dosegla 4,1 milijarde evrov (indeks 94), celotna vrednost kapitala je znašala 752,8 milijona (indeks 81) in kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije so dosegle 3.100,0 milijona evrov (indeks 97). Predsednik Uprave Andrej Slapar je pojasnil: »Skupina Triglav ostaja finančno močna, na njen finančni položaj pa so v 2022 pomembno vplivale razmere na finančnih trgih, povišana inflacija in višje izplačilo dividend. Kljub povečanem obsegu tveganj, je bila kapitalska ustreznost Skupine ob koncu leta visoka in se nahajala okrog spodnjega roba ciljnega razpona, ki smo si ga začrtali.«

Več informacij v sporočilu in predstavitvi za investitorje, ki vključuje informacijo o MSRP 17 (v angleščini).

Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP 17/9)

V Skupini Triglav smo pripravili informativni teoretični prikaz novih standardov mednarodnega računovodskega poročanja MSRP17 in 9, ki se nanašata na po(zavarovalne) pogodbe.


 

Aktualno

Skupina Triglav v letu 2022: Krepitev obsega poslovanja in dobička
3. 3. 2023
Preberi več

Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več
Načrt
Povzetek načrta poslovanja Skupine Triglav za 2022
Več

Koledar predstavitev in dogodkov