Certifikat družini prijazno podjetje

Zavarovalnica Triglav, d.d., ima od decembra 2012 certifikat Družini prijazno podjetje (DPP), ki ga podeljuje Inštitut Ekvilib. Po pridobitvi osnovnega in kasneje polnega certifikata smo v začetku leta 2019 prejeli tudi priznanje za njegovo ohranitev ter ga znova potrdili z revizijo v letu 2022. Zaposlenim so na voljo številne ugodnosti, s katerimi imajo možnost, da lažje usklajujejo zasebni in poslovni del življenja. Med naborom ugodnosti vsaka generacija zaposlenih najde nekaj zase.

V Triglavu smo ponosni, da lahko v družbi številnih podjetij, ki se zavedajo pomena skrbnega ravnanja z zaposlenimi, prispevamo k lažjemu usklajevanju družinskega in poklicnega življenja različnih generacij sodelavcev. S pridobitvijo in ohranitvijo polnega certifikata izkazujemo odgovornost, ki jo skušamo prenesti do vseh zaposlenih in njihovih družin. V času od osnovnega certifikata do danes smo z izvajanjem nekaterih ugodnosti vpeljali nekaj dobrih praks, ki so jih prepoznali tudi ocenjevalci Ekvilib Inštituta. Ker smo skrb za zdravje zaposlenih vtkali v nabor ugodnosti tega certifikata, smo od 2022 ponosni prejemniki državnega in evropskega priznanja pri skrbi za dobro počutje naših sodelavcev.

Želja, da sledimo najboljšim, nas spremlja tudi v novem obdobju polnega certifikata.

Izbrane ugodnosti

1. Komuniciranje z zaposlenimi

Ugodnost, s katerim zagotavljamo enotne informacije prek sistema notranjega komuniciranja.

2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo

Zavarovalnica Triglav, d.d., enovito komunicira z vsemi svojimi deležniki. Zunanjo in notranjo javnost obvešča o svojih aktivnostih, uspehih in dosežkih, kamor sodi tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje.

3. Raziskave med zaposlenimi

Ugodnost, s katero želimo spremljati, kako zaposleni občutijo prednosti usklajevanja zasebnega in poslovnega dela življenja v vsakdanji praksi.

4. Izobraževanje vodij

Ugodnost s katero želimo vodje ozavestiti, da pri vodenju sledijo filozofiji družinam prijaznega podjetja ter da imajo posluh za usklajevanje zasebnih in poslovnih obveznosti posameznika.

5. Gibljiv delovni čas

Ugodnost, ki zaposlenim omogoča kasnejši prihod na delo.

6. Štipendije in rente otrokom po pokojnih sodelavcih

Ugodnost, s katero blažimo finančne stiske mladoletnih otrok, dijakov in študentov, če izgubijo enega od staršev, ki je bil zaposlen v Triglavu ali pa mu je umrl zakonski partner, oče ali mama tega otroka.

7. Zaposlenim po 55. letu

Ugodnost s katero poskrbimo za pogostejšo dinamiko zdravniških pregledov po dopolnjenem 55. letu starosti.

8. Časovni bonus

Ugodnost je namenjena zaposlenim, ki imajo začasne skrbstvene obveznosti do svojcev, ki jih je treba negovati zaradi bolezni.

9. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti

Ugodnost je namenjena zaposlenim, ki imajo skrbstvene obveznosti do svojcev, delo s krajšim delovnim časom pa jim po zakonu ne pripada.

10. Dodatni izredni dopust

Ugodnost je namenjena zaposlenim, ki jim pravica do spremstva ali nege družinskega člana ne pripada iz naslova pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja. Iz naslova te ugodnosti lahko ob predložitvi ustreznih potrdil uporabijo do sedem dni plačanega dopusta na leto.

11. Skupina za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

Skupino sestavljajo zaposleni, različnih starosti in z različnimi skrbstvenimi obveznostmi. Člani skupine lahko sodelujejo pri izbiri ugodnosti in širijo družini prijaznega duha med sodelavci. Kontakt: dpp@triglav.si

12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti

Ugodnost, s katero želimo zaposlenim, ki se na delo vrnejo po daljši bolniški ali po porodniškem dopustu, olajšati prihod in prehod na delo. V pogovoru sodeluje vodja in kadrovica.

13. Novoletno obdarovanje otrok

Gre za tradicionalno obdarovanje otrok zaposlenih s povabilom otrok na predstavo ter obiskom decembrskega dobrega moža.

14. Pozornost ob rojstvu novorojenca

Zaposlenim na njihov domači naslov ob rojstvu otroka pošljemo voščilo.

15. E-voščila zaposlenim ob rojstnih dnevih

Vsak zaposleni je deležen e-voščila ob rojstnem dnevu, ki ga pričaka na Intranetu.

16. Počitniško varstvo (tabori) otrok zaposlenih

Osnovnošolske otroke zaposlenih že nekaj let zapored peljemo na poletni tabor, kjer v objemu narave preživljajo sproščene trenutke poletnih počitnic.

17. Psihosocialna podpora zaposlenim

Duševno zdravje je pomemben pogoj kakovostnega življenja. V stiskah je zaposlenim na voljo interna psihološka pomoč.

18. Program »Dnevi zdravja«

Je del programa Triglav.smo s katerim zaposlene spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu v vseh obdobjih življenja.

19. Otroški časovni bonus – uvajanje otroka v vrtec

Ugodnost je namenjen staršem, ki prvič uvajajo otroka v vrtec ter v ta namen pridobijo pozitivni časovni bonus v višini osmih ur.

20. Delo od doma v izjemnih primerih

Zaposlenim, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi dogovorjeno možnost dela od doma, v izjemnih primerih in za določen krajši čas, razširimo opravljanje dela od doma na vse dni v tednu.

21. Izobraževanje zaposlenih in skrb za duševno zdravje

Zaposlenim so skozi leto na voljo krepčilne delavnice »Zdrav duh v zdravem telesu«, kjer izbiramo tematike s področja psihičnega zdravja. Cilj teh izobraževanj je krepitev duševnega ravnovesja posameznika v povezavi z vseživljenjskim učenjem, dobrimi odnosi in počutjem.

Certifikat DPP podeljujeta Ekvilib Inštitut, ki je nosilec postopka certificiranja, ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.