Tečaj delnice (Xetra)
SKLADNOST POSLOVANJA

Dokumenti in zaveze

V Skupini Triglav se zavedamo, da je zakonito in etično ravnanje, ob spoštovanju temeljnih načel korporativne integritete ter mednarodno sprejetih profesionalnih standardov in dobrih poslovnih praks, osnova za (nad)gradnjo varnega poslovanja, ugleda blagovne znamke in zaupanja naših deležnikov.

Kodeks Skupine Triglav

Spomladi 2023 osveženi Kodeks Skupine Triglav predstavlja osrednji etični akt Skupine Triglav ter temelj naše korporativne kulture in etičnih načel. Je naš vodnik, ki zaokrožuje osnovna načela našega vedenja in etičnega ravnanja ter sodelavce Skupine Triglav spodbuja in zavezuje k soustvarjanju enovitosti standardov v razmerjih do vseh deležnikov. Usmerja nas k trajnostnemu delovanju in poslovanju, tako da že danes krepimo odgovornost do sodelavcev in nas samih ter odgovorno skrbimo za naše stranke, partnerje, širšo skupnost in okolje.

Jedro Kodeksa Skupine Triglav vsebuje 13 skrbno izbranih etičnih načel, ki nas usmerjajo ter podpirajo naša 4 poglavitna sporočila: Ravnamo pošteno, Poslujemo in komuniciramo transparentno, Odgovorno skrbimo za deležnike ter Obvladujemo tveganja.

Zaveza k Zavarovalnemu kodeksu

Kot člane Slovenskega zavarovalnega združenja nas zavezujejo določila Zavarovalnega kodeksa, katerega namen je razvijati strokovnost in lojalnost v zavarovalništvu ter strankam nuditi kvalitetno zavarovalno zaščito.

Slovenske smernice korporativne integritete

Zavarovalnica Triglav, d.d., je leta 2014 kot ena od prvih gospodarskih družb podpisala Slovenske smernice korporativne integritete, s čimer se je zavezala k spoštovanju in krepitvi integritete pri svojem poslovanju v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi.

Omejitve poslovanja s povezanimi osebami v skladu z ZSDH-1

V skladu z določili 1., 6. in 9. odstavka 60. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu za Zavarovalnico Triglav, d.d., veljajo omejitve poslovanja z naslednjimi povezanimi osebami:


 • Teniška zveza Slovenije
 • Košarkarski klub Cedevita Olimpija
 • Plital, storitve in prodaja, d.o.o.
 • Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ
 • Slovensko zavarovalno združenje GIZ
 • UNI'VS, proizvodnja in storitve d.o.o.
 • Združenje slovenskih finančnih strokovnjakov
 • Združenje nadzornikov Slovenije
 • DOAL trgovina in proizvodnja d.o.o.
 • VALJO inženiring d.o.o.
 • Veterinarska postaja Trebnje d.o.o.
 • MIM, Jure Valjavec s.p.
 • comTEC, vizualne komunikacije, proizvodnja, trgovina, poslovne in druge storitve, d.o.o.
 • CONSULT, podjetniško in poslovno svetovanje, Peter Kavčič s.p.
 • Poslovne storitve, Tomaž Benčina s.p.
 • BB, Barbara Benčina s.p.
 • Slovenski državni holding, d.d.
 • Pika Božič Slapar s.p.
 • Nina Valjavec s.p.
 • ELEKTRO NET, d.o.o.
 • UBAN, Nejc Jakič, s.p.
 • ENTIA, razvoj informacijskih tehnologij, do.o.o.
 • ACP Investments, d.o.o.

Zaveza k Slovenskemu kodeksu upravljanja javnih delniških družb

Kot javna delniška družba, katere vrednosti papirji kotirajo na borzi, spoštujemo zahteve po integriteti, transparentnem poslovanju in razkrivanju informacij, skladno s pravili in priporočili trga finančnih inštrumentov ter Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

UN Global Compact Slovenije

Zavarovalnica Triglav, d.d., je podpisala Deklaracijo o poštenem poslovanju organizacije Združenih narodov Global Compact Slovenija. S tem smo se zavezali, da bomo poslovali še bolj pregledno in pošteno. Pri sklepanju poslov se izogibamo in zavračamo vsakršno koruptivno ravnanje, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem, ter skrbimo za ohranitev integritete družbe. Skladno z določili Deklaracije o poštenem poslovanju v pogodbe, kjer je to mogoče, vključujemo protikorupcijsko klavzulo.

Forum poslovne integritete in transparentnosti

Zavarovalnica Triglav, d.d., podpira delovanje Foruma poslovne integritete in transparentnosti pri Transparency International Slovenija. Forum združuje podjetja iz Slovenije in regije, ki stremijo k visoki stopnji integritete in izgradnji notranje kulture podjetij, ki bo spodbujala etično in trajnostno naravnano poslovanje, hkrati pa z usmerjenim sodelovanjem, medsebojnim izmenjevanjem znanj in dobrih praks zagotavljajo bolj učinkovito preprečevanje nezakonitih in neetičnih praks na vseh področjih poslovanja.

FATCA

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike 2. 6. 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA. S tem je za Zavarovalnico Triglav, d.d., kot ne-ameriško finančno institucijo nastala dolžnost izvajanja identifikacije strank in evidentiranja njihovega statusa kot ameriških davčnih zavezancev ter poročanja o premoženju teh strank ameriški davčni upravi, preko slovenske davčne uprave.

Spoštovanje temeljnih človekovih pravic

Spoštovanje temeljnih človekovih pravic razumemo kot pomemben element sodobnega mednarodnega poslovnega okolja, zato smo se s podpisom Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju s strani matične družbe podali na pot nadaljnjega razvoja etičnega in človeku prijaznega poslovnega okolja. Zaveza temelji na Splošni deklaraciji človekovih pravic OZN in drugih relevantnih mednarodnih instrumentih s področja človekovih pravic, na nacionalni ravni pa področje opredeljuje Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.