Tečaj delnice (Xetra)
Blog #sTriglava

Udejanjimo trajnostne cilje

Poročilo Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC), ki je bilo objavljeno avgusta 2021, je prvič navedlo, da je segrevanje ozračja posledica človeške aktivnosti. Zvišanje temperature za 1,5 stopinje Celzija bo prineslo hujše vročinske valove, intenzivnejša deževja in poplave. Izredni morski dogodki bi lahko do konca stoletja postali stalnica in določeni deli našega planeta bodo ostali brez snežne odeje, še naprej se bodo topili ledeniki. Zato je naslednje desetletje ključno za izvedbo korakov, ki bodo omogočali blaženje podnebnih sprememb, in priložnost, da ustvarimo trajnostno prihodnost. Temu smo zavezani tudi v Skupini Triglav, saj s skrbjo za trajnostni razvoj ustvarjamo dolgoročno stabilno podlago za dobičkonosno in varno poslovanje, spodbujamo prehod v trajnostno družbo in zmanjšujemo naš vpliv na podnebne spremembe.

Zakaj je trajnost pomembna tudi v gospodarstvu?

Pri trajnosti gre v osnovi za ohranjanje ravnovesja med doseganjem gospodarske rasti ob sočasni skrbi za družbeni razvoj in varovanje okolja. Svetovna komisija za okolje je že leta 1987 trajnostni razvoj definirala kot takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.

Na načelni ravni se večinoma strinjamo, da je trajnost pomembna. Na drugi strani raziskave kažejo, da ljudje trajnostnega vidika ne upoštevamo pri svojih nakupnih odločitvah in da podjetja pogosto nimajo strateško definiranega trajnostnega delovanja.

Zato sta za uresničevanje trajnostne agende potrebna dva pogoja:

  • politični konsenz, ki se je v EU zgodil s sprejetjem zelenega dogovora in
  • vrednostni sistem družbe, ki mora ponotranjiti pomen trajnosti.
Trajnostni koncepti in skrb za okolje so še posebej pomembni generaciji milenijcev (osebe, rojene med letoma 1980 in 2001) in vodilna podjetja na področju trajnostne naravnosti so takšno spremembo vrednot zaznala kot priložnost ter začela ponujati trajnostne produkte in storitve.

Trajnostni zakonodajni okvir EU bo zahteval večjo odgovornost in konkretne načrte s strani držav, podjetij in drugih družbenih institucij s končnim ciljem usmeriti finančne tokove v trajnostne gospodarske dejavnosti in financirati zeleni prehod.

V ospredju bodo večje investicije v obnovljivo in čistejšo energetsko infrastrukturo, vrhunske čiste tehnološke inovacije, trajnostne in prenovljene energijsko učinkovite stavbe, višji davki za onesnaževalce okolja, trajnejši proizvodi, ki jih je mogoče popraviti, reciklirati in ponovno uporabiti, zdrava in cenovno dostopna hrana ter delovna mesta, primerna za prihodnost.

V naslednjih letih bodo morala podjetja več pozornosti nameniti trajnostnemu korporativnemu upravljanju, trajnostnim strateškim usmeritvam in ciljem, integrirati trajnostne vidike v svoje poslovne procese in poročati o svojem napredku v javnih razkritjih.

Kaj v Skupini Triglav počnemo na področju trajnosti?

V Zavarovalnici Triglav je skrb za trajnost zapisana v Zavezo trajnosti Skupine Triglav, ki smo jo sprejeli ob koncu leta 2020. Zaveza je bila konec lanskega leta nadgrajena s strateškimi ambicijami Skupine Triglav na področju trajnostnega razvoja (ESG), kjer smo opredelili naše trajnostne cilje in usmeritve na štirih ključnih področjih: zavarovalništvo in upravljanje premoženja, poslovni procesi Skupine Triglav, odgovorni odnos do deležnikov in učinkovito korporativno upravljanje.

Pri upravljanju premoženja bomo povečevali delež zelenih in trajnostnih naložb. V zavarovalni dejavnosti bomo še naprej razvijali zavarovalne produkte za primere suš, poplav in drugih podnebnih tveganj in spodbujali ponudbo zavarovalnih produktov s področja trajnostne mobilnosti in obnovljivih virov energije (sončne elektrarne, vetrne elektrarne in druge).

V Skupini Triglav uvajamo celovito merjenje in upravljanje ogljičnega odtisa ter skladno z evropskim zelenim dogovorom sledimo cilju ogljične nevtralnosti do leta 2050. Povečali bomo delež dobavljene električne energije iz obnovljivih virov energije, znižali porabo energije, papirja in obseg odpadkov na zaposlenega ter povečali delež električnih in hibridnih vozil v voznem parku.

Skrbimo za visoko stopnjo zadovoljstva strank (NPS) in zaposlenih ter spodbujamo večdimenzionalno raznolikost, medgeneracijsko sodelovanje, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Še naprej ostajamo močno vpeti v družbeno odgovorne in okoljske projekte ter partnerstva in donatorstva.

Na upravljavskem področju skrbimo za skladnost z zakonodajo, internimi akti in zunanjimi zavezami, kar nam zagotavlja učinkovito korporativno upravljanje.

V letošnjem letu je Zavarovalnica Triglav postala podpisnica načel Združenih narodov za trajnostno zavarovalništvo – (UN PSI) in s tem članica globalne skupnosti bank, zavarovalnic in vlagateljev, ki so pristopili k Finančni pobudi Združenih narodov za okolje - UNEP FI.

Za trajnostni razvoj smo odgovorni vsi

Pomemben člen trajnostne zgodbe smo nenazadnje tudi posamezniki. Vsak od nas lahko z enostavnimi spremembami vsakodnevnega ravnanja prispeva k trajnostnemu razvoju družbe. Rešitve so na dlani.

Za krajše razdalje lahko uporabljamo kolo, večkrat izberemo javni prevoz, uživamo manj mesnih izdelkov, kupujemo trajnostne izdelke in storitve, izobražujemo mlajše generacije o pomenu raznolikosti, vključevanja in medgeneracijskega sodelovanja, uporabljamo digitalne načine poslovanja, recikliramo, podarimo stvari, ki jih več ne uporabljamo, razmislimo o domači sončni elektrarni, postanemo prostovoljec in investiramo v trajnostno naravnana podjetja.

Glede pomena trajnosti ozaveščajmo ljudi, ki jih srečujemo na naši poti, saj lahko vsak z majhnimi, a odločnimi koraki, pomembno prispeva k spremembam. Trajnostno ravnanje lahko nenazadnje prinese finančne prihranke in prispeva k boljšemu počutju.

Velike cilje lahko dosežemo le, če vsak od nas naredi, kar je v njegovi moči. Zato se v tej luči pridružite projektu Zavarujmo prihodnost, ki ga je Zavarovalnica Triglav pripravila v sodelovanju z več kot 100 partnerji z zelo različnih področij, od športa, do kulture, zdravstva, preventive in gospodarstva. V naslednjih mesecih lahko s skupnimi močmi še aktivneje soustvarjamo trajnostna prizadevanja v okviru 17 ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov.

Povezani premikamo meje. Zato skupaj podajmo obljubo prihodnosti in zavarujmo prihodnost danes. Zato, spodbudno, v duhu priložnosti za nove začetke, zaključujem z mislimi antropologinje Margaret Mead, ki je dejala: "Nikoli ne dvomite, ali lahko majhna skupina resnih in predanih ljudi spremeni svet. V resnici je to edino, kar ga sploh lahko."

Mag. Nina Kelemen, CFA, je managerka razvoja trajnostnega poslovanja Skupine Triglav