Tečaj delnice (Xetra)
O skupščinah

Obvestilo o sklepih skupščine

Obvestilo o sklepih 40. skupščine delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., objavlja sklepe 40. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila 9. 6. 2015, ob 14.00 uri, v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 3.724.899 oziroma 44,37% vseh delnic, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica.

 

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine

  • ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
  • imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine

 

Sklep št. 1:

Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednik skupščine Simon Gabrijelčič.

 

Sklep št. 1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.523.247 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa je glasovalo 3.523.141 delnic, kar predstavlja 99,997% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 106 delnic, kar predstavlja 0,003% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 20.

 

2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2014 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2014 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2014 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2014 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici  Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2014

 

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

 

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

 

Uporaba bilančnega dobička za leto 2014

 

Sklep št.. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 61.687.036,62 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini ­­­­­­­­­­­­­­­­­56.837.870,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;

- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 4.849.166,62 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

 

Sklep št. 3.1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.724.779 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.723.171 delnic, kar predstavlja 99,957% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.608 delnic, kar predstavlja 0,043% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 120.

 

Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Sklep št. 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2014. 

 

Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.724.827 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.722.198 delnic, kar predstavlja 99,929% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.629 delnic, kar predstavlja 0,071% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 72.

 

Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Sklep št. 3.3:

Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2014. 

 

Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.724.879 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.722.519 delnic, kar predstavlja 99,937% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.360 delnic, kar predstavlja 0,063% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 20.

 

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

 

Sklep št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

 

Sklep št. 4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.724.827 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.723.020 delnic, kar predstavlja 99,951% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.807 delnic, kar predstavlja 0,049% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 72.

 

5. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta predstavnikov delavcev

 

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

 

Na skupščini ni bilo napovedane izpodbojne tožbe.

 

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica (v nadaljevanju  glasovalna pravica), je bil 27,96%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:


- Hypo Alpe – Adria – Bank, d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 1.392.086, delež glede na vse glasovalne pravice 16,58%;

- Hrvatska poštanska banka d.d. – fiduciar, Juršićeva 4, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 321.628, delež glede na vse glasovalne pravice 3,83%;

- Balkan Fund, Rue Sainte-Zithe 11, Luxembourg, Luxembourg: število delnic in glasov 313.778, delež glede na vse glasovalne pravice 3,74%;

- Eastern European fund, 11, Rue Sainte-Zithe, Luxembourg, Luxembourg: število delnic in glasov 175.752, delež glede na vse glasovalne pravice 2,09% in

 - Alpen.SI, Mešani fleksibilni podsklad, Trdinova ulica 4, Ljubljana, Slovenija: število delnic in glasov 144.532, delež glede na vse glasovalne pravice 1,72%.

 

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 9. 6. 2015  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.