Upravljanje s tveganji

Sistem upravljanja s tveganji je skupek pravil, pristojnosti, odgovornosti in aktivnosti, ki je vzpostavljen na ravni celotne Skupine in temelji na strategiji in poslovnem načrtu Skupine.


Naš celovit sistem zagotavlja, da so ključna poslovna tveganja ustrezno prepoznana, ocenjena oziroma merjena, obvladovana in spremljana. Vključuje vsa področja, s poudarkom na tistih, ki materialno vplivajo na poslovanje in zastavljene poslovne cilje Skupine Triglav.V Skupini Triglav skrbimo za ustrezno kulturo upravljanja s tveganji, skrbimo za dobro poznavanje, sodelovanje in odprto komuniciranje o tveganjih, pri tem imata ključno vlogo Uprava in vodstva družb Skupine.

Sistem upravljanja tveganj je v Skupini zasnovan na tri-nivojskem modelu obrambnih linij in je vključen v sistem upravljanja s tveganji.


Podrobnosti o sistemu upravljanja s tveganji se nahaja v Letnem poročilu.Funkcija upravljanja s tveganji


Služba za upravljanje s tveganji je krovno zadolžena za usklajeno in trajno delovanje celostnega integriranega sistema upravljanje s tveganji. Spremlja splošni profil tveganj v Skupini ter ustrezno razvija metodologijo merjenja tveganj ter oblikuje modele njihovega vrednotenja.

Poroča o izpostavljenosti tveganjem in vrednoti kapitalsko ustreznost po standardni formuli za namen solventnosti ter po drugih kapitalskih modelih. V sistemu upravljanja s tveganji deluje več odborov, kar je prikazano v sledečem prikazu.
Upravljanje kapitala

Skupina Triglav v vsakem trenutku razpolaga z zadostno količino kapitala, ki ji omogoča prevzemanje tveganj. Kapital je prvo merilo za ocenjevanje solventnosti Skupine. Z njegovim upravljanjem primarno zagotavljamo zadostno in primerno kapitalsko ustreznost Skupine Triglav na konsolidirani ter posamični podlagi.

Cilj upravljanja kapitala je torej zagotavljanje varnosti in dobičkonosnosti poslovanja ter dolgoročne in stabilne donosnosti naložbe lastnikov z višino izplačanih dividend, ki ustreza vnaprej opredeljenim merilom dividendne politike. Skupina je ustrezno kapitalizirana, o čemer poročamo v Letnem poročilu Skupine Triglav, poglavje Upravljanje s tveganji in Poročilu o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav za posamezno leto.