Tečaj delnice (Xetra)
O skupščinah

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila dne 11. 6. 2013 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.
Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 4.201.409 oziroma 51,61% vseh delnic, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica.

Sprejeti sklepi skupščine:


1. Otvoritev skupščine
a)   ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
b)   imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine


Sklep št. 1:
Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednica skupščine mag. Alja Markovič Čas.

Sklep št. 1 je bil sprejet skladno s podanim nasprotnim predlogom kot ga je podal delničar društvo Mali delničarji Slovenije. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 4.018.883 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.769.383 delnic, kar predstavlja 93,792% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 249.500 delnic, kar predstavlja 6,208 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 150.534.

2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2012 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2012 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2012 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2012 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2012
Pri tej točki dnevnega reda so se delničarji seznanili z navedenimi dokumenti ter prejemki članov Uprave in Nadzornega sveta v letu 2012. Delničarji so se seznanili z vrednostjo nepremičnin v računovodskih izkazih družbe Gradis IPGI, d.d., tj. 68,6 mio EUR na dan 31. 12. 2012, katera upošteva cenitev na dan 31. 12. 2011. V izkazih Skupine Triglav so te nepremičnine na dan 31. 12. 2012, upoštevaje dobro ime, izkazane v višini 16,8 mio EUR.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Uporaba bilančnega dobička za leto 2012
Sklep št. 3.1:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 98.205.999,33 EUR, se uporabi na naslednji način:
 • del bilančnega dobička v višini 45.470.296,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,00 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
 • o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 52.735.703,33 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Sklep št. 3.1 je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu kot ga je podala Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 4.074.188 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.767.019 delnic, kar predstavlja 92,461% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 307.169 delnic, kar predstavlja 7,539% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 127.221.

Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.
Sklep št. 3.2:
Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2012.

Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.966.106 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.833.037 delnic, kar predstavlja 96,645% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 133.069 delnic, kar predstavlja 3,355% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 235.303.

Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.
Sklep št. 3.3:
Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2012.

Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 4.200.701 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.078.351 delnic, kar predstavlja 97,087% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 122.350 delnic, kar predstavlja 2,913% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 708.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013
Sklep št. 4:
Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Sklep št. 4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 4.173.575 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.143.215 delnic, kar predstavlja 99,273% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 30.360 delnic, kar predstavlja 0,727% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 27.834.

5.    Odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta
Sklep št. 5.1:
Skupščina družbe, z dnem 11. 6. 2013, z mesta člana Nadzornega sveta odpokliče:
 • mag. Jovan Lukovac;
 • g. Aleš Živkovič;
 • g. Rok Strašek;
 • g. Žiga Andoljšek;
 • g. Blaž Šlemic in
 • dr. Mihael Perman,
ki so bili imenovani dne 14. 2. 2013, na 37. skupščini družbe, s pričetkom mandata dne 8. 4. 2013.


Sklep št. 5.1 je bil sprejet skladno s podanim nasprotnim predlogom kot ga je podal delničar društvo Mali delničarji Slovenije. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 4.011.145 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.780.577 delnic, kar predstavlja 94,252 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 230.568 delnic, kar predstavlja 5,748 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 190.264.

Sklep št. 5.2.1:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12. 6. 2013, izvoli mag. Dubravko Štimac.

Sklep št. 5.2.1 je bil sprejet skladno s podanim nasprotnim predlogom kot ga je podal delničar društvo Mali delničarji Slovenije. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 4.032.791 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.777.362 delnic, kar predstavlja 93,666% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 255.429 delnic, kar predstavlja 6,334% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 168.618.

Sklep št. 5.2.2:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12. 6. 2013, izvoli dr. Mario Gobbo.

Sklep št. 5.2.2 je bil sprejet skladno s podanim nasprotnim predlogom kot ga je podal delničar društvo Mali delničarji Slovenije. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.984.990 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.666.774 delnic, kar predstavlja 92,015% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 318.216 delnic, kar predstavlja 7,985 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 211.053.

Sklep št. 5.2.3:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12. 6. 2013, izvoli g. Rajko Stanković.

Sklep št. 5.2.3 je bil sprejet skladno s podanim nasprotnim predlogom kot ga je podal delničar društvo Mali delničarji Slovenije. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 4.122.682 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.719.807 delnic, kar predstavlja 90,228% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 402.875 delnic, kar predstavlja 9,772 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 73.361.

Sklep št. 5.2.4:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12. 6. 2013, izvoli g. Matej Runjak.

Sklep št. 5.2.4 je bil sprejet skladno s podanim nasprotnim predlogom kot ga je podal delničar društvo Mali delničarji Slovenije. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.917.041 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.657.047 delnic, kar predstavlja 93,362 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 259.994 delnic, kar predstavlja 6,638 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 279.002.

Slep št. 5.2.5:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12. 6. 2013, izvoli g. Gregor Kastelic.

Sklep št. 5.2.5 je bil sprejet skladno s podanim nasprotnim predlogom kot ga je podal delničar društvo Mali delničarji Slovenije. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.929.687 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.755.689 delnic, kar predstavlja 95,572 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 173.998 delnic, kar predstavlja 4,428% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 191.547.

Sklep št. 5.2.6:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12. 6. 2013, izvoli g. Matija Blažič.

Sklep št. 5.2.6 je bil sprejet skladno s podanim nasprotnim predlogom kot ga je podal delničar društvo Mali delničarji Slovenije. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.925.519 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.575.231 delnic, kar predstavlja 91,077% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 350.288 delnic, kar predstavlja 8,923% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 195.715.

Na skupščini ni bilo napovedane nobene izpodbojne tožbe.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica (v nadaljevanju  glasovalna pravica), je bil 24,47%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

 • HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb: število delnic in glasov 701.363, delež glede na vse glasovalne pravice 8,61%;
 • Claycroft limited, Nicosia: število delnic in glasov 404.460, delež glede na vse glasovalne pravice 4,97%;
 • Hrvatska poštanska banka d.d. – fiduciar, Zagreb: število delnic in glasov 336.203, delež glede na vse glasovalne pravice 4,13%;
 • East Capital Balkan Fund: število delnic in glasov 297.508, delež glede na vse glasovalne pravice 3,65% in
 • Poteza naložbe d.o.o. – v stečaju, Ljubljana: število delnic in glasov 252.370, delež glede na vse glasovalne pravice 3,10%.

Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 11. 6. 2013 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.


Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.