Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Predstavitev Skupine Triglav za vlagatelje

Prenesi PDF (0,02 MB)

Potrjena dividenda 2,50 evrov bruto na delnico

Na 44. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji podprli vse predloge uprave in nadzornega sveta zavarovalnice. Za dividende se nameni 56,8 milijona evrov oziroma 2,50 evra bruto za delnico, kar je 70 odstotkov konsolidiranega čistega dobička za 2018. Skupščina delničarjev je podelila nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnici za poslovno leto 2018. Za revizorja zavarovalnice za leta 2019, 2020 in 2021 je imenovana revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

  • Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende: 12. 6. 2019
  • Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende: 11. 6. 2019
  • Datum nakazila sredstev za izplačilo dividend na račun KDD: 13. 6. 2019


V prvem trimesečju 2019 rast premije in dobička


Skupina Triglav je v prvem trimesečju dosegla dobiček pred obdavčitvijo v višini 29,9 mio evrov (indeks 108 glede na primerljivo obdobje lani). Nanj je vplivalo dobro poslovanje v zavarovalni dejavnosti ter višji neto dobički od prodaje finančnih sredstev. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »S poslovanjem v prvih treh mesecih leta smo zadovoljni in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta potrjujemo našo napoved načrtovanega letnega rezultata«.

 

Skupina je dosegla 8-odstotno rast obračunane konsolidirane kosmate premije, v skupnem znesku je ta znašala 317 mio evrov. Rast premije Skupine Triglav je bila na večini trgov nad rastjo celotnega trga. V Sloveniji, kjer Skupina Triglav zbere 76-odstotni delež konsolidirane premije, je bila premijska rast v povprečju 6-odstotna (rast trga je bila 5-odstotna) in na trgih izven Slovenije 10-odstotna. Obračunani kosmati zneski škod Skupine so bili nižji za 3 odstotke in so znašali 166 mio evrov. Množični škodni dogodki nanje niso imeli bistvenega vpliva. Kombinirani količnik Skupine Triglav je znašal ugodnih 91,6 odstotka (lani 88,5 odstotka).

 

Skupina je ob koncu marca 2019 razpolagala s 3,2 milijarde evrov finančnih naložb. Njihovi donosi (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so znašali 33,5 milijona evrov, na njihovo povečanje v primerjavi z lanskimi so vplivali višji neto dobički od prodaje finančnih sredstev. Neto obrestni prihodki se zaradi razmer nizkih obrestnih mer še vedno znižujejo.
 

V letu 2019 je Skupina Triglav, skladno s strateško usmeritvijo krepitve dejavnosti upravljanja premoženja, na makedonskem trgu pokojninskih zavarovanj ustanovila družbo za upravljanje z obveznimi in prostovoljnimi pokojninskimi skladi Triglav penzisko društvo AD Skopje. V Sloveniji je uspešno zaključila nakup družbe za upravljanje ALTA Skladi. Z obema svojima družbama za upravljanje Skupina Triglav postaja vodilni ponudnik vzajemnih skladov na slovenskem trgu.  
 

Izdaja nove podrejene obveznice

Zavarovalnica Triglav je uspešno izdala 30,5 letno podrejeno obveznico (Razred 2 / Tier 2 skladno z regulativo Solventnost II). Z njo nadomešča obstoječo izdano podrejeno obveznico, ki bo zapadla leta 2020.  Več v obvestilu
 

Načrt poslovanja 2019 in osvežena strategija


Več informacij v Načrtu za 2019 in Strategiji 2019 – 2022.
 

Vzdrževalec likvidnosti za delnico ZVTG

Zavarovalnica Triglav je sklenila z borznim članom Intercapital Securities pogodbo za opravljanje storitve vzdrževanja likvidnosti za delnico Zavarovalnice Triglav. Začetek vzdrževanja je dne 1. 2. 2019.  Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, je povedal: »V Triglavu sistematično izvajamo niz aktivnosti s področja odnosov z investitorji s ciljem nadaljnjega povečevanja likvidnosti naše delnice in ustvarjanja vrednosti za naše delničarje. Tem prizadevanjem sedaj dodajamo storitev vzdrževanja likvidnosti za našo delnico. Do nedavno ta storitev na Ljubljanski borzi ni bila na voljo in veseli nas, da je sedaj omogočena s strani borznega člana Intercapital Securities.«