Tečaj delnice (Xetra)
ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Revizija poslovanja

V Skupini Triglav zagotavljamo skladnost delovanja s strateškimi cilji:

 • z vzdrževanjem in razvojem zanesljivega sistema upravljanja tveganj,
 • z ustreznim računovodstvom,
 • z notranjim ter zuananjim finančno-računovodskim poročanjem.

Notranja revizija

Naloge notranjega revidiranja v Zavarovalnici Triglav, d.d, obvladujoči družbi Skupine Triglav, opravlja Služba notranje revizije.

Služba notranje revizije je samostojna organizacijska enota, neposredno podrejena Upravi zavarovalnice in opravlja naloge notranjega revidiranja. Pri svojem delovanju upošteva določila Zakona o zavarovalništvu in druge zakonske predpise, strokovna in etična pravila notranjega revidiranja, ki jih sprejemata The Institute of Internal Auditors (Inštitut notranjih revizorjev) s sedežem v ZDA in Slovenski inštitut za revizijo, ter določila notranjih aktov, ki podrobneje opredeljujejo pravila notranjega revidiranja v zavarovalnici.

Z izvajanjem neodvisnih, nepristranskih revizijskih in svetovalnih storitev pomaga Upravi uresničevati zastavljene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganji ter njihovega obvladovanja in upravljanja.


Poleg rednih in izrednih revizijskih pregledov na poslovnih področjih, na katerih so prepoznana večja tveganja, opravlja še vrsto drugih aktivnosti:

 • na podlagi revizijske ocene tveganosti poslovnih področij poslovanja pripravlja srednjeročne in letne programe dela Službe notranje revizije ter jih predloži Upravi in Nadzornemu svetu v pregled in sprejem;
 • skladno z dogovorom z Upravo in vodstvom zavarovalnice opravlja svetovalne naloge;
 • redno spremlja uresničevanje priporočil notranjih in zunanjih revizorjev;
 • sodeluje z zunanjimi revizorji in drugimi nadzornimi organi;
 • Upravi in Nadzornemu svetu četrtletno poroča o opravljenih revizijskih nalogah, njihovih izsledkih in uresničevanju priporočil notranjih revizorjev;
 • Upravi in Nadzornemu svetu na letni ravni poroča o uresničevanju letnega programa dela službe, ustreznosti sredstev za njeno delovanje in o pomembnejših ugotovitvah notranjih revizorjev na podlagi opravljenih revizijskih nalog;
 • kakovost delovanja službe izboljšuje z izvajanjem ustreznih ukrepov za odpravo morebitnih pomanjkljivosti; ugotovljenih pri rednih notranjih in obdobnih zunanjih ocenitvah kakovosti njenega delovanja;
 • znanja in dobre prakse notranjega revidiranja prenaša v druge družbe Skupine Triglav.

Zunanja revizija

Skupščina delničarjev je za revizorja Zavarovalnice Triglav za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

 

Več informacij