Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., ter skladno s prejeto zahtevo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki skladno s 40. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije izvršuje pravice delničarja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki je imetnik 7.836.628 delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., kar predstavlja 34,47% osnovnega kapitala družbe, in z upoštevanjem 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD-1, Uprava družbe sklicuje 35. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v
 
torek 21. 6. 2011 ob 14. uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 21. 6. 2011 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.si).

Sklic 35. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., katerega je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi v časniku Dnevnik, je podan v pripetem dokumentu. V pripetem dokumentu sta podana tudi obrazca prijave in pooblastila za udeležbo in glasovanje na 35. skupščini, ki sta podana primeroma.

Vsebina te objave bo objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 20. 5. 2011 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.