Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Obvestilo o sklepih skupščine

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 32. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila dne 6. 4. 2009 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 15.708.060 oziroma 69,09% vseh delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

 1. Otvoritev skupščine
  a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
  b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine

  Sklep št. 1 :
  Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Janez Mencin, Lidija Lipavšek in Urška Zupančič in predsednica skupščine Carmen Dobnik.


  Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.708.060 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.708.060 delnic, kar predstavlja 100,00% od vseh oddanih glasov.

 2. Imenovanje novih članov Nadzornega sveta
  Sklep št. 2:
  Za člane Nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 7. 4. 2009 dalje, izvolijo kot predstavniki delničarjev:
  - Borut Jamnik;
  - Mirko Miklavčič;
  - Anton Ribnikar;
  - Igor Mihajlovič;
  - Aljoša Valentinčič;
  - Uroš Slavinec.


  Sklep št. 2 je bil sprejet v vsebini kot sta ga z nasprotnim predlogom predlagala Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, ki na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe ( Ur. list RS št. 56/08) v imenu in za račun ZPIZ-a upravlja z delnicami družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.. Pri predlaganem sklepu na podlagi nasprotnega predloga je bilo oddanih 15.707.984 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.586.083 delnic, kar predstavlja 99,224% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 121.901 delnic, kar predstavlja 0,776% od vseh oddanih glasov. O predlogu Nadzornega sveta se ni odločalo.

 3. Določitev bruto višine sejnin članov Nadzornega sveta
  Sklep št. 3:
  Za udeležbo na seji Nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana Nadzornega sveta določi v višini 412,50 EUR, za predsednika Nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 536,25 EUR. Za sodelovanje na dopisni seji Nadzornega sveta skladno z 2. odstavkom 25. člena statuta družbe pripada njegovemu članu oziroma predsedniku 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.

  Za udeležbo na seji komisije oz. odbora Nadzornega sveta so predsednik in člani Nadzornega sveta upravičeni do sejnin, pri čemer pripada predsedniku komisije oz. odbora sejnina v višini 412,50 EUR bruto, ostalim članom komisije oz. odbora pa sejnina v višini 317,30 EUR.

  Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnin, sprejet na seji 29. skupščine, z dne 27. 8. 2007.


  Sklep št. 3 je bil sprejet v vsebini kot sta ga z zahtevo za razširitev dnevnega reda skupščine predlagala Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, ki na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe ( Ur. list RS št. 56/08) v imenu in za račun ZPIZ-a upravlja z delnicami družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.. Pri predlaganem sklepu na podlagi razširitve dnevnega reda je bilo oddanih 15.707.984 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.594.614 delnic, kar predstavlja 99,278% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 113.370 delnic, kar predstavlja 0,722% od vseh oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.


Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 67,68%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana: število delnic in glasov 7.836.628,delež glede na vse glasovalne pravice 34,47%;
- Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 6.397.640, delež glede na vse glasovalne pravice 28,14%;
- NLB, d.d., Ljubljana: število delnic in glasov 696.213, delež glede na vse glasovalne pravice 3,06%;
- HIT, d.d., Nova Gorica: število delnic in glasov 255.408, delež glede na vse glasovalne pravice 1,12% in
- Kinghouse Investments Limited, Ciper: število delnic in glasov 202.152, delež glede na vse glasovalne pravice 0,89%.


Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 7. 4. 2009 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 

 
Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Datum: 6. 4. 2009