Funkcija skladnosti poslovanja je ena od ključnih funkcij v sistemu upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., ter del druge obrambne linije v tri-nivojskem sistemu notranjega nadzora. Začetek njenega razvoja sega v leto 2007, od leta 2015 pa deluje v okviru samostojne službe, podrejene neposredno Upravi.

Naloga skladnosti poslovanja je obvladovanje in upravljanje tveganj, izhajajočih iz naslova skladnosti z zakonodajo in internimi pravili zavarovalnice in spremljanje tveganj, izhajajočih iz poslovnih razmerij. Pomembno vlogo pa ima tudi z vidika prizadevanj za čim višje standarde poslovne etike in krepitve korporativne kulture družbe.

Cilj skladnosti poslovanja lahko opredelimo kot upravljanje sistema:

 • preko katerega družba deluje preventivno in posledično zmanjšuje tveganja iz naslova skladnosti z zakonodajo;
 • ki spodbuja transparentno delovanje in k zakonitosti in poštenosti usmerjeno korporativno kulturo družbe z namenom varovanja interesov strank in ohranjanja zaupanja vseh deležnikov v skladu s temeljnimi vrednotami družbe;
 • ki pomaga poslovodstvu izvajati dolžno nadzorstvo in posledično spodbuja varovanje družbe pred odgovornostjo zaradi neskladnosti z zakonodajo ali drugih neskladnosti, povzročenih s strani zaposlenih ali drugih oseb, ki delujejo v imenu in za račun družbe in za katere je ta odgovorna;
 • ki vzpostavlja enotne minimalne standarde ravnanja tudi v Skupini Triglav ter v razmerjih, ki se na trgu povezujejo z blagovno znamko Triglav.

Vloga in področja delovanja

Skladnost poslovanja ima kot druga obrambna linija družbe vlogo svetovanja in opozarjanja na obstoj tveganj glede skladnosti z zakonodajo in notranjimi predpisi ter drugimi veljavnimi akti družbe v vseh poslovnih procesih, poleg tega pa skrbi tudi za obvladovanje določenih vsebinskih področij, in sicer:

 • spremljanje izpolnjevanja obveznosti poročanja v zavarovalnici,
 • spremljanje sprememb v pravnem okolju,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • varstvo potrošnikov in konkurence,
 • upravljanje sistema preprečevanja in odkrivanja notranjih prevar,
 • preprečevanje nasprotja interesov,
 • preprečevanje korupcije,
 • krepitev korporativne integritete.

S celostnim upravljanjem s tveganji za skladnost poslovanja na zgoraj naštetih področjih dela si prizadevamo ustvarjati pogoje za visoko etično in odgovorno poslovanje družbe, zaščito interesov njenih deležnikov in minimizacijo izgub, ki bi jih družba lahko utrpela zaradi neskladnega ravnanja njenih zaposlenih, pogodbenih partnerjev ali tretjih oseb, ki delujejo v njenem imenu in za njen račun.

 

 

Več informacij