Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 34. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila dne 28. 6. 2010 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.
 
Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 15.927.016 oziroma 70,13% vseh delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine:
1. Otvoritev skupščine
a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine
Sklep št. 1:
Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek in Urška Zupančič in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

Sklep št. 1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.911.142 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.911.142 delnic, kar predstavlja 100,00% od vseh oddanih glasov. Nič glasov ni glasovalo proti in nič glasov ni bilo vzdržanih.

2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2009 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2009 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2009 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2009 in mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2009
Pri tej točki dnevnega reda so se delničarji seznanili z navedenimi dokumenti, že objavljenimi pomembnejšimi podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., v prvem četrtletju 2010, prejemki članov Uprave in Nadzornega sveta v letu 2009 in sprejetimi pravili po 6. členu Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). Pri tej točki ni bilo glasovanja.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2009, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu
Sklep št. 3.1:
Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 252.529.148,51 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz zadržanega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 254.906.431,42 EUR zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2009 v višini 2.377.282,91 EUR. O uporabi bilančnega dobička se bo odločalo v naslednjih letih.

Sklep št. 3.1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.927.016 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.289.095 delnic, kar predstavlja 95,995% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 637.921 delnic, kar predstavlja 4,005% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.


Skupščina je na predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev odločala o naslednjem sklepu: »Skupščina sprejme sklep, s katerim potrdi ločeno poimensko glasovanje o podelitvi razrešnice članom Uprave za poslovno leto 2009.« Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.840.019 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 318.399 delnic, kar predstavlja 2,010% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 15.521.620 delnic, kar predstavlja 97,990% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 86.997. Sklep ni bil sprejet.


Sklep št. 3.2:
Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009.

Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.927.016 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.831.658 delnic, kar predstavlja 99,401% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 95.358 delnic, kar predstavlja 0,599% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.


Skupščina je na predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev odločala o naslednjem sklepu: »Skupščina sprejme sklep, s katerim potrdi ločeno poimensko glasovanje o podelitvi razrešnice članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2009.« Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.834.599 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 299.685 delnic, kar predstavlja 1,893% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 15.534.914 delnic, kar predstavlja 98,107% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 92.417. Sklep ni bil sprejet.


Sklep št. 3.3:
Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009.

Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.927.016 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.678.268 delnic, kar predstavlja 98,438% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 248.748 delnic, kar predstavlja 1,562% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010
Sklep št. 4:
Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Sklep št. 4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.927.016 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.913.682 delnic, kar predstavlja 99,916% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 13.334 delnic, kar predstavlja 0,084% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta
Delničarji so pod to točko dnevnega reda glasovali o nasprotnem predlogu kot ga je podal delničar Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana.

Sklep št. 5:
Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju Statut):
- v 1. členu Statuta se črta četrti odstavek, ki se glasi:
»Firma zavarovalnice se v angleškem jeziku glasi TRIGLAV INSURANCE Company Ltd.«
- 2. odstavek 19. člena Statuta se spremni tako, da se glasi:
»Udeležba predsednika in članov Uprave pri dobičku družbe ni dovoljena, razen če
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, določa drugače.«
- 2. alineja 2. odstavka 31. člen Statuta se dopolni tako, da se glasi:
»- za nagrade članom Uprave, ki pa skupaj ne smejo presegati 10 (deset) % izkazanega čistega dobička, če to dopušča veljavna zakonodaja,«
- na koncu 3. alineje 2. odstavka 31. člena Statuta se ločilo pika spremeni v ločilo vejica in se doda 4. alineja 2. odstavka 31. člena Statuta, ki se glasi:
»- za druge rezerve iz dobička, ki jih ni mogoče uporabiti za izplačilo delničarjem ali drugim osebam s sklepom o uporabi bilančnega dobička po postopku v skladu z zakonom.«

Sklep št. 5 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.778.241 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.716.395 delnic, kar predstavlja 99,608% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 61.846 delnic, kar predstavlja 0,392% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 148.775.

6. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta
Sklep št. 6:
Za nadomestnega člana Nadzornega sveta se imenuje Vladimir Uršič z mandatom od dneva imenovanja na skupščini do 7. 4. 2013.

Sklep št. 6 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.865.238 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.651.983 delnic, kar predstavlja 98,656% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 213.255 delnic, kar predstavlja 1,344% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 61.778.


Ob 6. točki dnevnega reda je predsednik delničarja Društvo mali delničarji – skupaj smo močnejši g. Rajko Stanković podal zahtevo, da se v roku 15 dni po skupščini delničarjem poda pisna obrazložitev, zakaj se žig o prejemu kandidature Vladimirja Uršiča za člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., ki se nahaja v gradivu za skupščino, ne ujema z uradnim žigom Zavarovalnice Triglav, d.d..
Pojasnilo Zavarovalnice Triglav, d.d.:
Prispele kandidature za nadomestnega člana Nadzornega sveta, ki so bile skladno z javno objavljenim pozivom k vložitvi kandidatur označene s pripisom »Kandidatura za člana Nadzornega sveta«, so bile ob sprejemu pošiljke na pisemski ovojnici ustrezno označene z žigom Zavarovalnice Triglav, d.d. Ob odprtju pisemskih ovojnic s strani strokovne službe z namenom priprave gradiva za obravnavo kandidatur na Nominacijskem odboru, ki je opravil nominacijski postopek, so bile kandidature ponovno označene z datumom. Vse kandidature so bile obravnavane enako. Pisemska ovojnica kandidature g. Vladimirja Uršiča, ki je arhivirana na Zavarovalnici Triglav, d.d., tako ima žig Zavarovalnice Triglav, d.d., o sprejemu, in sicer z datumom 20. 4. 2010.


Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.


Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 67,75%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana: število delnic in glasov 7.836.628,delež glede na vse glasovalne pravice 34,51%;
- Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 6.380.728, delež glede na vse glasovalne pravice 28,10%;
- NLB, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 696.213, delež glede na vse glasovalne pravice 3,07%;
- Poteza Naložbe, d.o.o., Ljubljana: število delnic in glasov 380.465, delež glede na vse glasovalne pravice 1,68% in
- GB, d.d., Kranj: število delnic in glasov 91.520, delež glede na vse glasovalne pravice 0,40%.


Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 29. 6. 2010 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.