Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Obvestilo o sklepih skupščine

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 33. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila dne 24. 8. 2009 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 14.809.882 oziroma 65,14% vseh delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

 1. Otvoritev skupščine
  a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
  b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine

  Sklep št. 1:
  Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Janez Mencin, Lidija Lipavšek in Urška Zupančič in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

  Sklep št. 1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 14.783.122 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.783.122 delnic, kar predstavlja 100,00% od vseh oddanih glasov.

 2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2008 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2008 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2008 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila
  Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2008 in mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2008
  Pri tej točki dnevnega reda so se delničarji seznanili z navedenimi dokumenti in ni bilo glasovanja.

  Predsednik Uprave mag. Vladimir Mišo Čeplak je delničarje tudi seznanil, da sta Zavarovalnica Triglav, d.d., in Skupina Triglav kljub finančni krizi in neugodnim vremenskim dogajanjem prvo polletje 2009 zaključila z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 27,5 mio EUR Zavarovalnica Triglav, d.d., oziroma 18,1 mio EUR Skupina Triglav. Zavarovalnica Triglav, d.d., je v prvem polletju 2009 obračunala 421,8 mio EUR zavarovalne premije (Skupina Triglav 566,7 mio EUR), čisti odhodki za škode pa so znašali 208,5 mio EUR (Skupina Triglav 310,0 mio EUR). Vpliv katastrofalnih neurij na čiste odhodke za škode Zavarovalnice Triglav, d.d., je bil v prvem polletju 2009 25 mio EUR. Ob tem je dodal, da je Zavarovalnica Triglav, d.d., v celoti vrnila kredite v višini 60 mio EUR, ki jih je najela konec septembra leta 2008 za uravnavanje pokritosti rezervacij z naložbami.

 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2008, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu
  Sklep št. 3.1:
  Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 257.179.946,22 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 244.660.592,24 EUR in čistega dobička poslovnega leta v višini 12.519.353, 98 EUR.
  Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način:
  - del bilančnega dobička v višini 2.273.514,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,10 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju sklepa;
  - o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 254.906.431,42 EUR se bo odločalo v naslednjih letih (preneseni dobiček).

  Sklep št. 3.1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 14.801.300 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.725.538 delnic, kar predstavlja 99,488% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 75.762 delnic, kar predstavlja 0,512% od vseh oddanih glasov.


  Sklep št. 3.2, ki se je v predlaganem besedilu glasil: »Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2008.«, ni bil sprejet. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 14.809.800 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 504.937 delnic, kar predstavlja 3,409% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 14.304.863 delnic, kar predstavlja 96,591% od vseh oddanih glasov.


  Sklep št. 3.3, ki se je v predlaganem besedilu glasil: »Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2008.«, ni bil sprejet. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 14.809.800 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 424.533 delnic, kar predstavlja 2,867% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 14.385.267 delnic, kar predstavlja 97,133% od vseh oddanih glasov.

 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009
  Sklep št. 4:
  Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

  Sklep št. 4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 14.809.800 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.809.800 delnic, kar predstavlja 100,00% od vseh oddanih glasov.

 5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
  Sklep št. 5:
  Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d.:

  za šestim odstavkom 1. člena Statuta se doda odstavek, ki se glasi:
  "Osnovni cilj zavarovalnice je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu kot svoje izključne dejavnosti."
  Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

  26. člen Statuta se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
  "Skupščino delničarjev sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice."

  Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD.

  Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.

  Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo predloži družbi tudi z uporabo telefaksa, pri čemer družba določi številko telefaksa ob sklicu.

  Delničarju, katerega delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice znaša najmanj 5 (pet) %, se gradivo in popolna vsebina predlaganih sklepov pošlje na sedež oziroma naslov stalnega bivališča."

  za drugim odstavkom 28. člena Statuta se doda odstavek:
  "Delničarji uresničujejo glasovalno pravico na skupščini z uporabo tehničnih sredstev oziroma z uporabo pisnih glasovnic."
  Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

  29. člen Statuta se dopolni tako, da se doda nov tretji odstavek:
  "Skupščina se opravi na sedežu družbe ali na območni enoti družbe ali v drugem primernem prostoru v kraju sedeža družbe. "

  v drugi alineji drugega odstavka 31. člena Statuta se črta besedna zveza "in Nadzornega sveta".

  Sklep št. 5 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 14.793.064 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.717.302 delnic, kar predstavlja 99,488% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 75.762 delnic, kar predstavlja 0,512% od vseh oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.


Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 64,28%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana: število delnic in glasov 7.836.628,delež glede na vse glasovalne pravice 34,47%;
- Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 6.392.473, delež glede na vse glasovalne pravice 28,12%;
- HIT, d.d., Nova Gorica: število delnic in glasov 255.408, delež glede na vse glasovalne pravice 1,12%;
- Banka Celje, d.d., Celje: število delnic in glasov 70.436, delež glede na vse glasovalne pravice 0,31% in
- Petrol, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 58.332, delež glede na vse glasovalne pravice 0,26%.


Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 25. 8. 2009 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 

 
Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Datum: 24. 8. 2009