Tečaj delnice (Xetra)
ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

Zavarovalnico Triglav, d.d., vodi in upravlja Uprava družbe samostojno in na lastno odgovornost. Uprava družbo zastopa in predstavlja brez omejitev.

Zastopanje v pravnem prometu

V pravnem prometu Upravo zastopata in predstavljata vedno dva člana Uprave skupaj, in sicer predsednik in član Uprave.

Sestava

S statutom je določeno, da ima Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., najmanj tri in največ šest članov, od katerih je eden predsednik.

Imenovanje

Za predsednika oziroma člana Uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o zavarovalništvu in Zakonom o gospodarskih družbah. Upravo družbe imenuje Nadzorni svet. Število članov, pristojnosti posameznega člana, način zastopanja in predstavljanja ter prenos pooblastil Uprave določi Nadzorni svet z Aktom o Upravi.

Mandat

Mandat Uprave je do pet let, člani pa so lahko znova imenovani brez omejitve. Zavarovalnica Triglav, d.d., ima delavskega direktorja, ki je po položaju član Uprave.

Imenovanje in odpoklic članov uprave

Imenovanje ali odpoklic vseh članov ali posameznega člana Nadzornemu svetu predlaga predsednik Uprave. Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana ali predsednika Uprave, če ugotovi, da je kateri od njih huje kršil dolžnosti, določene z zakonom in predpisi, ali v drugih z zakonom določenih primeri.