2020: Uspešno poslovanje v izjemno zahtevnem letu

V razmerah pandemije covid-19 in okolja nizkih obrestnih mer v letu 2020 je Skupina Triglav izkazala svojo odpornost in finančno čvrstost. Po nerevidiranih podatkih je dosegla 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 90) in povečan obseg zavarovalne premije v višini 1.233,8 milijonov evrov (indeks 104). Skupina, ki je bila tudi v 2020 ocenjena z visoko bonitetno oceno »A«, je poslovala neprekinjeno, stabilno in osredotočeno na stranke. Zadovoljstvo zaposlenih in strank, ki ju družba kontinuirano spremlja, sta v letu 2020 dosegli doslej najvišjo izmerjeno raven.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »Stanje v poslovnem okolju in na kapitalskih trgih je sicer negativno vplivalo na naš dobiček, kljub temu pa smo z rezultati poslovanja zadovoljni. Skupina Triglav je izkazala odpornost na izredno zahtevne razmere poslovanja, ohranila finančno moč in dokazala zmožnost učinkovitega prilagajanja spremembam. V letošnjem letu ostajajo finančni trgi in okrevanje gospodarstev pod vplivom še vedno neznanih razsežnosti epidemioloških razmer na globalni ravni, kar povzroča, da še naprej poslujemo v negotovem in zahtevnem poslovnem okolju«.

Več v sporočilu in predstavitvi za vlagatelje.

Letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno 31. 3. 2021.

Zavezanost k trajnosti (ESG)

Z uresničevanjem svojega poslanstva, da ustvarjamo varnejšo prihodnost, Skupina Triglav udejanja svojo trajnostno usmerjenost. Ob koncu leta 2020 je svoja trajnostna prizadevanja nadgradila s sprejemom formalnega akta Zaveza trajnosti Skupine Triglav, ki celovito opredeljuje smeri njenega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (ESG).

Načrt Skupine Triglav za 2021

Skupina Triglav na podlagi izbranega verjetnega scenarija razmer poslovanja načrtuje v letu 2021 povečan obseg konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije med 1,2 in 1,3 milijarde evrov in dobiček pred obdavčitvijo med 85 in 95 milijoni evrov. Kombinirani količnik skupine je načrtovan pod 95 odstotki, kar je v spodnjem (ugodnem) delu območja njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki je okrog 95 odstotkov.

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »Delujemo v težkih časih, zahtevnih ne le za nas, ampak za vse naše deležnike. Razsežnosti epidemioloških razmer na globalni ravni so tudi z makroekonomskega vidika še vedno negotove, finančni trgi volatilni in v okolju nizkih/negativnih obrestnih mer, na trgih pa vladajo ostre konkurenčne razmere. V tem okolju ostajamo osredotočeni na usmeritve naše strategije, ki jo dosledno izvajamo. Ocenjujemo, da je Skupina finančno čvrsta, zanesljivo upravlja tveganja, posluje dobičkonosno ter se postopno in uspešno digitalno transformira.«

Več v sporočilu in Načrtu 2021.

S&P ponovno podelila oceno »A« s stabilno napovedjo 

Bonitetna agencija S&P Global Ratings je po rednem letnem pregledu dne 11. 9. 2020 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Visoka ocena je odraz stabilnega in dobičkonosnega poslovanja Skupine Triglav, njene trdne kapitaliziranosti, preudarne pozavarovalne zaščite in vodilnega tržnega položaja v Sloveniji in regiji. Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine.
Več v sporočilu in S&P poročilu.

 

Aktualno

Ponovno imenovanje članice Uprave zavarovalnice
3. 3. 2021
Preberi več

Poročila in obvestila

Finančna poročila
Revidirana in nerevidirana poročila
Več
Finančni koledar
Več
Obvestila
Redna obveščanja preko Ljubljanske borze
Več
Načrt in strategija
Letni načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2020
Več

Koledar predstavitev za investitorje