Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Poročilo o poslovanju Skupine Triglav v prvem polletju 2022

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju Skupine Triglav v prvem polletju 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav je v zaostrenih poslovnih razmerah prvega polletja dosegla dobre rezultate. Glede na lansko prvo polletje je za 11 odstotkov povečala celotne prihodke (861,2 milijona evrov) in za 9 odstotkov okrepila obseg obračunane kosmate zavarovalne premije (797,2 milijona evrov). Premijsko rast je dosegla v vseh zavarovalnih segmentih in na vseh trgih regije, kjer posluje. Ustvarjen polletni konsolidirani dobiček pred obdavčitvijo v višini 57,5 milijona evrov je za 2 odstotka večji kot lani v enakem obdobju, nanj pa so vplivali povečan obseg poslovanja, uspešno obvladovanje inflacijskih pritiskov in drugih vplivov iz okolja ter negativni donosi finančnih naložb. Skupina je ohranila finančno moč s kapitalsko ustreznostjo v ciljnem razponu. Ocenjuje, da bo dosegla načrtovani letni dobiček, ob tem pa opozarja, da so se zaradi negativnih vplivov iz poslovnega okolja pomembno povečala tveganja realizacije ciljnega dobička. Skladno z osveženo strategijo do leta 2025 Skupina izvaja niz aktivnosti v smeri osredotočenosti na stranke, digitalne transformacije in trajnostnega razvoja.

DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO. Skupina je ustvarila 57,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 2 odstotka več kot v lanskem polletju. Njegov pretežni del (53,3 milijona evrov), ki izvira iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja, se je povečal za 9 odstotkov. Izid iz finančnih naložb je bil negativen (-4,1 milijona evrov), medtem ko je izid iz nezavarovalnega dela poslovanja narastel na 8,3 milijona evrov (v lanskem polletju 3,5 milijona evrov). Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »Poleg posledic pandemije covid-19 letošnje leto zaznamujejo poslabšano makroekonomsko okolje z visoko rastjo splošne inflacije in neugodne razmere na mednarodnih finančnih trgih. V Skupini Triglav smo se z nastalimi razmerami uspešno soočili, za kar gre zahvala ekipi prek 5.200 sodelavk in sodelavcev. Doseženi dobri polletnimi rezultati potrjujejo robustnost našega poslovnega modela ter odpornost tako zavarovalno-tehničnega dela poslovanja kot solventnostnega položaja Skupine na poslabšane gospodarske razmere. Še vedno ocenjujemo, da bomo dobiček na letnem nivoju dosegli v prvotno načrtovanem razponu, opozarjamo pa, da so se tveganja realizacije ciljnega letnega dobička, zaradi negativnih vplivov iz poslovnega okolja, pomembno povečala.«

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI DEL POSLOVANJA. Celotni prihodki Skupine Triglav so se glede na enako lansko obdobje povečali za 11 odstotkov na 861,2 milijona evrov. V njihovi sestavi se je obseg obračunane kosmate zavarovalne premije (797,2 milijona evrov) povečal za 9 odstotkov, pri čemer je Skupina okrepila premijo v vseh treh zavarovalnih segmentih (največja, 11-odstotna rast je bila dosežena pri premoženjskih zavarovanjih) in na vseh zavarovalnih trgih. V Sloveniji je premijska rast znašala 5 odstotkov, kar je odstotno točko nad rastjo trga, izven Slovenije na trgih regije Adria 12 odstotkov ter na mednarodnih trgih izven regije 22 odstotkov. Drugi zavarovalni prihodki (32,2 milijona evrov) so večji za 25 odstotkov in drugi prihodki Skupine (31,8 milijona evrov) za 42 odstotkov, med njimi prihodki od upravljanja premoženja (15,1 milijona evrov) za 11 odstotkov.  

Povečan obseg premije je vplival na 15-odstotno povečanje obračunanih kosmatih zneskov škod (398,1 milijona evrov), ki so narastle ob koncu lanskih omejitev zaradi pandemije, višjih cen materiala in storitev ter množičnih škodnih dogodkov, ki so bili prisotni predvsem v drugem četrtletju (ocenjena vrednost 21,6 milijona evrov). Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj je znašal ugodnih 89,5 odstotka (ob lanskem polletju 89,6 odstotka), kar je predvsem posledica izboljšanja odhodkovnega količnika zaradi višjih čistih prihodkov od zavarovalnih premij in zmanjšanja odhodkov za bonuse in popuste.

Kosmati obratovalni stroški so se glede na lansko prvo polletje povečali za 11 odstotkov na 181,6 milijona evrov. Zavarovalno-tehnične rezervacije so ob koncu letošnjega polletja znašale 3.221,2 milijona evrov, kar je odstotek več kot ob koncu lanskega leta. Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je pri tem pojasnil: »Kot vedno smo bili pozorni na stroškovno učinkovitost. Zaradi gospodarskih razmer so se določeni stroški povečali, med njimi predvsem stroški pridobivanja zavarovanj, materiala in energije ter amortizacije zaradi investicij v informacijsko tehnologijo. Skrbeli smo, da je bilo naše upravljanje rezervacij preudarno in kot vedno konservativno. V lanskem prvem polletju smo jih zaradi negotovosti, povezanih s pandemijo, na področju premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj oblikovali še posebej previdno, kar je ob letošnji vrnitvi k dolgoročno ustaljenim praksam rezerviranja pozitivno vplivalo na rast poslovnega izida iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja. V segmentu življenjskih in pokojninskih zavarovanj smo zaradi letošnje rasti obrestnih mer sprostili del rezervacij, ki je bil namenjen pokrivanju naložbenih garancij v prihodnosti.«

NALOŽBENI PORTFELJ IN SREDSTVA STRANK V UPRAVLJANJU. Neugodne razmere na finančnih trgih in slabitev ruskih obveznic so povzročile negativno donosnost 3.267,5 milijona evrov obsežnega portfelja Skupine Triglav (-40,4 milijona evrov). Skupina v prvem polletju ni bistveno spreminjala sestave svojega visoko kakovostnega in mednarodno razpršenega naložbenega portfelja. Skladno s svojimi strateškimi ambicijami na področju trajnosti je tudi letos povečala obseg trajnostnih naložb s fiksnim donosom. Njihov obseg se je glede na konec lanskega leta povečal za 8 odstotkov na 220,4 milijona evrov in predstavlja že 10-odstotni delež obvezniškega portfelja (konec lanskega leta 8-odstotni delež).  

V segmentu upravljanja premoženja strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja so se zaradi neto prilivov povečali prihodki od upravljalskih provizij (so del drugih prihodkov v sestavi celotnih prihodkov Skupine Triglav), negativni trendi na finančnih trgih pa so vplivali na 12-odstotno znižanje vrednosti sredstev strank v upravljanju glede na konec lanskega leta (1.360,5 milijona evrov).

FINANČNI POLOŽAJ. Skupina Triglav je skrbela za ustrezno upravljanje kapitala in tveganj ter ohranila svojo kapitalsko pozicijo v ciljnem razponu med 200 in 250 odstotki. Celotna vrednost kapitala je dosegla 739,9 milijona evrov, kar je 21 odstotkov manj kot ob koncu leta 2021. Na njegovo znižanje sta vplivala znižanje rezerve za pošteno vrednost zaradi dviga obrestnih mer in letošnje visoko izplačilo dividend. Glede učinka obrestnih mer velja, da njihovo zvišanje dolgoročno pozitivno vpliva na poslovanje Skupine Triglav, vendar njihova hitra rast kratkoročno znižuje kapital in povišuje tveganja doseganja zajamčenih donosnosti pri pokojninskih zavarovanjih. Tržna kapitalizacija matične družbe je ob koncu polletja znašala 813,9 milijona evrov, kar je 3 odstotke manj kot ob koncu lanskega leta (v istem obdobju sta se za 11 odstotkov znižala indeks Ljubljanske borze in indeks zavarovalniškega sektorja v EU).

TRAJNOSTNI VIDIK POSLOVANJA. Skupina Triglav nadaljuje z vključevanjem dejavnikov trajnostnega razvoja v svoje delovanje in sodeluje v izbranih mednarodnih iniciativah na področju trajnostnega razvoja in obveščanja. Triglav je pristopil k načelom Združenih narodov za trajnostno zavarovalništvo (UN PSI) in Finančni pobudi Združenih narodov za okolje (UNEP FI), postal podpisnik Partnerstva med finančnimi institucijami za obračunavanje emisij toplogrednih plinov (PCAF) ter pri obveščanju uporablja GRI in SASB trajnostne standarde. Že drugo leto zapored tudi poroča globalni neprofitni organizaciji CDP glede tematike podnebnih sprememb.

V priponki sta objavljena polletno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 18. 8. 2022 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.