Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 37. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila dne 14. 2. 2013 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 11.249.924 oziroma 49,55% vseh delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine:


1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev družbe


Sklep št. 1:
Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednik skupščine Franci Matoz.

Sklep št. 1 je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu kot ga je podala Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 11.238.508 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.650.178 delnic, kar predstavlja 76,969% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.588.330 delnic, kar predstavlja 23,031% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 11.416.

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije je napovedal izpodbojno tožbo v zvezi s sklepom št. 1.

2. Seznanitev o poteku mandata članom Nadzornega sveta


Sklep št. 2:

Skupščina družbe se seznani, da z dnem 7. 4. 2013 preneha mandat dosedanjim članom Nadzornega sveta:
 • g. Igor Mihajlović;
 • g. Aljoša Valentinčič;
 • g. Vladimir Uršič;
 • mag. Adolf Zupana;
 • g. Gregor Kastelica;
 • mag. Jovan Lukovaca.
Sklep št. 2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.909.993 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.907.992 delnic, kar predstavlja 99,978% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.001 delnic, kar predstavlja 0,022% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 2.339.931.

3. Imenovanje članov Nadzornega sveta


Sklep št. 3.1:

Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8. 4. 2013, izvoli mag. Jovan Lukovac.
Sklep št. 3.1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 11.119.620 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.796.821 delnic, kar predstavlja 79,111% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.322.799 delnic, kar predstavlja 20,889% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 130.304.

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije je napovedal izpodbojno tožbo v zvezi s sklepom št. 3.1.

Sklep št. 3.2:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8. 4. 2013, izvoli g. Aleš Živkovič.
Sklep št. 3.2 je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu kot ga je podala Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 9.397.728 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.619.367 delnic, kar predstavlja 91,718% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 778.361 delnic, kar predstavlja 8,282% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.852.196.

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije je napovedal izpodbojno tožbo v zvezi s sklepom št. 3.2.

Sklep št. 3.3:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8. 4. 2013, izvoli g. Rok Strašek.
Sklep št. 3.3 je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu kot ga je podala Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 10.828.022 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.622.137 delnic, kar predstavlja 79,628% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.205.885 delnic, kar predstavlja 20,372% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 421.902.

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije je napovedal izpodbojno tožbo v zvezi s sklepom št. 3.3.

Sklep št. 3.4:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8. 4. 2013, izvoli dr. Mihael Perman.
Sklep št. 3.4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 11.113.064 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 11.088.301 delnic, kar predstavlja 99,777% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 24.763 delnic, kar predstavlja 0,223% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 136.860.

Sklep št. 3.5:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8. 4. 2013, izvoli g. Žiga Andoljšek.
Sklep št. 3.5 je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu kot ga je podala Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 11.040.720 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 10.204.074 delnic, kar predstavlja 92,422% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 836.646 delnic, kar predstavlja 7,578% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 209.204.

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije je napovedal izpodbojno tožbo v zvezi s sklepom št. 3.5.

Sklep št. 3.6:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8. 4. 2013, izvoli g. Blaž Šlemic.
Sklep št. 3.6 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 10.417.195 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 7.969.710 delnic, kar predstavlja 76,505% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.447.485 delnic, kar predstavlja 23,495% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 832.729.

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije je napovedal izpodbojno tožbo v zvezi s sklepom št. 3.6.

4. Seznanitev in informiranje skupščine delničarjev s poslovanjem odvisnih družb


Sklep št. 4:

Skupščina delničarjev se seznani in informira z aktivnostmi v zvezi s sodelovanjem Zavarovalnice Triglav, d.d., pri povečanju osnovnega kapitala družbe Triglav INT, d.d., in vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d., zlasti pa se skupščino delničarjev seznani in informira z izvajanjem kontrole in odločanju o naložbah v odvisnih družbah Triglav INT, d.d., in trenutnim stanjem posla vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d..
Sklep št. 4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 9.951.159 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 9.934.469 delnic, kar predstavlja 99,832% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 16.690 delnic, kar predstavlja 0,168% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.298.765.

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije je pred začetkom skupščine in na skupščini podal zahtevo za odvzem glasovalnih pravic delničarjem, ki delujejo usklajeno (ZPIZ, Slovenska odškodninska družba, d.d., HIT, d.d., Telekom Slovenije, d.d., Nova KBM, d.d., ELES, d.o.o., in D.S.U., d.o.o.) ter zahtevo za mirovanje glasovalnih pravic vseh delničarjev, katerih zastopnik je Slovenska odškodninska družba, d.d..

Napovedane izpodbojne tožbe so navedene ob sprejetih sklepih.


Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 41,84%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana: število delnic in glasov 7.836.628,delež glede na vse glasovalne pravice 34,52%;
 • NLB, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 696.213, delež glede na vse glasovalne pravice 3,07%;
 • Claycroft limited, Nicosia: število delnic in glasov 404.460, delež glede na vse glasovalne pravice 1,78%;
 • East Capital Balkan Fund: število delnic in glasov 297.508, delež glede na vse glasovalne pravice 1,31% in
 • NFD 1, delniški podsklad, Ljubljana: število delnic in glasov 264.502, delež glede na vse glasovalne pravice 1,17%.


Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 15. 2. 2013 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.


Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.