Tečaj delnice (Xetra)
AKTUALNO

Načrti in strategija

NAČRT POSLOVANJA SKUPINE TRIGLAV ZA LETO 2024. Skupina v letu 2024 načrtuje celotni obseg poslovanja v višini okoli 1,6 milijarde evrov, poslovni izid pred obdavčitvijo pa med 100 in 120 milijoni evrov. Skupina si bo prizadevala za visoko stopnjo dobičkonosnosti zavarovalnega dela poslovanja z doseganjem kombiniranega količnika Premoženje in Zdravstvo okoli 95 odstotkov.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnil: »V letu 2024 načrtujemo normalizacijo poslovanja skladno z našo strategijo. Izboljšanje se bo odrazilo tako na škodnem kot odhodkovnem delu kombiniranega količnika kot seveda tudi na ustvarjenem poslovnem izidu. Pri načrtovanju obsega poslovanja smo v segmentu Zdravstvo upoštevali prenehanje izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, medtem ko nameravamo dodatna zdravstvena zavarovanja še naprej razvijati in ponujati.«

Skupina bo dosledno izvajala svoje strateške usmeritve. Z nadaljnjo digitalno transformacijo in razvojem storitveno naravnanih poslovnih ekosistemov bo sledila osrednemu strateškemu cilju izjemne in enotne uporabniške izkušnje strank. Kot vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria bo utrjevala svoj tržni položaj in iskala priložnosti neposredno po načelu prostega pretoka storitev in preko partnerskih povezav. Stremela bo k stroškovni racionalizaciji in učinkovitosti (povečanje produktivnosti, avtomatizacija, digitalizacija in centralizacija), uspešnemu obvladovanju tveganj, finančni stabilnosti in ohranitvi visokih bonitetnih ocen priznanih bonitetnih agencij. Dividendna politika ostaja nespremenjena, kakor tudi prizadevanje, da je delnica Triglava donosna, varna in stabilna naložba za vlagatelje. Na področju trajnostnega razvoja bo sledila začrtanim ambicijam v skladu s svojo politiko trajnostnega razvoja.

Skupina v letu 2024 pričakuje zmerne makroekonomske razmere, njeno poslovanje pa bo odvisno od gibanja finančnih trgov, vpliva ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pozavarovalnih kritij in tržnih potencialov trgov, kjer je prisotna. Načrtovano poslovanje Skupine Triglav v 2024 temelji na obetih, pričakovanjih o dogodkih in okoliščinah ter napovedih, s katerimi družba razpolaga v času priprave načrta. Dejanski rezultati, poslovanje in dogodki lahko pomembneje odstopajo od teh, ki so sedaj načrtovani.

STRATEGIJA 2022-2025. Več o strategiji Skupine Triglav tukaj.