Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 20.8.2019 - Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v prvem polletju 2019
20.08.2019

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v prvem polletju 2019

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v prvem polletju 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

PREMIJSKA RAST IN UGODNO ŠKODNO DOGAJANJE. Skupina je v prvi polovici leta obračunala 630 milijonov evrov konsolidirane kosmate premije (indeks 110). Premijska rast je bila dosežena na večini trgov in je večinoma presegala rast celotnega trga. V Sloveniji, kjer Triglav zbere 76-odstotni delež konsolidirane premije, je bila rast premije v povprečju 8-odstotna (rast trga je bila 7-odstotna) in na trgih izven Slovenije 10-odstotna. Skupina je dosegla rast premije v vseh treh segmentih zavarovanj, v segmentu premoženjskih zavarovanj je bila rast 10-odstotna, v segmentu zdravstvenih zavarovanj 21-odstotna, premije življenjskih in pokojninskih zavarovanj pa so bile višje za manj kot odstotek. Škodno dogajanje v prvi polovici leta je bilo relativno ugodno, obračunani kosmati zneski škod Skupine so znašali 335 milijonov evrov (indeks 102), ocenjena vrednost množičnih škodnih dogodkov pa 4,9 milijona evrov (prvenstveno kot posledica junijskih neurij s točo v Sloveniji). Kombinirani količnik Skupine je znašal ugodnih 93,2 odstotka, kar je predvsem odraz izboljšanja škodnega količnika.

DOBER POSLOVNI REZULTAT. Skupina je v prvi polovici leta dosegla 41,7 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dosežen rezultat je posledica višje rasti čistih prihodkov od zavarovalnih premij od rasti čistih odhodkov za škode premoženjskih zavarovanj in realiziranih višjih donosov finančnih naložb.

FINANČNI DONOSI. Skupina razpolaga z naložbenim portfeljem v višini 3,2 milijarde evrov. Upravlja ga relativno konzervativno in s ciljem ohranjanja njegove visoke skupne bonitetne ocene. Donosi od naložb (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so v prvi polovici leta znašali 51,4 milijona evrov. V primerjavi z lani so bili višji predvsem zaradi doseženih višjih neto dobičkov od prodaje finančnih sredstev in višjih neto prihodkov iz naslova spremembe poštene vrednosti. Po drugi strani pa se zaradi razmer nizkih obrestnih mer neto obrestni prihodki še vedno znižujejo. Zaradi nadaljnjega zniževanja obrestnih mer smo na področju življenjskih zavarovanj iz naslova testa ustreznosti oblikovali dodatne zavarovalno-tehnične rezervacije v višini 8,6 milijona evrov, kar je v enakem znesku znižalo učinek finančnih donosov na izkaz poslovnega izida.

POVEČAN OBSEG SREDSTEV STRANK V UPRAVLJANJU. Ob polletju je imela Skupina Triglav s svojima družbama Triglav Skladi in letos prevzeto družbo ALTA Skladi 34,3 odstotni tržni delež v segmentu vzajemnih skladov v Sloveniji in s tem zasedala vodilno mesto. Ob koncu junija je v vzajemnih skladih upravljala 947,8 milijona evrov čiste vrednosti sredstev ali 12 odstotkov več kot ob koncu leta 2018. Sredstva individualnega upravljanja premoženja so znašala 73,7 milijona evrov (indeks 147).

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Skupina Triglav, ki jo sooblikuje preko 5 tisoč sodelavk in sodelavcev v regiji, razpolaga z visokimi bonitetnimi ocenami »A« priznanih bonitetnih agencij, ima čvrst položaj in posluje v skladu  z začrtano strategijo rasti in razvoja. Zadovoljni smo z doseženim in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta potrjujemo našo napoved načrtovanega letnega rezultata.«

V priponki sta objavljena šestmesečno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 20. 8. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Več v SEONET objavi.