Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 36. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila dne 12. 6. 2012 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.
 
Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 18.512.143 oziroma 81,43% vseh delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine
a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine
Sklep št. 1:
Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek in Urška Zupančič in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

Sklep št. 1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.512.142 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.511.777 delnic, kar predstavlja 99,998% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 365 delnic, kar predstavlja 0,002% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.
 
2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2011 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2011 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2011 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2011 in mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2011.
Pri tej točki dnevnega reda so se delničarji seznanili z navedenimi dokumenti, že objavljenimi pomembnejšimi podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., v prvem četrtletju 2012, prejemki članov Uprave in Nadzornega sveta v letu 2011. Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2011, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Uporaba bilančnega dobička za leto 2011
Sklep št. 3.1:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 93.322.070,68 EUR, se uporabi na naslednji način:

  • del bilančnega dobička v višini 15.914.603,60 EUR se porabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,70 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
  • o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 77.407.467,08 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.
Sklep št. 3.1 je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu kot ga je podala Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 18.180.581 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.216.150 delnic, kar predstavlja 89,195% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.964.431 delnic, kar predstavlja 10,805% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 331.652.
Skupščina je odločala tudi o predlogu sklepa 3.1 podanem v sklicu skupščine objavljenem dne 11. 5. 2012 ter dne 24. 5. 2012 objavljenem nasprotnem predlogu delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, Ljubljana, ki nista bila sprejeta. Skupščina, glede na predhodno sprejeti navedeni sklep, ni glasovala o podanem nasprotnem predlogu delničarja Marka Potočnika na skupščini.

Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.
Sklep št. 3.2:
Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2011.

Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.512.133 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.158.694 delnic, kar predstavlja 98,091% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 353.439 delnic, kar predstavlja 1,909% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 10.

Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.
Sklep št. 3.3:
Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2011.

Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.512.133 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.128.426 delnic, kar predstavlja 97,927% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 383.707 delnic, kar predstavlja 2,073% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 10.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012
Sklep št. 4:
Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
Sklep št. 4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.483.373 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.481.344 delnic, kar predstavlja 99,989% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.029 delnic, kar predstavlja 0,011% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 28.770.

5. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta
Sklep št. 5:
Skupščina delničarjev za nadomestnega člana Nadzornega sveta imenuje mag. Adolfa Zupana, in sicer za mandatno obdobje od dneva sprejema tega sklepa do 7. 4. 2013.
Sklep št. 5 je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, Ljubljana, ki je bil objavljen dne 24. 5. 2012. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 17.613.330 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.691.985 delnic, kar predstavlja 94,769% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 921.345 delnic, kar predstavlja 5,231% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 532.115.
Skupščina je odločala tudi o predlogu sklepa 5 podanem v sklicu skupščine objavljenem dne 11. 5. 2012, ki ni bil sprejet.

6. Odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta družbe
Sklep št. 6.1:
Z dnem 12. 6. 2012 se odpokličeta člana Nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, in sicer g. Anton Ribnikar in g. Uroš Slavinec.
Sklep št. 6.1 je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije na skupščini. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 16.946.090 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.262.048 delnic, kar predstavlja 95,963% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 684.042 delnic, kar predstavlja 4,037% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.199.355.
Skupščina ni odločala o predlogu sklepa 6.1 podanem v razširitvi dnevnega reda skupščine, ki je bila objavljena dne 24. 5. 2012, na podlagi zahteve delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, saj je bil nasprotni predlog podan tudi v imenu Slovenske odškodninske družbe, d.d..
Sklep št. 6.2:
Za člana Nadzornega sveta družbe – predstavniki delničarjev se za mandatno obdobje do 7. 4. 2013, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 13. 6. 2012, izvolita mag. Jovan Lukovac in g. Gregor Kastelic.
Sklep št. 6.2 je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije na skupščini. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 17.660.188 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.427.870 delnic, kar predstavlja 98,685% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 232.318 delnic, kar predstavlja 1,315% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 485.257.
Skupščina ni odločala o predlogu sklepa 6.2 podanem v razširitvi dnevnega reda skupščine, ki je bila objavljena dne 24. 5. 2012, na podlagi zahteve delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, saj je bil nasprotni predlog podan tudi v imenu Slovenske odškodninske družbe, d.d..

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 68,90%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana: število delnic in glasov 7.836.628,delež glede na vse glasovalne pravice 34,47%;
- Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 6.380.728, delež glede na vse glasovalne pravice 28,07%;
- NLB, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 696.213, delež glede na vse glasovalne pravice 3,06%;
- Claycroft limited, Nicosia: število delnic in glasov 404.460, delež glede na vse glasovalne pravice 1,78% in
- Poteza naložbe, d.o.o., Ljubljana: število delnic in glasov 346.570, delež glede na vse glasovalne pravice 1,52%.

Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 13. 6. 2012, dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.