Blog #sTriglava

Zavzetost je gradnik našega razvoja

V zadnjem obdobju, ki zaradi epidemiološke situacije postavlja pod preizkušnjo celoten svet, v Skupini Triglav skrbimo, da poslovanje kontinuirano prilagajamo zahtevnim razmeram. Ob tem smo v lanskem letu dosegli zgodovinsko najvišji rezultat zadovoljstva in zavzetosti med sodelavci – kategorijo v družbi spremljamo že desetletje in pol. Pokazali smo, da smo kos spremembam, da se znamo povezati in (so)delovati tudi v dalj časa trajajočih izrednih okoliščinah. Predvsem pa, da je biti Triglavan lepo. Zakaj? Kot sodelavci kažemo izjemno odgovornost, prilagodljivost in motiviranost. Skupaj kljubujemo mnogim izzivom. Prepričana sem, da nam pri tem pomaga tudi utečen program kariernega in osebnega razvoja, ki smo ga vzpostavili v Skupini Triglav.

Ustvarjati varnejšo prihodnost je naše poslanstvo, ki ga v Skupini Triglav živimo iz dneva v dan. Za naše stranke, sodelavce in širšo družbo. Naše temeljne strateške usmeritve in vrednote: odzivnost, enostavnost in zanesljivost nas povezujejo in nam pomagajo, da s sodelavci sooblikujemo sodobno, digitalno in dinamično zavarovalno-finančno skupino, ki je vodilna v Sloveniji in v regiji Adria. Osredotočeni smo na naše stranke – stranke smo namreč vsi: vi, ki nas pravkar berete, in mi, ki smo del ekipe več kot 5.000 Triglavanov.

Sodelovanje je ključ do uspeha

Da bi lahko strategijo podjetja, ki smo jo začrtali leta 2017, učinkovito uresničevali, smo začeli tudi s spreminjanjem in poenotenjem organizacijske kulture. Cilj strateškega projekta spremembe organizacijske kulture je vzpostaviti enotno organizacijsko kulturo v celotni Skupini Triglav, z implementacijo korporativnih vrednot, pravil, načinov izvajanja procesov in postopkov, vedenj in načinov delovanja zaposlenih, ki bo podpirala doseganje strateških usmeritev. Želimo biti organizacija, v kateri se ceni ustvarjalnost in razvoj sodelavcev. Želimo si, da Triglavanom delo predstavlja zadovoljstvo, da se razvijajo in sprejemajo nove in zanimive aktivnosti ter vzdržujejo osebno integriteto. Poudarjamo sodelovanje vseh zaposlenih: da se med seboj spodbujajo, da konstruktivno rešujejo konflikte, so dovzetni za predloge drugih in pomagajo drugim, da samostojno razmišljajo.

Vse to bomo lahko dosegli tudi z osredotočanjem na razvoj na osnovi odlik, ki ga je razvil ameriški inštitut Gallup. Razvoj na osnovi odlik je edinstven v tem, da gradi na prednostih in talentih posameznika in ne na osredotočanju na izboljševanju njegovih slabosti. Naše največje priložnosti za uspeh so v uporabi naših naravnih talentov in ne v popravljanju slabosti.

Gradimo zavzete ekipe

Strokovno usposobljeni, kompetentni, zavzeti, zdravi in zadovoljni zaposleni smo tisti, ki oblikujemo načrte in jih uspešno uresničujemo. Tega se zavedamo in na tem gradimo, zato je ravnanje z zaposlenimi pomemben del strategije Skupine Triglav. Našo pozornost za razvoj in skrb za sodelavce usmerjamo v vse karierne stopnje sodelavcev v družbi – od novih sodelavcev, ki prvič stopijo skozi vrata Triglava, do tistih izkušenih, ki zanesljivo hodijo po njegovih hodnikih, in tistih, ki ob zaključku kariere sestopijo s Triglava in se upokojijo.

Mnogi naši odlični sodelavci so začeli svojo poslovno pot ravno na Triglavu, mnogokrat že kot štipendisti, praktikanti ali preko druge oblike študentske izkušnje. Tovrstne oblike sodelovanja so praviloma zelo uspešne, saj nudijo mladim postopno spoznavanje poslovnega okolja in prinašajo pomembne delovne izkušnje. Hkrati pa podjetju prinašajo možnost spoznavanja potencialnih kandidatov za zaposlitev, ki razmišljajo neobremenjeno, mnogokrat tudi zunaj okvirjev.

Vsem mladim praktikantom in vsem novozaposlenim zagotovimo mentorje, ki poskrbijo za prenos znanja in jim pomagajo pri uvajanju v delovni vsakdan. Ob tem jim zaželimo tudi dobrodošlico s celodnevnim spoznavnim srečanjem, ki smo ga poimenovali Vodnik po Triglavu, kjer se seznanijo s ključnimi informacijami o podjetju, njegovi zgodovini in razvoju temeljev zavarovalništva do danes.

Osredotočamo se na razvoj kompetenc sodelavcev

Pridobivanje in izpopolnjevanje znanja ter razvoj kompetenc je pomembna tema področja ravnanja z zaposlenimi. Naši sodelavci imajo dostop do številnih notranjih in zunanjih izobraževanj (v času epidemije covid-19 smo jih v nezmanjšanem obsegu preselili tudi v digitalno okolje v obliki webinarjev) ter podporo pri formalnih oblikah študija ob delu.

Vsem sodelavcem, ki za opravljanje svojega dela potrebujejo licenco za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, z dodatnimi usposabljanji pomagamo, da se uspešno pripravijo na izpit in ga pridobijo v najkrajšem možnem času.

Poleg znanja so za uspešno opravljanje dela pomembne tudi kompetence (veščine, pristop, odnos). Te omogočajo, da se znanje uporabi na bolj učinkovit način. Vzpostavljen imamo kompetenčni model, ki ga je moč prilagajati zahtevam dela slehernega posameznika. Večina izobraževalnih in razvojnih aktivnosti posameznega zaposlenega poteka na podlagi letnega razvojnega pogovora, na katerem sodelavec in njegov vodja določita cilje za posamezno poslovno leto, ocenita kompetence ter določita izobraževanja in druge razvojne aktivnosti, ki so potrebne za krepitev šibkeje izraženih kompetenc. Dobro razvite kompetence nam pomagajo, da naše cilje dosegamo lažje in na učinkovit način.

Cilje na letnih razgovorih postavljamo kaskadno – z vrha navzdol. Na ta način strateške in letne poslovne cilje operacionaliziramo skupaj z vsemi sodelavci. To nam omogoča, da je vsak izmed nas osredotočen na svoje prioritete, da ve, kaj mora storiti, kako in do kdaj. Tovrsten kaskadni način postavljanja ciljev nam tudi pomaga osmišljati naše lastne delovne doprinose v preteklosti in sedanjosti, predvsem pa k prihodnosti Triglava.

Veliko pozornosti posvečamo razvoju vodij

Ključno vlogo pri razvoju zaposlenih igrajo njihovi vodje. Vsi vodje svoje vodstvene kompetence razvijajo v okviru vnaprej določenega vodstvenega profila. Že nekaj let so vključeni v coaching, ki jim pomaga, da na podlagi svojih talentov razvijajo vodstvene veščine in gradijo svoje time. Leta 2021 pa gremo še korak dlje: uvajamo licenco za vodenje, ki jo bo vsak vodja moral redno obnavljati z udeležbo na coachingih in izobraževanjih.

Za utrjevanje dobrih odnosov v timih izvajamo tudi skupinske coachinge, zadovoljstvo in vitalnost posameznih timov in celotne organizacije pa vsako leto preverimo z merjenjem organizacijske vitalnosti, ki vodji pomeni relevantno povratno informacijo.

Spodbujamo različne smeri kariernega razvoja

Pomemben dejavnik za rast Triglava je tudi uspešen razvoj ključnih in perspektivnih sodelavcev, pri katerih spodbujamo razvoj tako vodstvene kot strokovne kariere. S ključnimi sodelavci pripravimo dodatne razvojne aktivnosti na podlagi posebnih situacijskih testov, mladi perspektivni sodelavci pa so v obdobju triletnega aktivnega razvoja deležni številnih razvojnih priložnosti, kot so sodelovanje na Mednarodni poslovni akademiji Triglav, krepijo kompetence preko coachingov, vključujejo se v projektno delo, mobilnost znotraj Skupine Triglav, razvojno mentorstvo in job shadowing. Z njimi pa opravimo tudi dodatne letne kadrovsko-razvojne razgovore.

Pot do kulture sodelovanja, ki jo spodbujamo v Skupini Triglav tlakujemo tudi z mobilnostjo zaposlenih med projekti in projektnimi timi ter med organizacijskimi enotami in družbami. Zaposleni krožijo in delajo v različnih projektnih timih ter organizacijskih enotah. S tem tudi skrbimo za prenašanje znanja in dobrih praks, za razvoj strokovnosti in osebni razvoj posameznika.

Ključ do uspeha: ravnovesje med delom in zasebnim življenjem

Pomembna sestavina razvoja zaposlenih je tudi osebno ravnovesje posameznika. Vsak izmed nas naj bi skrbel za svoj osebni razvoj ter pri tem razvijal mehanizme notranje motivacije in iskanja pozitivnih vidikov osmišljanja svojega dela. Zato preko številnih programov in aktivnosti skrbimo za dobro telesno in duševno zdravje sodelavcev, da dosegamo primerno ravnovesje med delom in zasebnostjo posameznika. Ta naša prizadevanja smo združili pod okrilje programa Triglav.smo, v okviru katerega izvajamo aktivnosti, ki dobro vplivajo na zadovoljstvo, zavzetost in (splošno) zdravje zaposlenih. Pri tem skrbimo za ergonomsko urejena delovna mesta, ozaveščamo zaposlene o pomenu zdrave prehrane in rednega gibanja, spodbujamo skrb za lastno duševno zdravje in počutje ipd. Vsem sodelavcem je na voljo tudi možnost psihosocialne podpore, ki jo opravljajo notranji strokovnjaki, ki so strokovno usposobljeni za psihosocialno svetovanje.

Trdno medgeneracijsko sodelovanje

Verjamemo v uspeh sodelovanja različnih generacij, saj lahko vsak posameznik obogati delovno ekipo na svoj način. Vzpostavitev ravnovesja med generacijami pri delu narekuje prilagajanje stilov vodenja medgeneracijskim timom ter vzpostavljanje pozitivne organizacijske kulture za vseživljenjsko učenje s krepitvijo kompetenc in prilagajanje spremembam v podjetju.

Nenazadnje je Zavarovalnica Triglav tudi imetnica polnega certifikata Družini prijaznega podjetja, v okviru katerega zaposlenim vseh generacij ponujamo možnosti dodatnih ugodnosti za lažje usklajevanje poslovnih in zasebnih obveznosti.

Z usmerjenostjo v odnose, spodbujanjem sodelovanja, razvojem posameznikov in sprejemanjem odgovornosti utrjujemo temelje, na katerih Zavarovalnica Triglav ustvarja varnejšo prihodnost tudi za prihodnje generacije. Ne le za stranke, temveč tudi za naše zaposlene. Oglejte si tudi video: https://www.youtube.com/watch?v=0UPtD3diR9k

Marica Makoter je članica uprave in delavska direktorica Zavarovalnice Triglav.