30. 11. 2023
Poslovanje Skupine Triglav v prvih devetih mesecih 2023 in o načrtih za 2024

Skupina Triglav je v prvih devetih mesecev 2023 za 12 odstotkov okrepila obseg poslovanja na 1.390,1 milijona evrov, ohranila svojo finančno moč ter vodilni tržni položaj v Sloveniji in regiji Adria. Na rezultate so vplivali letošnji enkratni negativni dogodki, predvsem ekstremne množične škode in izguba zaradi regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, dodatno pa še inflacijski pritiski na škode in stroške. Devetmesečni izid poslovanja pred obdavčitvijo Skupine je bil negativen in je znašal -11,8 milijona evrov. Skupina potrjuje že ob polletju objavljeno oceno, da bo celoletni poslovni izid pred obdavčitvijo za okoli 80 odstotkov nižji od prvotno načrtovanega, če bo škodno dogajanje do konca leta v okviru pričakovanj. V letu 2024 pričakuje normalizacijo poslovanja skladno s strateškimi usmeritvami in načrtuje poslovni izid pred obdavčitvijo med 100 in 120 milijoni evrov. Celotni obseg poslovanja je načrtovan v višini okoli 1,6 milijarde evrov ter kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj okoli 95 odstotkov. Skupina dosledno izvaja strategijo v smeri rasti, razvoja in svojih trajnostnih ambicij.

Več v obvestilu.


31. 8. 2023
Skupina Triglav v prvem polletju 2023

Skupina Triglav je v polletju okrepila celotni obseg poslovanja na 955,4 milijona evrov in dosegla 10,5 milijona evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo. Letošnja nepričakovana omejitev cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji je na segmentu zdravstvenih zavarovanj povzročila visoko izgubo, ki je ob polletju znašala 30,9 milijona evrov, kar se pomembno odraža na polletnem rezultatu Skupine Triglav. Naravne ujme v Sloveniji in regiji, predvsem viharji, neurja s točo in poplave iz julija in avgusta, so povzročile zgodovinsko visoke škode Skupine Triglav. Njihova trenutna ocena dosega med 150 in 200 milijoni evrov. Ob upoštevanju pozavarovalne zaščite je ocena, da bo njihov negativen učinek na poslovni izid Skupine v razponu med 40 in 50 milijoni evrov. Skupina ocenjuje, da bo zaradi izgub v segmentu zdravstvenih zavarovanj in škod naravnih ujm njen celoletni poslovni izid pred obdavčitvijo za okoli 80 odstotkov nižji od načrtovanega. Ocena je oblikovana ob predpostavki normalnega škodnega dogajanja do konca leta. Kljub zahtevnim razmeram Skupina ohranja kapitaliziranost na primernem nivoju in je ustrezno likvidna. Tudi v zahtevnih razmerah dosledno izvaja strategijo v smeri rasti, razvoja in trajnostnih ambicij.

Več v obvestilu.

Rezultati Skupne Triglav za prvo polletje 2023 bodo predstavljeni na spletnem Webcast- u Ljubljanske borze.
Registracija na povezavi.

6. 6. 2023
48. skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav

Na 48. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav dne 6. 6. 2023 so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se za izplačilo dividende nameni 56,8 milijona EUR oziroma 2,50 EUR bruto na delnico. To predstavlja nekaj več kot 50 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2022 in 7-odstotni dividendni donos. Dividenda se bo izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo zavarovalnice v torek, 20. 6. 2023 (prvi trgovalni dan brez upravičenosti do dividende je ponedeljek, 19. 6. 2023). Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Pri izplačilu dividend nas veseli, da lahko po letih, zaznamovanih z vplivi pandemije, spet izvajamo dividendno politiko na način, kot jo imamo začrtano. To pomeni, da je njeno izvajanje vzdržno za rast, razvoj in finančno stabilnost Skupine Triglav ter atraktivno za naše delničarje.«

Več informacij v sprejetih sklepih skupščine.


30. 5. 2023
Skupina Triglav v prvem trimesečju 2023

Skupina Triglav je v prvem trimesečju 2023 uspešno povečala celotni obseg poslovanja na 484,6 milijona evrov (indeks 109) in ustvarila 18,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 63). Na rezultate so vplivale zahtevnejše razmere poslovanja z učinki inflacije, večja škodna intenzivnost, nižji rezultat zdravstvenih zavarovanj in učinki metodoloških odločitev pri prehodu na računovodska standarda MSRP 17 in MSRP 9. Skupina, ki je ohranila finančno moč in čvrst vodilni tržni položaj, nadaljuje z izvajanjem strateških razvojnih aktivnosti poglobljene osredotočenosti na stranke, digitalne transformacije in trajnostnih ambicij. Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav predlagata letošnji redni letni skupščini delničarjev, ki bo 6. 6. 2023, izplačilo dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico.

Več v obvestilu.

21. 4. 2023
Objava sklica 48. skupščine delničarjev

Uprava družbe sklicuje 48. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, ki bo 6. 6. 2023 ob 10.00 uri v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, Ljubljana.

Več informacij v gradivu s predlogi sklepov skupščine in njihovo obrazložitvijo.

31. 3. 2023
Letno poročilo 2022

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2022.
Skupina je v letu 2022 v zahtevnih razmerah poslovala uspešno in ohranila finančno stabilnost ter vodilni tržni položaj v regiji. Celotni prihodki v višini 1.599,3 milijona evrov so bili za 10 odstotkov večji kot leto prej, od tega je obračunana kosmata zavarovalna premija znašala 1.479,6 milijona evrov ali 9 odstotkov več kot leta 2021. V preteklem letu je Skupina ustvarila 134,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar pomeni povečanje za 1 odstotek v primerjavi z letom prej. Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta letošnji skupščini delničarjev predlagala izplačilo dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 56,8 milijona evrov, kar predstavlja nekaj več kot 50 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2022.

Več informacij v sporočilu, sporočilu o SFCR, letnem poročilu in predstavitvi za investitorje.

28. 3. 2023
Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav

Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice predlagata letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico. Predlagana višina v skupnem znesku 56,8 milijona evrov predstavlja nekaj več kot 50 odstotkov konsolidiranega čistega dobička za leto 2022 (110,5 milijona evrov). Predlog omogoča več kot 6-odstotni dividendni donos po trenutni ceni delnice in presega pričakovanja investitorjev glede povprečnega 4,3-odstotnega dividendnega donosa delnic evropskih zavarovalnic v letošnjem letu. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Veseli nas, da lahko predlagamo delničarjem dividendo, ki je atraktivna, ob tem pa njeno izplačilo Skupini Triglav omogoča srednjeročno vzdržno finančno stabilnost, nadaljnjo rast in razvoj.«

Skupina Triglav je v lanskih zahtevnih razmerah dosegla dobre rezultate, ki so bili celo nad načrti, na kar so poleg povečanega obsega poslovanja vplivali tudi določeni enkratni oziroma neponavljajoči učinki. Tudi v letu 2022 je bila ocenjena z visoko oceno »A« s strani bonitetnih agencij S&P in AM Best ter ohranila finančno čvrstost. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice ocenjujeta, da bo ob izplačilu predlagane višine dividende na srednji rok ohranjen ustrezen nivo kapitalske ustreznosti, ki se je v letu 2022 pričakovano znižal, ob tem pa sta pri predlogu dividende upoštevala ocene trenutnih in pričakovanih prihodnjih pogojev poslovanja Skupine Triglav, predvidene kapitalske potrebe in zmožnost, da Skupina Triglav tudi v prihodnje dosega začrtane strateške cilje.

Nadzorni svet je potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2022, ki bo objavljeno v petek, 31. 3. 2023, skladno s finančnim koledarjem. Zavarovalnica bo predvidoma 21. 4. 2023 objavila sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 6. 6. 2023.

6. 2. 2023
Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP 17/9)

V Skupini Triglav smo pripravili informativni teoretični prikaz novih standardov mednarodnega računovodskega poročanja MSRP17 in 9, ki se nanašata na po(zavarovalne) pogodbe.

Prva informacija o tranziciji na MSRP 17 je dosegljiva v prezentaciji za investitorje (v angleščini).

Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več

Koledar predstavitev in dogodkov