Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Objava sklica skupščine delničarjev

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 27. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje 33. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v ponedeljek 24. 8. 2009 ob 14. uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 24. 8. 2009 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.si).

Zavarovalnica Triglav, d.d., ima izdanih 22.735.148 navadnih imenskih kosovnih delnic, vsaka delnica pa zagotavlja delničarju en glas na skupščini.

Sklic 33. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., je podan v pripetem dokumentu. V pripetem dokumentu sta podana tudi osnutek prijave in pooblastila za udeležbo in glasovanje na 33. skupščini.

Vsebina te objave bo objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 17. 7. 2009 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 


Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Datum: 17. 7. 2009