Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Obvestilo o sklepih skupščine

Obvestilo o sklepih 39. skupščine delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 39. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila dne 10. 6. 2014 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.


Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 3.943.230 oziroma 46,78% vseh delnic, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica.

Sprejeti sklepi skupščine:


1. Otvoritev skupščine


a.) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
b.) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine  


Sklep št. 1:


Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednik skupščine Simon Gabrijelčič.

Sklep št. 1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.942.920 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa je glasovalo 3.934.817 delnic, kar predstavlja 99,794% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 8.103 delnic, kar predstavlja 0,206% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 310.

2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2013 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2013 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2013 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2013 in mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2013


Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.


3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu


Uporaba bilančnega dobička za leto 2013

Sklep št. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2013 znaša 77.826.169,51 EUR, se uporabi na naslednji način:

-    del bilančnega dobička v višini 38.649.751,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,70 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;

-    o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 39.176.417,91 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.


Sklep št. 3.1 je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu kot ga je podal delničar Žito, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 3.707.175 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.438.255 delnic, kar predstavlja 92,746% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 268.920 delnic, kar predstavlja 7,254% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 236.055 glasov.

Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep št. 3.2:


Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.

Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.943.120 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.926.628 delnic, kar predstavlja 99,582% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 16.492 delnic, kar predstavlja 0,418% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 110.

Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep št. 3.3:

Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.


Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.943.220 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.926.425 delnic, kar predstavlja 99,574% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 16.795 delnic, kar predstavlja 0,426% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 10.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Sklep št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Sklep št. 4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.858.204 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.844.634 delnic, kar predstavlja 99,648% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 13.570 delnic, kar predstavlja 0,352% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 85.026.

5.   Uskladitev dejavnosti in sprememba Statuta

Sklep št. 5:

Skupščina sprejme spremembo in dopolnitev 2. člena Statuta v besedilu kot sledi:

•    v prvem odstavku 2. člena se 6. alineja spremeni tako, da se glasi:
»- opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj.« in
•    v tretjem odstavku 2. člena se dopolni dejavnost z dejavnostjo pozavarovanja in se ustrezno spremeni vrstni red navedbe dejavnosti tako, da se 3. odstavek glasi:
»V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se posli iz prvega in drugega odstavka tega člena razvrščajo, kot sledi:


65.110  Dejavnost življenjskega zavarovanja

65.120  Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega

65.200 Dejavnost pozavarovanja

65.300 Dejavnost pokojninskih skladov

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

66.210 Vrednotenje tveganja in škode

66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov

66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade.«

Ta sklep  se sprejme pod odložnim pogojem, da bo Zakon o zavarovalništvu dopuščal zavarovalnicam opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj in pod odložnim pogojem predhodne pridobitve ustreznega dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj, v kolikor bi Zakon o zavarovalništvu to zahteval kot pogoj za opravljanje pozavarovalnih poslov. Skupščina pooblašča Nadzorni svet, da v primeru izpolnitve odložnih pogojev in posledične uveljavitve tega sklepa ustrezno uskladi statut Zavarovalnice Triglav, d.d.


Sklep št. 5 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.942.120 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.929.920 delnic, kar predstavlja 99,691% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 12.200 delnic, kar predstavlja 0,309% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.110.

Na skupščini ni bilo napovedane nobene izpodbojne tožbe.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica (v nadaljevanju  glasovalna pravica), je bil 25,72%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

- Hypo Alpe – Adria – Bank, d.d., Zagreb: število delnic in glasov 1.137.590, delež glede na vse glasovalne pravice 13,50%;
- Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Luxem, Luxembourg: število delnic in glasov 347.856, delež glede na vse glasovalne pravice 4,13%;
- Hrvatska poštanska banka d.d. – fiduciar, Zagreb: število delnic in glasov 347.477, delež glede na vse glasovalne pravice 4,12%;
- Sava Re, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 187.989, delež glede na vse glasovalne pravice 2,23% in
 - NFD 1, Mešani  fleksibilni podsklad - Jug, Ljubljana: število delnic in glasov 147.277, delež glede na vse glasovalne pravice 1,75%.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 10. 6. 2014  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.


Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.