Tečaj delnice (Xetra)
ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Skupščina delničarjev

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ Zavarovalnice Triglav, d.d.. Na njej se neposredno udejanja volja delničarjev družbe ter se sprejemajo temeljne in statutarne odločitve.


 

Sklic skupščine

Skupščina delničarjev, preko katere delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., uresničujejo svoje pravice pri zadevah družbe, je sklicana najmanj enkrat letno, najpozneje do konca avgusta. Skupščina je lahko sklicana tudi v drugih primerih, določenih z zakonom in Statutom, ter takrat, kadar je to v interesu družbe.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeleži delničar, vpisan v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, kot imetnik delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavi svojo udeležbo.

Pravice delničarjev

Delnica Zavarovalnice Triglav, d.d., daje vsakokratnemu imetniku pravico do enega glasu na skupščini družbe, pravico do sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend, ter v primeru stečaja oziroma likvidacije pravico do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase.

Pristojnosti

Pristojnosti in delovanje skupščine so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah in Statutu družbe. Statut ne določa posebnih pravil, povezanih s sprejemom njegovih sprememb in dopolnitev.

 

Več informacij