Tečaj delnice (Xetra)
ZA VLAGATELJE

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Kako kupiti in prodati delnice?

Delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., (oznaka: ZVTG) kupite ali prodate tako, da pri banki oziroma borzno posredniški družbi, ki je član Ljubljanske borze (seznam borznih članov) odprete trgovalni račun in oddate trgovalno naročilo.

Koliko delnic ZT imam v lasti?

Podatke o stanju delnic na vašem računu vodi Klirinško-depotna družba (KDD) v Ljubljani. Pri njih lahko naročite letni izpis ali izpis na določen dan, več informacij dobite na njihovi spletni strani.

Ali sem upravičen do dividende?

O dividendah odloča vsako leto skupščina delničarjev zavarovalnice, ki tudi določi presečni dan upravičenosti delničarjev do dividende.

Kdaj in kako je izvršeno izplačilo dividend?

O roku izplačila dividend odloča Skupščina. Dividende vam izplača vaša banka oziroma borznoposredniška družba, pri kateri imate odprt trgovalni račun.

Ali so dividende obdavčene?

Dividende so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Plačilo davka opravi izplačevalec dividende. Domače fizične osebe prejmejo neto dividendo v višini 75 odstotkov določene (bruto) dividende. Dividende se ne upoštevajo pri odmeri dohodnine.

Kako se lahko udeležim skupščine?

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki delnic Zavarovalnice Triglav, d.d.. O datumu, kraju, dnevnem redu in drugih pomembnih podatkih za udeležbo na skupščini zavarovalnica obvesti javnost v obvestilu o sklicu Skupščine prek sistema SEOnet vsaj trideset dni pred zasedanjem. Skupščine se lahko udeležite neposredno ali posredno prek zastopnika, ki ga morate vnaprej pooblastiti za zastopanje na skupščini.

Kdaj je bila delnica ZVTG uvrščena v trgovanje na Ljubljanski borzi?

Delnica ZVTG je bila uvrščena v kotacijo na Ljubljanski borzi dne 9. 9. 2008 (objava o uvrstitvi delnic na borzni trg).

Kaj moram storiti, če podedujem delnice ali če so se mi spremenili osebni podatki (prebivališče, ime, bančni račun)?

Podatke o delničarjih vodi Klirinško depotna družba (KDD), zato jim je potrebno javljati vse spremembe podatkov. Če pa ste spremenili bančni račun, prosimo sporočite nove podatke banki oziroma borzno posredniški družbi, kjer imate  odprt trgovalni račun.

Lastninjenje

Lastninjenje zavarovalnic se je začelo leta 2000, ko je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, ki je uredil vprašanja v zvezi z lastninskim preoblikovanjem družbenega kapitala v zavarovalnicah.

Na podlagi odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije je bil sprejet nov Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1), ki je predvidel možnost nadaljnjega lastninjenja ali privatizacije tistega deleža kapitala Zavarovalnice Triglav, d.d., ki ga je prejela v last Kapitalska družba. Za čas do uveljavitve zakona je zakon Kapitalski družbi omejil pravice iz upravljanja s 34,47-odstotnim deležem kapitala Zavarovalnice Triglav, d.d., tako, da ji je prepovedal razpolagalno pravico (odprodajo). Kapitalska družba je iz deleža kapitala uresničevala vsa druga lastniška upravičenja in prejemala dividende, ki pripadajo deležu tega kapitala.

Državni zbor RS je 11. 9. 2007 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1A), ki je predvidel možnost prostega razpolaganja Kapitalske družbe z delnicami Zavarovalnice Triglav, d.d.. Na podlagi zahteve Državnega sveta Republike Slovenije je bil z Odlokom Državnega zbora (Ur. l. RS, št. 87/2007) 11. 11. 2007 razpisan zakonodajni referendum o potrditvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1A). Na referendumu je bila uveljavitev zakona z večino glasov zavrnjena in zakon ni stopil v veljavo.

Državni zbor je na seji 23. 5. 2008 sprejel ZLPDZ, ki je stopil v veljavo 21. 6. 2008. Zakon določa, da se delnice zavarovalnic, izdanih za delež nenominiranega kapitala, katerih imetnica je na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic Kapitalska družba, trajno prenesejo na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z edinim namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Z delnicami v imenu in za račun ZPIZ upravlja Kapitalska družba.