Tečaj delnice (Xetra)
ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Varstvo osebnih podatkov

INFORMACIJE O PRAVICAH POSAMEZNIKA

 

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov naslednje pravice: pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov.

 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

Imate pravico dobiti potrditev, ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke in v primeru, da je tako, tudi zahtevati dostop do njihove vsebine (npr. pridobiti kopijo osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki). Pravico imate do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov, za dodatne kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije.

 

Pravica do popravka

Imate pravico, da popravimo netočne podatke oz. dopolnimo nepopolne podatke o vas. Če zahtevate popravek vašega osebnega podatka, si pridržujemo pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodimo oziroma obdelujemo, neustrezen.

 

Pravica do izbrisa

Imate pravico, da izbrišemo vaše osebne podatke, če izkažete obstoj enega od naslednjih razlogov, predpisanih v 1. odst. 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov:

 • da vaših osebnih podatkov zavarovalnica ne potrebuje več za namene zbiranja ali obdelave;
 • ste svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov preklicali in obdelava temelji na vaši privolitvi, ne na drugi pravni podlagi (npr. sklenjeni pogodbi);
 • ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov in za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, zaradi katerih bi imela zavarovalnica pravico vaš ugovor zavrniti, ali ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov za neposredno trženje;
 • so vaši osebni podatki zbrani, shranjeni ali drugače obdelani nezakonito (brez pravne podlage);
 • mora zavarovalnica vaše osebne podatke izbrisati zaradi izpolnitve svojih pravnih obveznosti;
 • je zavarovalnica osebne podatke zbrala v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov (prenehamo obdelovati vaše osebne podatke in jih zgolj hranimo pri sebi), kadar na primer:

 • uveljavljate svojo pravico do popravka vaših osebnih podatkov, in sicer za vmesni čas odločanja o tej pravici;
 • menite, da obdelava vaših podatkov ni zakonita vendar pa ne želite, da vaše osebne podatke izbrišemo;
 • osebne podatke, ki jih obdelujemo o vas, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo svojih pravnih zahtevkov, medtem ko jih zavarovalnica ne potrebuje več in bi jih sicer izbrisala;
 • uveljavljate svojo pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, in sicer za čas, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti interesi prevladajo nad vašimi razlogi.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

Kadar vaše osebne podatke obdelujemo z avtomatiziranimi sredstvi na podlagi vaše privolitve oziroma zaradi pogodbe, lahko zahtevate, da osebne podatke, ki ste jih posredovali, prenesemo k drugemu upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, če je to izvedljivo oz. če to omogoča stanje tehnike. Na enak način in pod enakimi pogoji lahko zahtevate prenos svojih osebnih podatkov k sebi. Prenosa ne morete zahtevati, če bi s tem negativno vplivali na pravice in svoboščine drugih.

 

Pravica do ugovora

Imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki jo v zavarovalnici izvajamo na podlagi našega zakonitega interesa. V zavarovalnici bomo prejeto zahtevo obravnavali brez nepotrebnega odlašanja in v predpisanem roku pretehtali ali morebiti obstojijo nujni legitimni razlogi za obdelavo, ki v posameznem primeru prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika.

 

Pravica do preklica privolitve

V okviru podanih privolitev v obdelavo osebnih podatkov (za enega ali več določenih namenov) imate pravico, da s pisno zahtevo svojo že podano privolitev kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko oddate tukaj: POVEZAVA

 

Prejete zahteve v Zavarovalnici Triglav, d.d., obravnava pooblaščena oseba za varstvo podatkov (kontakt: dpo@triglav.si) v zakonsko določenih rokih. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov vam je na voljo tudi za dodatna pojasnila glede obdelav vaših osebnih podatkov in za pritožbe glede obdelave osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav, d.d.

 

Svoje pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov nam lahko sporočite:

 • na našo brezplačno telefonsko številko 080 555 555,
 • na naš naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Za DPO«,
 • preko elektronske pošte na e-naslov dpo@triglav.si.

Svetujemo, da zaradi hitrejše identifikacije vlagatelja ter s tem rešitve vaše zahteve ob vložitvi zahteve navedete svoje ime, priimek, davčno številko (zaradi enolične identifikacije) ter kontakt, na katerega želite prejeti odgovor (telefonska številka / e-naslov / naslov).


Pridružujemo si pravico, da vas tekom reševanja vaše zahteve dodatno kontaktiramo z namenom preveritve vaše identitete, preprečitve morebitne zlorabe ter z namenom celovite obravnave vaše zahteve, kadar zahteva ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za njeno obravnavo.

 

Pritožba pri informacijskem pooblaščencu

Vsak posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, če meni, da se njegovi osebni podatki pridobivajo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Sloveniji je: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Spletni naslov: www.ip-rs.si

 

Pravica do splošnega sodnega varstva pravic posameznika

Posameznik, ki meni, da zavarovalnica krši njegove pravice, določene s Splošno uredbo o varstvu podatkov ali z zakoni, ki urejajo obdelavo ali varstvo osebnih podatkov, lahko zahteva sodno varstvo svojih pravic ves čas trajanja kršitve, brez predhodnega uveljavljanja pravic skladno z določbami  Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ali uporabe drugih pravnih sredstev.
 

Več informacij