Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Ocena vpliva stanja dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji na poslovanje Skupine Triglav

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Ocena vpliva stanja dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji na poslovanje Skupine Triglav

S sprejemom Uredbe Vlade Republike Slovenije o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju Uredba) aprila letos in ob negotovostih, kdaj se ta vrsta zavarovanja zakonsko ukinja, se spreminjajo podlage, ki jih je Skupina uporabila pri pripravi načrta poslovanja za leto 2023. Skupina Triglav v trenutnih razmerah veljavnosti Uredbe podpira čimprejšnjo ukinitev obstoječega sistema dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Na podlagi verjetnih scenarijev in v razmerah negotovosti ocenjuje, da se lahko načrtovani poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Triglav za leto 2023 (prvotno načrtovan med 95 in 110 milijoni evrov) zaradi izgube, ki jo bo povzročila Uredba na področu zdravstvenih zavarovanj, zniža za okoli 25 do 40 odstotkov. Višina izgube dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj se povečuje z dolžino časa trajanja Uredbe. Skupina Triglav bo pri delovanju, ob dialogu z Vlado Republike Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor, izvedla vse potrebne aktivnosti za zaščito interesov svojih zavarovancev, delničarjev družbe in ostalih deležnikov.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav je novembra 2022 objavila načrt poslovanja za 2023, ki je temeljil na tedaj znanih podlagah in predpostavkah. Te so se v vmesnem času spremenile zaradi sprejema Uredbe Vlade RS o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dne 14. 4. 2023. Z njo je bila uvedena takojšnja regulacija cen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, Skupino Triglav pa se je zavezalo k nadaljnjemu izvajanju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj do njihove ukinitve s sprejemom sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Uredba velja do konca leta 2023, pri čemer se predvideva, da bo še pred njenim iztekom s 1. 9. 2023 omenjen zakon spremenjen na način, da se ukine obstoječ sistem dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Skupina Triglav podpira čimprejšnjo spremembo navedenega zakona, saj višina cene premije, ki je določena z Uredbo, ne zadostuje za pokrivanje škod dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.  

Skupina Triglav je na podlagi trenutno razpoložljivih informacij oblikovala verjetne scenarije in ocenila vplive razmer na njeno poslovanje in položaj v letu 2023. Pri tem še niso zajeti učinki prilagoditve poslovnega modela skupine. Ob tem je upoštevala negotovost glede gibanja stroškov in škod z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter dejstvo, da bodo rezervacije, ki jih je oblikovala v času pandemije covid-19 na podlagi zakonskih podlag PKP5, v kratkem porabljene. V primeru, da bodo dopolnilna zdravstvena zavarovanja zakonsko ukinjena s 1. 9. 2023, Skupina ocenjuje, da se bo izguba na področju zdravstvenih zavarovanj odrazila kot znižanje letošnjega poslovnega izida pred obdavčitvijo (ki je bil načrtovan med 95 in 110 milijonov evrov), za okoli 25 odstotkov. V primeru, da dopolnilna zdravstvena zavarovanja ne bodo letos zakonsko ukinjena in da bo Uredba ostala veljavna do konca leta 2023, je verjetno, da bo zaradi izgube na področju zdravstvenih zavarovanj znižanje poslovnega izida za leto 2023 večje in bo znašalo do okoli 40 odstotkov.

V Skupini Triglav bomo pri našem delovanju, ob dialogu z Vlado Republike Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor, izvedli vse potrebne aktivnosti za zaščito interesov naših zavarovancev, delničarjev družbe in ostalih deležnikov. Skupina Triglav, največja zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria, ostaja finančno močna in visoko kapitalizirana. Razmere v poslovnem okolju in njihov vpliv na poslovanje in položaj Skupine Triglav skrbno spremljamo in bomo o njih tudi v bodoče transparentno obveščali.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 9. 5. 2023 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.