Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Predstavitev Skupine Triglav za vlagatelje

Prenesi PDF (0,02 MB)

Skupina Triglav tudi v 2019 z visokimi bonitetnimi ocenami »A«

V 2019 sta obe bonitetni agenciji - S&P in AM Best - Skupini Triglav ponovno potrdili visoke bonitetne ocene “A”, ki imajo stabilno srednjeročno napoved.

 

Po navedbah S&P je ponovna podelitev visoke ocene odraz vodilnega položaja Triglava na zavarovalnem trgu in na trgu upravljanja premoženja v Sloveniji ter položaja in njegove krepitve na trgih regije. Hkrati agencija poudarja stabilno in dobro poslovanje Skupine, ustrezen profil tveganja in trdno kapitalsko ustreznost. AM Best navaja, da zelo trden finančni položaj Skupine Triglav temelji na njeni tveganjem prilagojeni kapitaliziranosti Skupine Triglav, ki je na najmočnejši ravni. Skupina preudarno upravlja z rezervacijami in ima dobro stopnjo finančne prožnosti z dostopom do delniških in obvezniških trgov, kar se je pokazalo tudi pri letošnji izdaji podrejene obveznice.  Agencija navaja, da dobri poslovni rezultati Skupine Triglav zadnjih let izvirajo iz odličnega zavarovalno-tehničnega izida iz premoženjskih zavarovanj na domačem trgu in zdravih donosov iz njenih naložb. Meni, da na poslovanje še vedno vplivajo razmere nizkih obrestnih mer, stanje v segmentu življenjskih zavarovanj in močno konkurenčne, zahtevne tržne razmere v regiji, kjer je skupina prisotna. Agencija poudarja prednosti vodilnega položaja Skupine Triglav na slovenskem trgu in v regiji. Navaja, da Triglav razpolaga z dobro diverzificirano strukturo poslovanja, in sicer tako s produktnega kot tudi geografskega vidika. Ob tem navaja, da Triglav na trgih izven Slovenije izboljšuje poslovanje na podlagi povečevanja njegovega obsega in aktivnega iskanja dodatnih prodajnih kanalov, ki so stroškovno učinkovitejši. Več v zavihku Bonitetna ocena.

 

Ob devetmesečju potrjena napoved načrtovanega letnega dobička

Skupina Triglav je v prvih devetih mesecih leta ustvarila 72,0 milijona evrov konsolidiranega dobička pred obdavčitvijo, kar je 3 odstotke več kot v enakem obdobju lani. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »S poslovanjem in doseženimi rezultati v prvih devetih mesecih leta smo zadovoljni. Poslujemo v zelo zahtevnih razmerah na finančnih trgih, vendar nam disciplinirano prevzemanje tveganj in rast obsega poslovanja omogočata, da uspešno dosegamo začrtane cilje. Ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta potrjujemo našo napoved načrtovanega letnega dobička.« 

 

Dobiček, ki izvira iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja, je znašal 54,7 milijona evrov, in je bil 13 odstotkov višji kot lani v enakem obdobju. Dobiček iz finančnih naložb zavarovalne dejavnosti v višini 14,9 milijona evrov je nižji kot lani (indeks 76), nanj so vplivale razmere negativnih obrestnih mer, ki še naprej znižujejo neto obrestne prihodke. Zaradi nadaljnjega znižanja obrestnih mer v letošnjem letu je Skupina oblikovala ustrezne rezervacije. Dobiček iz nezavarovalnega dela poslovanja Skupine, kamor sodijo tudi rezultati poslovanja obeh družb za upravljanje, je znašal 2,4 milijona evrov (indeks 144).

 

Skupina Triglav je v prvih devetih mesecih leta obračunala 905,5 milijona evrov konsolidirane kosmate zavarovalne premije (indeks 110 glede na lansko enako obdobje). Premijska rast je bila dosežena v vseh treh zavarovalnih segmentih in na večini trgov. Skupina je z uspešnimi prodajnimi akcijami, povečanimi prodajnimi aktivnostmi in pridobitvijo novih zavarovancev dosegla rast premije vseh skupin premoženjskih zavarovanj, skupna premija tega segmenta pa je glede na enako lansko obdobje višja za 11 odstotkov. Premija zdravstvenih zavarovanj je na osnovi povečanega števila sklenjenih zavarovanj in povišanja povprečne premije zrasla za 22 odstotkov, premije življenjskih in pokojninskih zavarovanj  pa so se višje za 2 odstotka, kar gre pripisati predvsem višjim vplačilom klasičnih življenjskih in pokojninskih zavarovanj ter izvajanju njihove prodaje tudi preko bančnih prodajnih kanalov. Dosedanje letošnje škodno dogajanje je bilo relativno ugodno, obračunani kosmati zneski škod Skupine so znašali 505,5 milijonov evrov (indeks 102). Kombinirani količnik Skupine je znašal ugodnih 91,3 odstotka, kar je posledica izboljšanega škodnega količnika in ohranitve stabilne vrednosti odhodkovnega količnika.

 

Skupina Triglav je ob koncu septembra 2019 upravljala več kot 1.050 milijona evrov sredstev svojih strank, od tega je 976 milijonov evrov sredstev upravljanih v vzajemnih skladih  ter 78 milijonov evrov sredstev kot individualno upravljanje premoženja strank. Skupni obseg sredstev strank Skupine je glede na konec leta 2018 višji za 61 odstotkov, predvsem zaradi učinka letošnjega prevzema družbe ALTA Skladi. Na slovenskem trgu upravljanja vzajemnih skladov Triglav zaseda vodilno mesto (34-odstotni tržni delež).

 

Več informacij  je na voljo v devetmesečnem poročilu 2019 in Prezentaciji za vlagatelje.
 

Korporativni video o Skupini Triglav

Vabimo vas, da si ogledate kratek  film o Skupini Triglav.
 

 

Načrt poslovanja 2019 in osvežena strategija


Več informacij v Načrtu za 2019 in Strategiji 2019 – 2022.
 

Vzdrževalec likvidnosti za delnico ZVTG

Zavarovalnica Triglav je sklenila z borznim članom Intercapital Securities pogodbo za opravljanje storitve vzdrževanja likvidnosti za delnico Zavarovalnice Triglav. Začetek vzdrževanja je dne 1. 2. 2019.  Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, je povedal: »V Triglavu sistematično izvajamo niz aktivnosti s področja odnosov z investitorji s ciljem nadaljnjega povečevanja likvidnosti naše delnice in ustvarjanja vrednosti za naše delničarje. Tem prizadevanjem sedaj dodajamo storitev vzdrževanja likvidnosti za našo delnico. Do nedavno ta storitev na Ljubljanski borzi ni bila na voljo in veseli nas, da je sedaj omogočena s strani borznega člana Intercapital Securities.«