Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Predstavitev Skupine Triglav za vlagatelje

Prenesi PDF (0,02 MB)

V prvem polletju 2019 rast premije in dobička pred davki

Skupina je v prvi polovici leta dosegla 41,7 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dosežen rezultat je posledica višje rasti čistih prihodkov od zavarovalnih premij od rasti čistih odhodkov za škode premoženjskih zavarovanj in realiziranih višjih donosov finančnih naložb.

 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Skupina Triglav, ki jo sooblikuje preko 5 tisoč sodelavk in sodelavcev v regiji, razpolaga z visokimi bonitetnimi ocenami »A« priznanih bonitetnih agencij, ima čvrst položaj in posluje v skladu  z začrtano strategijo rasti in razvoja. Zadovoljni smo z doseženim in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta potrjujemo našo napoved načrtovanega letnega rezultata.«

 

Skupina je v prvi polovici leta obračunala 630 milijonov evrov konsolidirane kosmate premije (indeks 110), premijska rast je bila dosežena na večini trgov in v vseh treh segmentih zavarovanj. Škodno dogajanje v prvi polovici leta je bilo relativno ugodno, obračunani kosmati zneski škod Skupine so znašali 335 milijonov evrov (indeks 102), ocenjena vrednost množičnih škodnih dogodkov pa 4,9 milijona evrov. Kombinirani količnik Skupine je znašal ugodnih 93,2 odstotka, kar je predvsem odraz izboljšanja škodnega količnika.

 

Skupina upravlja svoj naložbeni portfelj v višini 3,2 milijarde evrov relativno konzervativno in s ciljem ohranjanja njegove visoke skupne bonitetne ocene. Donosi od naložb (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so v prvi polovici leta znašali 51,4 milijona evrov. V primerjavi z lani so bili višji predvsem zaradi doseženih višjih neto dobičkov od prodaje finančnih sredstev in višjih neto prihodkov iz naslova spremembe poštene vrednosti. Po drugi strani pa se zaradi razmer nizkih obrestnih mer neto obrestni prihodki še vedno znižujejo. Zaradi nadaljnjega zniževanja obrestnih mer smo na področju življenjskih zavarovanj iz naslova testa ustreznosti oblikovali dodatne zavarovalno-tehnične rezervacije v višini 8,6 milijona evrov, kar je v enakem znesku znižalo učinek finančnih donosov na izkaz poslovnega izida.

 

Ob polletju je imela Skupina Triglav s svojima družbama Triglav Skladi in letos prevzeto družbo ALTA Skladi 34,3 odstotni tržni delež v segmentu vzajemnih skladov v Sloveniji in s tem zasedala vodilno mesto. Ob koncu junija je v vzajemnih skladih upravljala 947,8 milijona evrov čiste vrednosti sredstev ali 12 odstotkov več kot ob koncu leta 2018. Sredstva individualnega upravljanja premoženja so znašala 73,7 milijona evrov (indeks 147).

 

Več informacij  je na voljo v polletnem poročilu 2019 in Prezentaciji za vlagatelje.
 

Korporativni video o Skupini Triglav

Vabimo vas, da si ogledate kratek  film o Skupini Triglav.
 

S&P ponovno podelila bonitetno oceno »A«

Bonitetna agencija S&P Global Ratings je 31. 7. 2019 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Po navedbah S&P je ponovna podelitev visoke ocene odraz vodilnega položaja Triglava na zavarovalnem trgu in na trgu upravljanja premoženja v Sloveniji ter položaja in njegove krepitve na trgih regije. Hkrati agencija poudarja stabilno in dobro poslovanje Skupine, ustrezen profil tveganja in trdno kapitalsko ustreznost. Več vidno v objavi bonitetne agencije.

 

Načrt poslovanja 2019 in osvežena strategija


Več informacij v Načrtu za 2019 in Strategiji 2019 – 2022.
 

Vzdrževalec likvidnosti za delnico ZVTG

Zavarovalnica Triglav je sklenila z borznim članom Intercapital Securities pogodbo za opravljanje storitve vzdrževanja likvidnosti za delnico Zavarovalnice Triglav. Začetek vzdrževanja je dne 1. 2. 2019.  Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, je povedal: »V Triglavu sistematično izvajamo niz aktivnosti s področja odnosov z investitorji s ciljem nadaljnjega povečevanja likvidnosti naše delnice in ustvarjanja vrednosti za naše delničarje. Tem prizadevanjem sedaj dodajamo storitev vzdrževanja likvidnosti za našo delnico. Do nedavno ta storitev na Ljubljanski borzi ni bila na voljo in veseli nas, da je sedaj omogočena s strani borznega člana Intercapital Securities.«