Načrt Skupine Triglav za 2021

Skupina Triglav na podlagi izbranega verjetnega scenarija razmer poslovanja načrtuje v letu 2021 povečan obseg konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije med 1,2 in 1,3 milijarde evrov in dobiček pred obdavčitvijo med 85 in 95 milijoni evrov. Kombinirani količnik skupine je načrtovan pod 95 odstotki, kar je v spodnjem (ugodnem) delu območja njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki je okrog 95 odstotkov.

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »Delujemo v težkih časih, zahtevnih ne le za nas, ampak za vse naše deležnike. Razsežnosti epidemioloških razmer na globalni ravni so tudi z makroekonomskega vidika še vedno negotove, finančni trgi volatilni in v okolju nizkih/negativnih obrestnih mer, na trgih pa vladajo ostre konkurenčne razmere. V tem okolju ostajamo osredotočeni na usmeritve naše strategije, ki jo dosledno izvajamo. Ocenjujemo, da je Skupina finančno čvrsta, zanesljivo upravlja tveganja, posluje dobičkonosno ter se postopno in uspešno digitalno transformira.«

Več v sporočilu in Načrtu 2021.

S&P ponovno podelila oceno »A« s stabilno napovedjo 

Bonitetna agencija S&P Global Ratings je po rednem letnem pregledu dne 11. 9. 2020 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Visoka ocena je odraz stabilnega in dobičkonosnega poslovanja Skupine Triglav, njene trdne kapitaliziranosti, preudarne pozavarovalne zaščite in vodilnega tržnega položaja v Sloveniji in regiji. Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine.
Več v sporočilu in S&P poročilu.

Ob polletju 2020 rast premije in nižji dobiček

Skupina Triglav je v prvi polovici leta dosegla premijsko rast na večini svojih trgov in v vseh treh segmentih zavarovanj ter obračunala 7 odstotkov več konsolidirane kosmate zavarovalne premije (673,4 milijona evrov) kot lani v istem obdobju. Dobiček pred obdavčitvijo v višini 40,6 milijona evrov je bil 3 odstotke nižji glede na lansko polletje predvsem kot posledica poslabšanega stanja na globalnih finančnih trgih, delno pa so vplivali tudi množični škodni in drugi enkratni dogodki. Kombinirani količnik je znašal ugodnih 92,4 odstotka. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Tudi v teh zahtevnih razmerah se z ekipo preko 5.200 sodelavcev osredotočamo na izvajanje naših strateških usmeritev in skrbimo, da ostaja naše poslovanje dobičkonosno in varno. Pandemija je korenito spremenila način našega poslovanja in tem razmeram smo se učinkovito prilagodili. Prednostno smo poskrbeli za zdravje strank, zaposlenih in drugih deležnikov, neprekinjeno zagotovili strankam koriščenje naših storitev ter ostali zvesti naši trajnostni naravnanosti in solidarni povezanosti z okoljem. Izredne razmere so spodbudile in prinesle dodaten zagon načrtovanim strateškim razvojnim aktivnostim, ocenjujemo, da smo dosegli viden korak v smeri digitalne transformacije Skupine.«

Prihodnji ekonomski in finančni učinki pandemije ostajajo negotovi, ob polletju pa Skupina Triglav ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, ki izhajajo iz aktualnih razmer. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Širitev koronavirusa z nastopom pandemije je prinesla poslabšanje makroekonomskega okolja ter izjemno volatilnost globalnih finančnih trgov. Visoka stopnja negotovosti nam v letošnjem letu onemogoča relativno zanesljivo ocenjevanje doseganja letnega dobička pred obdavčitvijo, ki je bil načrtovan med 95 in 105 milijona evrov. Ponovno smo preučili podlage in predpostavke načrta za 2020 in ostajamo pri oceni iz aprila, da je njegovo verjetno znižanje med 10 in 25 odstotki od načrtovanega. Glede premije in kombiniranega količnika ocenjujemo, da bosta dosegla načrtovane vrednosti (okoli 1,2 milijarde evrov in pod 95 odstotkov).«

Več v sporočilu, polletnem poročilu in predstavitvi za vlagatelje.

O 45. skupščini delničarjev

Na 45. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., dne  2. 6. 2020, so delničarji sprejeli predlagani sklep Uprave in Nadzornega sveta, da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen. Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička za 2019 so upoštevali oba poziva regulatorja in vidik ohranjanja finančne stabilnosti Skupine Triglav v trenutnih negotovih razmerah. Bilančni dobiček za 2019 ostaja s tem nerazporejen in namenjen za bodoče dividende delničarjev ali za druge namene skladno s sklepom skupščine.«

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora zavarovalnice ter Upravi in Nadzornemu svetu podelili razrešnici za poslovno leto 2019. Skupščina delničarjev je za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, ponovno imenovala Igorja Stebernaka ter se seznanila z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev.

Poziv Agencije za zavarovalni nadzor glede dividend

Več v sporočilu z dne 31. 3. 2020 in 20. 8. 2020.


Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Prva informacija o poslovanju v letu 2019
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več
Načrt in strategija
Letni načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2020
Več

Koledar predstavitev za investitorje

 
8. 12. 2020
Dan investitorjev LJSE in ZSE
Ljubljana, Slovenija
1.-4. 12. 2020
WOOD's Winter Wonderland: Emerging Europe Conf.
Praga, Češka
November 2020
Upgrade in Belgrade konferenca BSE
Beograd, Srbija
Oktober 2020
Dan investitorjev LJSE in ZSE
New York, ZDA
3. 9. 2020
WOOD: Frontier Investor Day with FT
Online
2. 9. 2020
PKO BP Securities SEE Investor Day
Online
2. 9. 2020
Webcast LJSE
Online
4. 6. 2020
WOOD Emerging Europe Financial & WSE - DOGODEK ODPOVEDAN
Varšava
1. 6. 2020
Webcast LJSE
Online
28. 5. 2020
WOOD's Virtual Conference
Online
28. 5. -29. 5. 2020
CEE Investment Opportunities Slovenia & Croatia Investor Day - DOGODEK ODPOVEDAN
Zagreb, Hrvaška
20. 4. 2020
Intercapital & LSE CEE Capital Markets Conference - DOGODEK ODPOVEDAN
London, Velika Britanija