Tečaj delnice (Xetra)

Upravljanje Skupine

Upravljanje družbe poteka po dvotirnem sistemu. Organi upravljanja, skupščina družbe, Uprava in Nadzorni svet, delujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi, s Statutom ter svojimi poslovniki.

Organi upravljanja

Upravljanje obvladujoče družbe Skupine Triglav, Zavarovalnice Triglav, d.d., poteka po dvotirnem sistemu preko skupščine družbe, Uprave in Nadzornega sveta.

Sestava

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe prek skupščine delničarjev, ki je sklicana najmanj enkrat letno, najpozneje do konca avgusta. Dodatne informacije o sklicu, pristojnosti, pravici do glasovanja in udeležbi najdete tu.

Uprava

Uprava, imenovana s strani Nadzornega sveta, vodi in upravlja Zavarovalnico Triglav, d.d., samostojno in na lastno odgovornost. Družbo zastopa in predstavlja brez omejitev. V pravnem prometu jo vedno zastopata in predstavljata dva člana Uprave skupaj, in sicer predsednik in član Uprave. Za predsednika oziroma člana Uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o zavarovalništvu in Zakonom o gospodarskih družbah.

Upravo Zavarovalnice Triglav, d.d., sestavljajo:

  • Andrej Slapar, predsednik Uprave,
  • Uroš Ivanc, član Uprave,
  • Tadej Čoroli, član Uprave,
  • Marica Makoter, članica Uprave - delavska direktorica.
  • Blaž Jakič, član Uprave

Nadzorni svet

Nadzorni svet s polno odgovornostjo izvaja nadzorno funkcijo in nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet sestavlja devet članov, od katerih je šest predstavnikov delničarjev, trije pa so predstavniki delavcev. V okviru Nadzornega sveta delujejo komisije ali odbori Nadzornega sveta, ki lahko pripravljajo predloge sklepov, skrbijo za njihovo uresničitev in za druge strokovne naloge.