Devetmesečje 2022 in obeti za 2023: Povečan obseg poslovanja, dobiček na nivoju lanskega

DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO. Skupina Triglav je v devetih mesecih 2022 ustvarila 89,2 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 3 odstotke manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »Tudi na Triglavu čutimo vpliv poslabšanega okolja z visoko rastjo inflacije in neugodnim stanjem na mednarodnih finančnih trgih, kar predvsem učinkuje na škodni del našega poslovanja, stroške in donose naložb. Z zaostreno situacijo se uspešno soočamo, za kar gre zahvala ekipi več kot 5.200 sodelavk in sodelavcev. Robustni poslovni model nam omogoča, da smo ohranili finančno moč s kapitalsko ustreznostjo v ciljnem razponu, povečali obseg poslovanja in ustvarili dobiček pred obdavčitvijo, ki je blizu doseženega v enakem obdobju lani.«

V Skupini ocenjujejo, da bo ciljni dobiček na letnem nivoju dosežen, glede na trenutne razmere pa ob tem opozarjajo na tveganja njegove realizacije v prvotno načrtovanem razponu. »Negativni dejavniki iz poslovnega okolja se pomembno krepijo, njihovega nadaljnjega razvoja do konca leta pa ni mogoče oceniti z ustrezno stopnjo zanesljivosti,« je izpostavil Andrej Slapar.

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI DEL POSLOVANJA. Celotni prihodki Skupine Triglav so se glede na primerljivo lansko obdobje povečali za 10 odstotkov na 1.241,1 milijona evrov, v njihovi sestavi pa se je obseg obračunane kosmate zavarovalne premije (1.147,7 milijona evrov) povečal za 9 odstotkov. Skupina je okrepila premijo v vseh treh zavarovalnih segmentih in na vseh zavarovalnih trgih. V Sloveniji je premijska rast znašala 6 odstotkov, kar je odstotno točko nad rastjo trga, izven Slovenije na trgih regije Adria 12 odstotkov ter na mednarodnih trgih 19 odstotkov. Drugi zavarovalni prihodki (46,1 milijona evrov) so večji za 21 odstotkov, drugi prihodki Skupine (47,3 milijona evrov) pa za 35 odstotkov, med njimi so predvsem prihodki od upravljanja premoženja in prodaje naložbenih nepremičnin.

Škodno dogajanje je bilo bolj intenzivno kot v primerljivem obdobju lani. Obračunani kosmati zneski škod so se povečali za 16 odstotkov na 604,0 milijona evrov. Nanje je vplival povečan obseg zavarovalnega portfelja, dodatno pa tudi končane omejitve zaradi pandemije, višje cene materiala in storitev zaradi inflacije ter povečana prisotnost naravnih množičnih škodnih dogodkov. Njihova ocenjena vrednost znaša 29,4 milijona evrov, pri čemer pretežni del (21,1 milijona evrov) predstavljajo škode v Sloveniji zaradi neurij s točo in viharjem. Kljub temu je kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj znašal zelo ugodnih 89,5 odstotka, podobno kot v enakem obdobju lani, kar je rezultat ugodnega razvoja škodnih rezervacij, ki smo jih oblikovali v preteklih obdobjih, še posebej previdno pa v času pandemije.

Kosmati obratovalni stroški so se glede na enako obdobje lani povečali za 10 odstotkov na 269,1 milijona evrov. Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je pojasnil: »Dosedanja rast stroškov je bila enaka rasti celotnih prihodkov, s čemer smo uspešno ohranili stroškovne količnike na primerljivi ravni enakega obdobja lani.« Stroški so se povečali predvsem zaradi inflacije (npr. stroški materiala in storitev), povečanega obsega poslovanja (npr. stroški pridobivanja zavarovanj zaradi večjega števila sklenjenih zavarovanj) in izvajanja strateških aktivnosti (npr. amortizacija zaradi investicij v informacijsko tehnologijo).

Zavarovalno-tehnične rezervacije so ob koncu devetmesečja znašale 3.199,9 milijona evrov, kar je podobno kot ob koncu lanskega leta. »Upravljanje rezervacij ustrezno usklajujemo z dinamiko poslovanja in naravo privzetih tveganj. Letošnji ugodni razvoj škodnih rezervacij, oblikovanih v preteklih letih, tako uspešno nadomešča rast škod in stroškov, do katerih prihaja zaradi večje aktivnosti prebivalstva in gospodarstva, višje inflacije in drugih vplivov iz okolja,« je povedal Uroš Ivanc.

NALOŽBENI PORTFELJ IN SREDSTVA STRANK V UPRAVLJANJU. Celoten naložben portfelj Skupine Triglav, vključno z naložbenimi nepremičninami in naložbami v pridružene družbe, se je glede na konec 2021 zaradi razmer na finančnih trgih znižal za 11 odstotkov na 3.266,9 milijona evrov, njegovi donosi pa so bili negativni. Konservativna sestava portfelja se ni bistveno spremenila, poudarek pa ostaja na visoko kakovostnih in mednarodno razpršenih naložbah. Tudi obseg sredstev strank, ki so v upravljanju v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja, se je zmanjšal za 11 odstotkov na 1.362,4 milijona evrov.

NAČRT ZA 2023. Pričakovanja za prihodnje leto zaznamuje zelo visoka stopnja negotovosti v poslovnem okolju, ki izvira iz nadaljnjega razvoja geopolitičnih razmer, stanja na energetskih trgih, makroekonomske slike in epidemičnih razmer. Skupina Triglav v 2023 pričakuje dodatno zaostrene razmere svojega poslovanja, v katerih načrtuje poslovati varno in dobičkonosno.

Več informacij v obvestilu, poročilu in predstavitvi za investitorje.

AM Best potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Bonitetna agencija AM Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a« (odlično). Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved, ki je odraz pričakovanj agencije, da Triglav srednjeročno dosega dobre poslovne rezultate in ohranja zelo trden finančni položaj ter vodilno tržno vlogo v Sloveniji in širši regiji.

Bonitetna agencija AM Best je vse posamezne elemente skupne bonitetne ocene ocenila enako visoko kot leto prej in jih tudi vsebinsko podobno utemeljila.

Več v sporočilu in AM Best poročilu.


S&P ponovno podelila visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Bonitetna agencija S&P Global Ratings je po rednem letnem pregledu dne 5. 9. 2022 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. S&P v svojem poročilu ohranja oceno, da je profil poslovnih tveganj Skupine Triglav trden in profil finančnih tveganj zelo trden.

Visoka ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine. Je odraz zelo trdne kapitaliziranosti Skupine Triglav in njenega dobičkonosnega poslovanja, pri katerem disciplinirano prevzema zavarovalna tveganja, uporablja učinkovito pozavarovalno zaščito, visoko stopnjo digitaliziranosti ter koristi ekonomijo obsega in druge prednosti vodilnega tržnega položaja v regiji in Sloveniji.

Več v sporočilu in S&P poročilu .

47. skupščina delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav

Na 47. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav dne 24. 5. 2022 so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se za izplačilo dividende nameni 84,1 milijona EUR oziroma 3,70 EUR bruto na delnico, kar predstavlja 74-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za leto 2021 in 9-odstotni dividendni donos. Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Skupina Triglav je finančno stabilna in dosega začrtane rezultate, veseli nas, da lahko na teh podlagah delničarjem izplačamo atraktivno dividendo. Ta je izjemoma višja, saj poleg dividendne politike upošteva tudi vidike in okoliščine zadnjih dveh let.«

Skupščina delničarjev je za revizorja Zavarovalnice Triglav za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

Več informacij v sprejetih sklepih skupščine.

Trajnostna usmerjenost (ESG)

Skupina Triglav je opredelila svoje strateške trajnostne ambicije do leta 2025, več v zavihku Trajnostni razvoj.
V 2022 Skupina Triglav nadaljuje z vključevanjem dejavnikov trajnostnega razvoja v svoje delovanje in sodeluje v izbranih mednarodnih iniciativah na področju trajnostnega razvoja in obveščanja. Triglav je pristopil k načelom Združenih narodov za trajnostno zavarovalništvo (UN PSI) in Finančni pobudi Združenih narodov za okolje (UNEP FI), postal podpisnik Partnerstva med finančnimi institucijami za obračunavanje emisij toplogrednih plinov (PCAF) ter pri obveščanju uporablja GRI in SASB trajnostne standarde. Že drugo leto zapored tudi poroča globalni neprofitni organizaciji CDP glede tematike podnebnih sprememb.

Srečanje Triglava z institucionalnimi investitorji in analitiki 2022

Dne 25. 1. 2022 je Skupina Triglav gostila virtualno srečanje z institucionalnimi investitorji in analitiki, na katerem je vodstvo zavarovalnice predstavilo osveženo strategijo Skupine Triglav do 2025 s poudarkom na razvojnih aktivnostih in ambicijah. Vsebina je razvidna v prezentaciji.

Strategija do 2025

Skupina Triglav z osveženo strategijo nadaljuje z razvojnimi aktivnostmi v smeri svoje digitalne transformacije ter razvoja storitveno naravnanih poslovnih modelov in ekosistemov. Načrtovano poslovanje Skupine Triglav, vodilne zavarovalno-finančne skupine v regiji Adria, ostaja dobičkonosno in varno. V strateškem obdobju načrtuje 10-odstotno dobičkonosnost kapitala (ROE) in v letu 2025 celotne prihodke, ki bodo presegali 1,6 milijarde evrov. S trajnostno usmerjenostjo delovanja Skupina ostaja razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezana s partnerji ter stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »V poslovno leto 2022 smo vstopili z osveženo strategijo do leta 2025. Z njo postavljamo ambiciozne strateške usmeritve in cilje, ki so razvojno nadgrajeni, ter sledimo našemu poslanstvu ustvarjanja varnejše prihodnosti za vse naše deležnike.« Več informacij v strategiji do 2025.

 

Aktualno

Obvestilo o poslih z delnico ZVTG
29. 11. 2022
Preberi več

Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več
Načrt
Povzetek načrta poslovanja Skupine Triglav za 2022
Več

Koledar predstavitev za investitorje