SPONZORSTVO IN DONATORSTVA

Vloga za donatorstvo

Kandidati za oddajo donatorske vloge izpolnijo standardiziran elektronski obrazec.

1. PODATKI O VLAGATELJU
1.1. Uradni naziv vlagatelja *
1.2. Naslov *
1.3. Kraj *
1.4. Davčni zavezanec *:
da
ne
Davčna številka *
1.5. Številka transakcijskega računa *
SI56
1.6. Zakoniti zastopnik *

Kontaktni podatki

1.7. Kontaktna oseba *
1.8. Telefon *
1.9. E-pošta *
1.10. Spletna stran:
1.11. Ime projekta *:

Finančno vrednotenje projekta

1.12. Celotna vrednost projekta
€ (celo število brez pik in vejic)
1.13. Višine pričakovanih sredstev od Zavarovalnice Triglav, d.d. (vključno z DDV) *
€ (celo število brez pik in vejic)
2. OPIS PROJEKTA
2.1. Primarna dejavnost vlagatelja
2.2. Lokacija dogodka oz. sedež dejavnosti v Sloveniji - območna enota *
2.3. Okolje in nivo delovanja *
2.4. Skupno število dogodkov v enem letu *
2.5. Časovna opredelitev *
2.6. Krajevna opredelitev *
2.7. Opis dejavnosti / projekta
2.8. Priponke
Velikost posamezne priponke je omejeno na njaveč 5 mb. Pripnete lahko pdf, odt, doc in docx datoteke.
3. ODDAJ VLOGO
3.1 Vlogo oddal *
SPLOŠNO:
NASPROTJE INTERESOV IN PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA TER FINANCIRANJA TERORIZMA:
3.6 Potrjujem, da po mojem najboljšem vedenju naše poslovodne osebe, člani organa nadzora, prokuristi, lastniki družbe ali drugi vodstveni zaposleni niso tesno osebno povezane (sorodstveno, prijateljsko) s katerim izmed članov Uprave, članov Nadzornega sveta ali njegovih komisij, prokuristom Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju: ZT) oziroma z osebami, ki na strani ZT sodelujejo v izboru sponzorskih in/ali donatorskih partnerstev.
Navedite okoliščine povezav
3.7 Potrjujem, da vlagatelj ali/oz. njene poslovodne osebe, prokuristi, člani organov nadzora ali drugi vodilni nimajo lastniške ali upravljavske povezave2 z ZT.
Navedite imena in priimke ter okoliščine tovrstnih osebnih povezav.
3.9 Potrjujem, da ne financiramo političnih strank oz. drugih oblik političnega udejstvovanja, oz. jih nismo financirali v zadnjih petih letih.
Navedite imena in priimke ter okoliščine tovrstnih osebnih povezav.
3.10 Potrjujem, da kateri od naših članov poslovodstva, članov organov nadzora, končnih lastnikov ali vodilnih uslužbencev ožji družinski član ali ožji sodelavec ni politično izpostavljena oseba.
Navedite imena in priimke ter okoliščine tovrstnih osebnih povezav.
TRAJNOSTNO POSLOVANJE IN SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC:
SPLOŠNE INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:
  • V primeru, da vloga vsebuje osebne podatke posameznikov, se bodo le-ti obdelovali v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje zavarovalnica, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov zgolj za namene obdelave Vloge za sponzorstva in donacije ter morebitne sklenitve pogodbe iz tega naslova.
  • Več informacij o varstvu osebnih podatkov je dostopnih v politiki zasebnosti Zavarovalnice Triglav, d.d. na spletni strani www.triglav.si
  • Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko kontaktirate preko e-naslova: dpo@triglav.si
  • Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Zavestno neresnično navajanje podatkov lahko pomeni kaznivo dejanje goljufije po 1. odstavku 211. člena Kazenskega zakonika.