Domov » Odnosi z vlagatelji » Za delničarje » Lastninjenje

Lastninjenje

Lastninjenje zavarovalnic se je začelo leta 2000, ko je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, ki je uredil vprašanja v zvezi z lastninskim preoblikovanjem družbenega kapitala v zavarovalnicah.

Na podlagi odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije je bil sprejet nov Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1), ki je predvidel možnost nadaljnjega lastninjenja ali privatizacije tistega deleža kapitala Zavarovalnice Triglav, d.d., ki ga je prejela v last Kapitalska družba. Za čas do uveljavitve zakona je zakon Kapitalski družbi omejil pravice iz upravljanja s 34,47-odstotnim deležem kapitala Zavarovalnice Triglav, d.d., tako, da ji je prepovedal razpolagalno pravico (odprodajo). Kapitalska družba je iz deleža kapitala uresničevala vsa druga lastniška upravičenja in prejemala dividende, ki pripadajo deležu tega kapitala.

Državni zbor RS je 11. septembra 2007 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1A), ki je predvidel možnost prostega razpolaganja Kapitalske družbe z delnicami Zavarovalnice Triglav, d.d. Na podlagi zahteve Državnega sveta Republike Slovenije je bil z Odlokom Državnega zbora (Ur. l. RS, št. 87/2007) 11. novembra 2007 razpisan zakonodajni referendum o potrditvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1A). Na referendumu je bila uveljavitev zakona z večino glasov zavrnjena in zakon ni stopil v veljavo.

Državni zbor je na seji 23. maja 2008 sprejel ZLPDZ, ki je stopil v veljavo 21. junija 2008. Zakon določa, da se delnice zavarovalnic, izdanih za delež nenominiranega kapitala, katerih imetnica je na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic Kapitalska družba, trajno prenesejo na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z edinim namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Z delnicami v imenu in za račun ZPIZ upravlja Kapitalska družba.
Deli na:
Share on Google+