SKLADNOST POSLOVANJA

Dokumenti in zaveze

Zavarovalnica Triglav, d.d., je zavezana tako k zakonitemu kot tudi k etičnemu in transparentnemu poslovanju, pri katerem spoštuje sprejete strokovne standarde in mednarodno uveljavljene dobre prakse.

Kodeks Skupine Triglav

Kodeks Skupine Triglav, ki je bil osvežen v letu 2019, je temeljni etični kodeks matične in drugih družb Skupine Triglav. Je vodnik po temeljnih pravilih in standardih ravnanja in odločanja, s katerim spodbujamo delovno in poslovno okolje, ki je v ponos zaposlenim ter krepi zaupanje strank, lastnikov in poslovnih partnerjev.

Kodeks Skupine Triglav poudarja naše tri temeljne vrednote: odzivnost (odzovemo se takoj in učinkovito), enostavnost (smo enostavni in transparentni) in zanesljivost (uresničujemo obljubljeno), zlasti pa opredeljuje deset ključnih etičnih načel, ki jih zasledujemo pri uresničevanju postavljenih poslovnih ciljev. V Skupini Triglav smo namreč prepričani, da lahko učinkovito korporativno upravljanje, ekonomsko uspešno in varno poslovanje ter ugled blagovne znamke ohranjamo in krepimo le z zakonitim in etičnim ravnanjem ob spoštovanju temeljnih načel korporativne integritete.

Zaveza k Zavarovalnemu kodeksu

Kot člane Slovenskega zavarovalnega združenja nas zavezujejo določila Zavarovalnega kodeksa, katerega namen je razvijati strokovnost in lojalnost v zavarovalništvu ter strankam nuditi kvalitetno zavarovalno zaščito.

Slovenske smernice korporativne integritete

Zavarovalnica Triglav, d.d., je leta 2014 kot ena od prvih gospodarskih družb podpisala Slovenske smernice korporativne integritete, s čimer se je zavezala k spoštovanju in krepitvi integritete pri svojem poslovanju v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi.

Omejitve poslovanja v skladu z ZSDH-1

V skladu z določili 1. in 6. odstavka 60. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu za Zavarovalnico Triglav, d.d., veljajo omejitve poslovanja z naslednjimi subjekti:

 • Adriatic Fund B.V., Amsterdam (v likvidaciji);
 • Košarkarski klub Olimpija Ljubljana;
 • Krka, tovarna zdravil, d.d.;
 • Občina Naklo;
 • Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ;
 • Slovensko zavarovalno združenje GIZ;
 • Strelska zveza Slovenije;
 • UNI'VS, proizvodnja in storitve d.o.o.;
 • Združenje slovenskih finančnih strokovnjakov;
 • Slovenski državni holding, d.d.;
 • Plital, storitve in prodaja, d.o.o.;
 • Združenje nadzornikov Slovenije;
 • Teniška zveza Slovenije.

Zaveza h Kodeksu upravljanja javnih delniških družb

Kot javna delniška družba, katere vrednosti papirji kotirajo na borzi, spoštujemo zahteve po integriteti, transparentnem poslovanju in razkrivanju informacij, skladno s pravili in priporočili trga finančnih inštrumentov ter Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

UN Global Compact Slovenije

Zavarovalnica Triglav, d.d., je podpisala Deklaracijo o poštenem poslovanju organizacije Združenih narodov Global Compact Slovenija. S tem smo se zavezali, da bomo poslovali še bolj pregledno in pošteno. Pri sklepanju poslov se izogibamo in zavračamo vsakršno koruptivno ravnanje, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem, ter skrbimo za ohranitev integritete družbe. Skladno z določili Deklaracije o poštenem poslovanju v pogodbe, kjer je to mogoče, vključujemo protikorupcijsko klavzulo.

Forum poslovne integritete in transparentnosti

Zavarovalnica Triglav, d.d., je članica Foruma poslovne integritete in transparentnosti pri Transparency International Slovenija. Forum združuje podjetja iz Slovenije in regije, ki stremijo v visoki stopnji integritete in izgradnji notranje kulture podjetij, ki bo spodbujala etično in trajnostno naravnano poslovanje, člani Foruma pa z usmerjenim sodelovanjem, medsebojnim izmenjevanjem znanj in dobrih praks zagotavljajo bolj učinkovito preprečevanje nezakonitih in neetičnih praks na vseh področjih poslovanja.

FATCA

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike 2. 6. 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA. S tem je za Zavarovalnico Triglav, d.d., kot ne-ameriško finančno institucijo nastala dolžnost izvajanja identifikacije strank in evidentiranja njihovega statusa kot ameriških davčnih zavezancev ter poročanja o premoženju teh strank ameriški davčni upravi, preko slovenske davčne uprave.

Spoštovanje temeljnih človekovih pravic

Spoštovanje temeljnih človekovih pravic razumemo kot pomemben element sodobnega mednarodnega poslovnega okolja, zato smo se s podpisom Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju s strani matične družbe podali na pot nadaljnjega razvoja etičnega in človeku prijaznega poslovnega okolja. Zaveza temelji na Splošni deklaraciji človekovih pravic OZN in drugih relevantnih mednarodnih instrumentih s področja človekovih pravic, na nacionalni ravni pa področje opredeljuje Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.