Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Poslovanje Skupine Triglav v prvih treh mesecih 2016

Zahtevne razmere na zavarovalniških trgih in predvsem zgodovinsko nizke ravni obrestnih mer na finančnih trgih so, kot smo pričakovali, vplivale na poslovanje Skupine Triglav v prvem trimesečju leta 2016. Kar se tiče poslovanja v osnovni zavarovalni dejavnosti, je Skupina dosegla dobre rezultate. To jasno kaže kombinirani količnik kot kazalec dobičkonosnosti poslovanja iz premoženjskih zavarovanj. Tako Skupina Triglav kot matična družba sta ga izboljšali. Količnik Skupine je ob koncu trimesečja 2016 znašal 91,4 odstotka, količnik matične družbe pa 82,3 odstotka.

 

Skupina Triglav je obračunala za 259 milijonov evrov konsolidirane kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije (odstotek manj kot v enakem obdobju lani, pri čemer lanski podatki vključujejo še podatke češke zavarovalnice). V Sloveniji je bila premija matične družbe glede na primerjalno lansko obdobje nižja za odstotek (172,5 milijona evrov), premija Triglav, Zdravstvene zavarovalnice višja za dva odstotka in premija Skupne pokojninske družbe višja za devet odstotkov. V drugih petih državah regije Adria, kjer posluje Skupina, so vse odvisne zavarovalne družbe (razen v Banja Luki) povečale premijo v primerjavi z enakim obdobjem lani.

 

V primerjavi z lanskim trimesečjem je Skupina letos zabeležila za odstotek manj kosmatih zneskov škod (147,3 milijona evrov), matična družba pa za dva odstotka manj (95,7 milijona evrov). V prvem četrtletju 2016 večjih škodnih dogodkov ni bilo.

 

Na poslovne rezultate Skupine so pomembno vplivali donosi od finančnih naložb, ki so bili za 74 odstotkov nižji kot leto prej (pri matični družbi nižji za 50 odstotkov), in sicer predvsem zaradi nižjih neto obrestnih prihodkov, nižjih neto učinkov zaradi prevrednotenj in nižjih neto dobičkov iz naslova prodaj finančnih sredstev. Z doslednim izvajanjem ukrepov poslovne politike je Skupina Triglav prvo četrtletje zaključila s čistim dobičkom v višini 23 milijonov evrov in poslovnim izidom pred obdavčitvijo v višini 28 milijonov evrov. Nižji poslovni izid Skupine kot v enakem obdobju leta 2015 je predvsem posledica nižjih donosov od naložb, kar je skladno z našimi pričakovanji.

 

Skupina Triglav še naprej ohranja visoko finančno stabilnost, kar kaže za štiri odstotke višja celotna vrednost kapitala (vrednost 735 milijonov evrov) in za odstotek večje zavarovalno-tehnične rezervacije (vrednost 2.632 milijonov evrov).

 

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.,Andrej Slapar je povedal: »V prvih treh mesecih leta 2016 je Skupina Triglav kljub zahtevnim in visoko konkurenčnim razmeram, ki vladajo na naših zavarovalniških trgih, v osnovni zavarovalni dejavnosti poslovala dobro, kar kaže tudi naš izboljšan kombiniran količnik. Kar se tiče finančnih naložb, pa tako kot celoten zavarovalniški sektor tudi mi delujemo v razmerah zgodovinsko nizkih obrestnih mer, ki znižujejo finančne donose naložb. Take razmere smo pričakovali in na podlagi poslovanja v prvih treh mesecih leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine dosežen v načrtovanem razponu.«