Tečaj delnice (Xetra)
Sponzorstva in donatorstva

Sistem izbora sponzorskih in donatorskih partnerstev

Zavarovalnica Triglav, d.d., tradicionalno tesno sodeluje z lokalnimi skupnostmi, kjer deluje. Sredstva za sponzorstva in donacije podeljujemo preko razpisov in sistema zbiranja vlog na tem spletnem mestu.

Preko sponzorstev in donacij podpiramo in omogočamo boljše delovanje organizacij, društev ter zavodov na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarne dejavnosti in drugih družbeno odgovornih aktivnosti. Na ta način se odzivamo na potrebe okolja in dejavno skrbimo za zmanjševanje škodljivih vplivov v naravnem okolju.

Ključna vodila, ki jih upoštevamo pri izboru projektov:

 • Sponzorski oziroma donatorski odnos razumemo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek za sponzorja ali donatorja, prejemnika in širšo družbo.
 • Prizadevamo si za transparentnost, zato z upoštevanjem objavljenih kriterijev partnerstva izbiramo po sistemu zbiranja vlog.
 • Pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko sodelovanje sledimo trojnemu namenu: krepitvi blagovne znamke Zavarovalnice Triglav, udejanjanju družbene odgovornosti in podpori lokalnim okoljem. S trojnim namenom so povezana tudi merila za izbor partnerstev.

Pri izboru sponzorskih projektov zasledujemo poslovne cilje in cilje, povezane z družbeno odgovornostjo, kot so spodbuda partnerjev in sponzorirancev k družbenoodgovornim dejanjem ter izvedba projektov na področjih športa, izobraževanja, kulture, zdravstva, okoljevarstva in drugih potreb okolja. Našteti cilji skupaj ustvarjajo osnovo za merila pri izboru sponzorskih projektov.

Merila za izbor sponzorskih projektov so:

 • obiskanost dogodka,
 • primernost in možnost sodelovanja,
 • medijska pojavnost in oglaševanje projekta ali dogodka,
 • geografska umeščenost in odmevnost projekta ali dogodka,
 • dodatne dejavnosti vlagatelja (ugodnosti za zaposlene).

Pri izboru donacijskih partnerstev pa sledimo ciljem odgovornosti do širše družbe, ranljivih skupin in podpore okolju, kjer delujemo.

POSTOPEK IZBORA PROJEKTOV

 • Zavarovalnica Triglav, d.d., z razpisi in preko sistema prejemanja vlog v okviru spletnega mesta zainteresiranim organizacijam omogoča oddajo vlog za sponzorska ali donatorska sredstva. Obravnavajo se predlogi za sponzorstva in donacije, ki so oddani preko standardiziranega obrazca na tej na spletni strani. Obrazec je dostopen v času trajanja razpisa.
 • Izbor projektov opravijo komisije, ki so pri svojem delu avtonomne.
 • Izbor sponzorskih in donatorskih partnerstev se izvede najkasneje v 30 delovnih dneh po zadnjem dnevu za oddajo vlog in se objavi na tej spletni strani.
 • Sponzorska sredstva so izplačana na podlagi dokazil o izvedenih sponzorskih obveznostih, ki so priloga standardiziranega poročila.
 • Donacijska sredstva so izplačana na podlagi dokazil o namenski porabi sredstev.

Za morebitna dodatna pojasnila se lahko kandidati obrnejo na kontaktni naslov: sponzorstva@triglav.si.