Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 20.12.2019 - Načrt poslovanja za leto 2020
20.12.2019

Načrt poslovanja za leto 2020

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Načrt poslovanja za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav bo v 2020 nadaljevala z izvajanjem usmeritev svoje poslovne strategije. Ob predvidenih razmerah poslovanja v prihodnjem letu načrtuje rast obsega konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije na okoli 1,2 milijarde  evrov (načrt za 2019: okoli 1,1 milijarde evrov) in dobička pred obdavčitvijo med 95 in 105 milijoni evrov (načrt za 2019: med 90 in 100 milijoni evrov), kombinirani količnik pa je načrtovan pod 95 odstotki, kar je v spodnjem delu območja njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki je okrog 95 odstotkov. Poslovanje bo potekalo v zahtevnih razmerah, v zavarovalnem delu bodo v ospredju vplivi zaostrene konkurence, na naložben del pa bo vplivalo neugodno finančno okolje. Pri razvojnih aktivnostih bo Triglav usmerjen v svojo vizijo, da z osredotočenostjo na stranko dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.

Skupina Triglav pričakuje, da bo poslovanje v zavarovalnem delu potekalo v nekoliko manj, a še vedno ugodnih makroekonomskih razmerah na trgih regije, kjer je prisotna. Z doslednim izvajanjem razvojnih aktivnosti se bo Skupina prilagajala konkurenčnim razmeram in doseganju zastavljenih strateških ciljev. Kakovost, enostavnost in celovitost storitev, prilagojenih potrebam in pričakovanjem strank, so glavna vodila vseh aktivnosti. Te bodo še naprej zajemale razvoj storitev in prodajnih procesov, ki temeljijo na inovativnih in naprednih tehnologijah, izboljšave in nadgradnjo vsekanalne komunikacije s strankami ter povečevanje učinkovitosti prodajnih poti. Skupina Triglav bo na teh podlagah in ob nadaljnjem discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj krepila obseg premije in ohranjala dobičkonosnost zavarovalnega dela poslovanja na svojih trgih. Na škodnem področju pričakuje podobne trende kot v preteklih letih in ohranja svojo skrbno izbrano pozavarovalno zaščito. Z načrtovano rastjo obsega poslovanja se bo še naprej povečevala tudi stroškovna učinkovitost Skupine, saj je načrtovana rast stroškov nižja od načrtovane rasti premije.

V razmerah nizkih obrestnih mer ostaja prednostni cilj naložbene politike Skupine Triglav visoka boniteta celotnega naložbenega portfelja. Njegova struktura ostaja razmeroma konzervativna, v njej ohranjajo prevladujoč delež obveznice in druge naložbe s fiksnim donosom. Glavni elementi naložbene politike ostajajo tako nespremenjeni, v nekaterih delih portfelja pa namerava Skupina Triglav preko večje usklajenosti ročnosti sredstev in obveznosti dosegati nekoliko višje donose ob nižji likvidnosti naložb.

Na področju upravljanja premoženja strank bo Skupina Triglav povečevala obseg sredstev v upravljanju s prodajo obstoječih varčevalnih zavarovalnih produktov in investicijskih skladov. Še naprej bo aktivno zasledovala priložnosti, ki izhajajo iz konsolidacije industrije upravljanja premoženja v regiji.

Skupina Triglav ostaja strateško usmerjena v doseganje dolgoročne, stabilne ekonomske donosnosti in povečevanje vrednosti Skupine. S tem sledi svojemu poslanstvu - Ustvarjamo varnejšo prihodnost za vse svoje deležnike. Z osredotočenostjo na stranke in njihove potrebe bo nadaljevala razvoj ponudbe storitev in produktov ter jo širila z dodajanjem povezanih storitev, ki krepijo obe njeni dejavnosti, zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Znotraj Skupine aktivnosti ostajajo usmerjene v razvoj zaposlenih ter organizacije in kulture v še bolj sodelovalno in agilno.

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »Ocenjujemo, da bodo prihodnje leto zavarovalni trgi v regiji še naprej rastli, pričakujemo pa, da bodo razmere zaradi rahlega poslabševanja izgledov gospodarske rasti nekoliko bolj zahtevne. Pričakujemo tudi, da se bodo nadaljevale razmere zgodovinsko nizkih obrestnih mer. Navedeno smo pri naših načrtih ustrezno upoštevali, kakor tudi doslednost izvajanja naših načrtovanih razvojnih aktivnosti v letu 2020. Na teh podlagah načrtujemo višji dobiček pred obdavčitvijo glede na načrt za 2019 in večji obseg premije, ki jo uspešno krepimo zadnjih pet let. Naša skrb ostaja ohranitev finančne čvrstosti Skupine Triglav in ustrezno upravljanje tveganj, saj je naše varno in hkrati dobičkonosno poslovanje ključnega pomena za naše stranke, delničarje, zaposlene in druge deležnike. V leto 2020 vstopamo preudarno, a z energijo in odločeni, da dosežemo začrtano. Verjamem, da bo naša ekipa preko 5 tisoč zaposlenih pri tem uspešna.”

Ključni poudarki načrta poslovanja Skupine Triglav za leto 2020 se nahajajo v priponki obvestila.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 20.12.2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Več v SEONET objavi.