Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

41. Skupščina delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.

Na 41. Skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., so delničarji sprejeli predlagani sklep glede uporabe bilančnega dobička za leto 2015. Za dividende se nameni del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 EUR oziroma 2,50 evrov bruto na delnico.

 

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2015, upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015 podelili razrešnico, sprejeli določila plačila članom nadzornega sveta ter potrdili spremembe in dopolnitve statuta zavarovalnice. Skupščina se je seznanila z odstopno izjavo člana nadzornega sveta zavarovalnice Mateja Runjaka in za novega člana imenovala Igorja Stebernaka.

 

Za revizorja družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., za poslovna leta 2016, 2017 in 2018 je skupščina imenovala revizijsko družbo ERNST & YOUNG revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.