Tečaj delnice (Xetra)
ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Nadzorni svet

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., izvaja nadzorno funkcijo in nadzoruje vodenje poslov družbe. Statut Zavarovalnice Triglav, d.d., določa, da ima Zavarovalnica Triglav, d.d., devet članski Nadzorni svet, in sicer šest predstavnikov delničarjev in tri predstavnike delavcev.

Sestava Nadzornega sveta

Člani, predstavniki delničarjev:

 • Andrej Andoljšek, predsednik Nadzornega sveta,
 • Barbara Nose,
 • Tomaž Benčina,
 • Jure Valjavec,
 • Monica Cramer Manhem,
 • Tim Umberger, namestnik predsednika Nadzornega sveta

Člani, predstavniki delavcev: 

 • Aleš Košiček,
 • Janja Strmljan Čevnja.


Člani Nadzornega sveta, predstavniki delničarjev so nastopili štiriletne mandate kot sledi, in sicer Barbara Nose dne 4. 6. 2024, Andrej Andoljšek, Tomaž Benčina in Jure Valjavec dne 14. 6. 2021 ter Monica Cramer Manhem in Tim Umberger dne 7. 6. 2023. Člana Nadzornega sveta, predstavnika delavcev Aleš Košiček in Janja Strmljan Čevnja sta nastopila štiriletni mandat dne 11. 7. 2023.

Izvolitev in imenovanje

Predstavnike delničarjev izvoli skupščina, predstavnike delavcev pa Svet delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d. Njihovo imenovanje in odpoklic potekata skladno z veljavno zakonodajo in Statutom. Izmed predstavnikov delničarjev se izvolita predsednik in namestnik.

Mandat

Nadzorniki imajo štiriletni mandat in so lahko znova izvoljeni brez omejitev.

Odpoklic

Skupščina lahko člana Nadzornega sveta odpokliče pred potekom mandata. Namesto razrešenega člana lahko izvoli novega, čigar mandat traja do poteka mandata Nadzornega sveta.

Sklic

Skladno z zakonom in določilom Poslovnika o delu Nadzornega sveta mora biti Nadzorni svet sklican najmanj enkrat v četrtletju, po potrebi pa tudi pogosteje.

Pristojnosti

Veljavna zakonodaja, Statut družbe in Poslovnik o delu Nadzornega sveta urejajo pristojnosti in odločanje Nadzornega sveta, način in organizacijo dela ter druga vprašanja, ki so pomembna za njegovo delovanje. Ta poleg pristojnosti, določenih v Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o zavarovalništvu, daje tudi soglasje k odločitvam Uprave, kadar vložek ali vrednost presega v Poslovniku o delu Nadzornega sveta določeni znesek, in sicer pri:

 • ustanavljanju kapitalskih družb doma in v tujini,
 • pridobivanju in odtujevanju kapitalskih deležev v domačih ali tujih gospodarskih družbah,
 • izdaji dolžniških vrednostnih papirjev in dolgoročnem zadolževanju pri tujih in domačih bankah ter
 • pridobivanju in odtujevanju nepremičnin ter investiranju v nepremičnine.

Komisije in odbori

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij ali odborov, ki pripravljajo predloge sklepov Nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. Komisija ali odbor ne moreta odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti Nadzornega sveta.

Pooblastila in pristojnosti ter naloge komisij so določene z zakonom, Poslovnikom o delu Nadzornega sveta oziroma s sklepi Nadzornega sveta. Nadzorni svet ima oblikovano Revizijsko komisijo, Komisijo za imenovanja in prejemke ter Strateško komisijo. Nadzorni svet za izvedbo postopka imenovanja kandidatov za člane Nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, kot začasno komisijo Nadzornega sveta oblikuje Nominacijski odbor.

Revizijska komisija

Revizijsko komisijo sestavljajo:

 Barbara Nose, predsednica komisije, člani Tim Umberger, Aleš Košiček in Luka Kumer.

Pomembnejše naloge in pristojnosti Revizijske komisije so:

 • spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti;
 • spremlja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih kontrol, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganja;
 • spremlja obvezno revizijo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter poroča Nadzornemu svetu o rezultatu revizije;
 • odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga Nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe ter sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo;
 • nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba ter ocenjuje sestavo letnega poročila in oblikuje predlog za Nadzorni svet;
 • sodeluje s Službo notranje revizije, spremlja njena kvartalna poročila, obravnava notranje akte in pravila delovanja Službe notranje revizije ter letne načrte Službe notranje revizije;
 • obravnava odločitve o imenovanju, razrešitvi in nagrajevanju vodje Službe notranje revizije.

Komisija za imenovanja in prejemke

Komisijo za imenovanje in prejemke sestavljajo:
Tomaž Benčina predsednik komisije, člana Jure Valjavec in Andrej Andoljšek.

K osrednjim nalogam in pristojnostim Komisije za imenovanje in prejemke sodijo: priprava predlogov meril za članstvo v Upravi, priprava predlogov politike plačil, povračil in drugih ugodnosti članov Uprave, predhodna obravnava predloga Predsednika Uprave, povezanega z vodenjem družbe, na podlagi tretjega odstavka 13. člena Statuta, izvajanje ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta skladno z določili Politike o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., ter podpora in priprava predlogov na področjih, ki zadevajo Nadzorni svet (npr. nasprotje interesov, oblikovanje in izvajanje sistema plačil njegovim članom, ocenjevanje njegovega dela skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb).

Strateška komisija

Strateško komisijo sestavljajo:
Jure Valjavec predsednik komisije, člani Andrej Andoljšek, Tomaž Benčina, Monica Cramer Manhem, Tim Umberger, Barbara Nose in Janja Čevnja Strmljan.

Nominacijski odbor

Nadzorni svet za izvedbo postopka imenovanja kandidatov za člane Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev oblikuje Nominacijski odbor kot začasno komisijo. Komisija pripravi kriterije in merila za izbiro, če Nadzorni svet ne določi drugače, evidentira kandidate za člane Nadzornega sveta, pozove Komisijo za imenovanje in prejemke, da izdela oceno o usposobljenosti in primernosti kandidatov in skupaj s predlogom ocene o usposobljenosti in primernosti kandidatov za člane Nadzornega sveta, Nadzornemu svetu posreduje predlog za imenovanje enega ali več kandidatov za člane, predstavnike delničarjev.